PantipMarket 10th Years Anniversary
Market Let's do Share facebook Share twitter
Market Let's do

วันที่: 4 มกราคม 2556
เนื่องจากทางโครงการได้รับเงินสมทบทุนมากกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางโครงการจึงขอมอบเงินสมทบทุนเพิ่มเติม โรงเรียนละ 15,000 บาท

โดยได้มอบเงิน ให้กับทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หลักฐานการโอนเงิน สรุปยอดเงิน ดังนี้ค่ะ

โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา จ. ยะลา ปรับปรุงห้องพยาบาล 175,000 บาท
โรงเรียนบ้านบละแต จ.นราธิวาส ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 135,000 บาท
โรงเรียนบ้านกำปงบือแน จ.ยะลา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดทำ อ่างสำหรับล้างหน้า แปรงฟัน พร้อมอุปกรณ์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 65,000 บาท
โรงเรียนบ้านสาคอ จ.ยะลา ปรับปรุงประตูโรงเรียน และซ่อมเพดาน หลังคา อาคารเรียน 35,000 บาท

วันที่: 4 มกราคม 2556
สรุปจำนวนตุ๊กตาที่มีผู้มอบให้โรงเรียน รวม 24 ตัว แบ่งเป็น

Marketer 1 จำนวน 4 ตัว
Marketer 2 จำนวน 9 ตัว
Markety 1 จำนวน 3 ตัว
Markety 2 จำนวน 5 ตัว
Markety 3 จำนวน 2 ตัว
Markety 4 จำนวน 1 ตัว

รวมทั้งขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณอู๊ด เจ้าของร้านตุ๊กตาที่มอบตุ๊กตากระรอก จำนวน 12 ตัว มาเพื่อบริจาคให้น้องๆ ด้วยนะคะ

โดยทางทีมงาน ได้จัดส่งตุ๊กตาให้กับโรงเรียนทั้งหมด ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายอีกครั้งค่ะ

วันที่: 4 มกราคม 2556
ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Market Let's do ฟื้นฟูโรงเรียน เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำนวนเงิน 35,000 บาทแล้ว ทางโครงการฯ และโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน


วันที่: 5 มีนาคม 2556
โรงเรียนบ้านบละแตได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ปกครองมารับมอบ การปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และทำที่บังแดด โดยมีการละหมาดฮายัต เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทุกท่าน ทางโครงการฯ และโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่ร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆ
วันที่: 8 มีนาคม 2556
โรงเรียนบ้านบละแตจะดำเนินการ โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่ออาหารกลางวัน โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้


ชื่อโครงการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่ออาหารกลางวัน
ลักษณะโครงการ ใหม่
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.1-6.4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบละแต
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุไบดัส มะยาดง
ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม 2556
 
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านบละแต ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่องการการเลี้ยงปลาดุก เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเห็นคุณค่า ประโยชน์ ในการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ทำโครงการเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและนำไปประกอบวิชาชีพในชีวิตประจำวันและสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำการเลี้ยงปลาดุกไว้รับประทาน
  2.2 เพื่อให้นักเรียนได้นำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลาดุกมาประกอบอาหารกลางวัน

3. เป้าหมายโครงการ
  3.1 ด้านปริมาณ
     3.1.1 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 600 ตัว รวม 1,800 ตัว
     3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีนักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำการเลี้ยง ปลาดุกไว้รับประทาน
  3.2 ด้านคุณภาพ
     3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำการเลี้ยงปลาดุกไว้รับประทาน
     3.2.2 นักเรียนได้นำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลาดุกมาประกอบอาหารกลางวัน

4. กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ

5. งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท

6. การประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  7.1 นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำการเลี้ยงปลาดุกไว้รับประทาน
  7.2 นักเรียนได้นำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลาดุกมาประกอบอาหารกลางวัน

วันที่: 8 มีนาคม 2556
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนาได้เริ่มดำเนินการตามโครงการสร้างห้องพยาบาล ทางโครงการฯ และโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่ร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆ


วันที่: 17 กรกฎาคม 2556
จากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ วันนี้จะรายงานการเลี้ยงปลาดุก นับระยะเวลาเกือบ ห้าเดือน วันนี้เป็นถือโอกาสจับปลาดุกแจกเด็กนักเรียน (ไม่ได้ทำอาหารกลางวันให้นักเรียนเนื่องอยู่ในช่วงถือศีลอด) และยังมีสองบ่อ จะรอจับต่อไป