PantipMarket 10th Years Anniversary
Market Let's do Share facebook Share twitter
Market Let's do
ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุน "Market Let’s do ฟื้นฟูโรงเรียน" ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำ เสนอโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โดยเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงและต้องการความช่วยเหลิอ ดังนี้ค่ะ
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา จ.ยะลา
ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อปรับปรุงห้องพยาบาล 160,000 บาท

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองและสถานบริการด้านสาธารณสุข การคมนาคมไม่สะดวก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการน้อย จึงไม่เพียงพอสำหรับปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วน โดยปัจจุบันห้องพยาบาลอยู่รวมกับห้องสำนักงาน อีกทั้งขาดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงจำเป็นต้องสร้างห้องพยาบาลที่มีมาตรฐานสำหรับนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนบ้านบละแต จ.นราธิวาส
ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น 120,000 บาท

สนามเด็กเล่นของโรงเรียนชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เครื่องเล่นบางอย่างใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำกิจกรรมของเด็กๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงสนามและสร้างหลังคาบังแดด เพื่อให้สนามเด็กเล่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

โรงเรียนบ้านกำปงบือแน จ.ยะลา
ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น 50,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการพัฒนาสถานศึกษา นักเรียนขาดสนามเด็กเล่นและเครี่องเล่น เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านสาคอ จ.ยะลา
ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อปรับปรุงประตูโรงเรียน 20,000 บาท

ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม ช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้พื้นที่โรงเรียนทรุดโทรม น้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ก็ผุกร่อนเพราะโดนน้ำกัดเซาะ ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และมีแหล่งศึกษาค้นคว้าที่เพียงพอและเหมาะสม