PantipMarket 10th Years Anniversary
Market Let's do Share facebook Share twitter
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบละแต
จำนวนชั้นที่เปิดสอน อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
จำนวนนักเรียนอนุบาล 22 คน ประถมศึกษา 70 คน รวม 92 คน
จำนวนครูและบุคลากร 10 คน
โรงเรียนขนาด พื้นที่ 6 ไร่ จำนวนอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง 6 ที่ สร้างเมื่อพ.ศ. 2538 และพ.ศ. 2542


โรงเรียนบ้านบละแตจัดตั้งตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 13 มกราคม 2537 โดยกำนันและราษฎรร่วมกันบริจาคแรงงาน และแรงทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก จำนวน 8 ห้องเรียน 1 หลัง บนที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนจำนวน 6 ไร่ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื่องจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเกิดการชำรุดและหมดอายุการใช้งาน บางอันยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำกิจกรรมของเด็กๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งสนามเด็กเล่นยังขาดหลังคาบังแดดให้กับเด็กนักเรียน


ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอน
  2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของเด็กนักเรียน
  3. เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตลอดเวลาและไม่ร้อน

วิธีดำเนินการ
  1. มีการประชุมวางแผนการทำโครงการ ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง
  2. การนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน
งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. นักเรียนจะได้มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นที่ปลอดภัย
  2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย
  3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข