ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8721550

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงราย,ปาย,แม่ฮ่องสอน,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระธาตุดอยตุง,แม่สาย,ตลาดแม่สาย,วัดร่องขุ่น,ภูชี้ฟ้า,ดอยแม่สลอง,ดอยอ่างขาง,ถ้ำเชียงดาว,พระธาตุดอยสุเทพ

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ที่ 1:

โปรแกรมทัวร์เชียงราย (4 วัน 3 คืน)

วันเดินทาง
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่เอจิเลนต์ทัวร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
18.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย โดย รถตู้ปรับอากาศ
วันแรก
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) พร้อมเครื่องดมื่ และกาแฟ
08.00 น. นำท่านชม วดั ร่องข่นุ ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไป ชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไป ชมพระตำหนักดอยตุง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ. โรงแรมวังทอง ติดกับด่านข้ามแดนท่าขี้เหล็ก
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปช็อปปิ้งที่ตลาดชายแดนแม่สาย เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่นสบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า อื่นๆ ตามอัธยาศัย
18.00 น.เดินทางถึงดอยที่ปกคลุมไปด้วยดอกซากระเมืองไทย และไร่ชาคุณภาพดีที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาว ที่ดอยแม่สลอง พร้อมเข้าสู่ที่พักที่“แม่สลองวิลล่า” พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
19.00 น. จากนั้น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายบนดอยแม่สลอง พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
08.00 น. นำท่านไป ชมไร่ชาชั้นดีของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 มาตั้งหมู่บ้าน ณ ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพและขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง ชิมชารสเลิศ ท่ามกลางความเขียวขจีของไรช่ าที่กว้างใหญ่ จากนั้นนำคณะขึ้นไป นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์หรือพระเจดีย์ของสมเด็จย่า ที่ประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยแม่สลอง พร้อมกับไม่ลืมที่จะ ซื้อของฝากจากตลาดดอยแม่สลอง สมควรแก่เวลานำท่านเก็บสัมภาระเดินทางลงจากดอยแม่สลอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ทานอาหารแบบจีนยูนานขนานแท้ที่ร้านอิ่มโภชนา
13.00 น. นำท่านเดินทางไป ขี่ช้างที่บ้านกะเหรี่ยง หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้าน
กะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ 2 ( ชนเผ่าอาข่า ) บ้านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด
2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ย, อาข่า, ลาหู่, ลีซอ, ม้ง, ไทลื้อ
15.30 น. นำคณะสมาชิกออกเดินทางสู่ที่พักที่อำเภอฝาง ที่“โชคธานีโฮเทล”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
06.30 น. ตื่นรับอากาศที่เย็นสบาย พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
07.00 น. เก็บสัมภาระออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สวนส้มดอยอ่างข่าง
10.00 น. ได้เวลาสมควรเดินทางกลับและมุ่งหน้าเดินทางกลับลงกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากทางเหนือ กลับบ้าน
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จ.แพร่
18.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่จังหวัดตาก
23.00 น. ถึง กรุงเทพพฯ โดยสวัสดิภาพโดยประมาณ

อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน
(ราคาดังกล่าวการันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. รถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าค่าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทางท่านละ 100,000 บาท
6. ค่าไกด์และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่าย
ส่วนตัว ฯลฯ

------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ที่ 2:

โปรแกรมทัวร์เชียงราย (5 วัน 4 คืน)


โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - แม่สาย - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - ดอยแม่สลอง - ดอยอ่างขาง - ถ้ำเชียงดาว - พระธาตุดอยสุเทพ (5 วัน 4 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย
18.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่แคว ริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)

วันที่สอง เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้ พระธาตุดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ. เชียงราย ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
08.00 น. เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล) จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรมวังทองแม่สาย (มื้อที่ 3) หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดแม่สาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า แวะชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (ถึงภูชี้ฟ้ามืดสักหน่อยครับ พักบ้านบ้านลักษณ์บริการภูชี้ฟ้า ห้องละ 4-5 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวีทุกห้อง)
19.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารลักษณ์บริการ (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร บ้านท่าตอน ดอยอ่างขาง
05.30 น. นำท่านนั่งรถขึ้น จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ชมดอกทิวลิบบานสะพรั่ง (เฉพาะปลายเดือนมกราคมครับ) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม หรือของฝากจากชาวเขา ชม บ้านเกรียงศักดิ์ เก๋งจีน สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาน้อยใหญ่ แวะชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำกกที่ จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก (ถึง ดอยอ่างขาง ครับ พักบ้านเลาติงบนดอยอ่างขาง ห้องละ 4-5 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวีทุกห้อง)
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารถิงถิง (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ ทะเลหมอกดอยอ่างขาง โครงการหลวง ถ้ำเชียงดาว พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
05.00 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวกิ่วลมอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฎิบัตการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ แปลงทดลองปลูกพืชเมืองร้อนภายใน โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง พักผ่อนถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเชียงดาว (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยหลากสีสันภายใน ถ้ำเชียงดาว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารช้อปปิ้งซื้อของฝากกันตามสบายที่ ตลาดวนัสนันท์
20.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

---------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเกะ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุในรายการ)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ ปาย-แม่ฮ่องสอน (5 วัน 4 คืน)

วันแรก
19.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ออกเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันที่สอง (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง – สะพานประวัติศาสตร์ – วัดน้ำฮู -บ้านสันติชล – น้ำตกหมอแปง – ปาย) 06.00 น.ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ทำธุระส่วนตัว ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.30 น.ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ แวะถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love (ตามรอยกอล์ฟ-ไมค์)นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮูู และชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะ น้ำตกหมอแปง
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
14.00 น.เดินทางเข้าที่พักพร้อม Check in สวนดอยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.พาไปเดินเล่น ตลาดเมืองปาย อิสระในการช็อปปิ้ง ของที่ระลึกจากร้านดัง เช่น ร้านมิตรไทย , ชิมกาแฟแสนอร่อยจาก ร้าน All About Coffee พาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
20.00 น.ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (จุดชมวิวปางมะผ้า – ถ้ำปลา – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย)
06.00 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น.เตรียมตัว Check out อำลาเมืองปาย
08.30 น.ออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.30 น.มุ่งหน้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนาม ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้น มุ่งสู่ บ้านรักไทย Check in เข้าที่พัก รักไทยรีสอร์ท พาไปชม บ้านดิน และ วิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
21.00 น.ราตรีสวัสดิ์

[b]วันที่สี่ (ภูโคลน – พระธาตุดอยกองมู – สวนสนบ่อแก้ว – ออบหลวง) [/b]
06.00 น.ตื่นเช้ามาชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบๆ ที่พัก
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 น.เตรียมตัว check out ออกจากรีสอร์ท เดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
10.30 น.ออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอก จากมุมสูง และเลือกชมเลือกซื้อ ของฝาก ของที่ระลึก จากนั้น เที่ยวชมความงามของ วัดจองคำ เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่งดงามและภาพเขียนพุทธชาดกบนกระจก ที่ วัดจองกลาง
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่
13.00 น.ออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ แวะชม สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบและสนสามใบปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง แวะชม ออบหลวง (UNSEEN) แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน
18.30 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)
19.30 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
05.00 น.ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้/บัส/ปรับอากาศ
2.ค่ารถท่องถิ่น
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
4.ค่ารีสอร์ท/เกสต์เฮ้าส์ระดับมาตรฐาน 2 คืน (สวนดอยรีสอร์ท /รักไทยรีสอร์ท)
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
6.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
1.เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
2.รองเท้าสวมสบาย
3.ครีมกันแดด
4.ของใช้ส่วนตัว
5.ยาประจำตัว
6.กล้องถ่ายรูป

-----------------------------------------------------

เงื่อนไขการจองทัวร์:

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ทัวร์

เลขที่4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง ธัญบุรี

-----------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

----------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา