PantipMarket 10th Years Anniversary
Market Let's do Share facebook Share twitter
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสาคอ
จำนวนชั้นที่เปิดสอน อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
จำนวนนักเรียน อนุบาล 31 คน ประถมศึกษา 91 คน รวม 122 คน
จำนวนครูและบุคลากร 15 คน
โรงเรียนขนาด พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา จำนวนอาคารเรียน 2 หลัง


โรงเรียนก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2505

เรียนดี สุขภาพดี มีคุณธรรม


สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมก้าวสู่สากล
 1. รางวัลการแสดงดิเกฮูลู ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระดับ "พัฒนาการยอดเยี่ยม"
 2. ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ที่เป็น Best Practice ด้านพัฒนางานวิจัยการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554


สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะแตกต่างทางวัฒนธรรม นักเรียนนับถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ 100 จำนวนประชากรประมาณ 950 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีบ้านเรือนตั้งอยู่ อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ หนังตะลุง ลิเกฮูลู สีละ สำหรับการศึกษาของประชากรอยู่ในระดับภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่

โรงเรียนบ้านสาคอตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังหลายวัน ส่งผลให้ระดับทรุดต่ำและพื้นที่ภายในโรงเรียนทรุดโทรมเป็นเหตุให้พื้นที่ทางเดินและภายในสนามขรุขระพื้นผิวไม่เรียบ ระบบระบายน้ำไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ อาคารเรียน ที่พักอาศัยของประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหาย อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล เกิดความเสียหาย อุปกรณ์การเรียน หนังสือในห้องสมุดถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องสุขาที่เป็นไม้ก็ผุกร่อนเพราะโดนน้ำกัดเซาะ เป็นรู และต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และมีแหล่งศึกษาค้นคว้าที่เพียงพอและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน
 4. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน

วิธีดำเนินการ
 1. ประชุมชี้แจงและวางแผนงาน
 2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ
 3. สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการและจัดทำโครงการ
 4. เสนอขออนุมัติโครงการ จากกองทุน Market Let’s do
 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการ
 6. ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุง
 7. สรุปรายงานผลโครงการ

งบประมาณ
20,000 บาท ฟื้นฟูประตูรั้ว เนื่องจากถูกน้ำพัดพาไปส่งผลให้ประตูรั้วผุ เกิดอันตรายกับนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนได้รับการบูรณะฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
 2. โรงเรียนได้รับการปรับปรุง ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานศึกษา อาคารสถานที่และอาคารประกอบต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้