ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ8721448

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เชียงราย,เชียงใหม่,ไร่บุญรอด,ดอยตุง,พระธาตุดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,วัดร่องขุ่น,ภูชี้ฟ้า,ดอยแม่สลอง,เชียงใหม่,บ้านท่าตอน,สวนส้มที่อำเภอฝาง

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย (4 วัน 3 คืน)

วันแรก
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
18.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

วันที่สอง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
08.00 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไป ชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไป ชมพระตำหนักดอยตุง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปช็อปปิ้งที่ ตลาดชายแดนแม่สาย เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่นสบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า อื่นๆ ตามอัธยาศัย
18.00 น. เดินทางถึง ดอยแม่สลอง ที่ปกคลุมไปด้วยดอกซากระเมืองไทย และไร่ชาคุณภาพดีที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาว พร้อมเข้าสู่ที่พักที่“แม่สลองวิลล่า” พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
19.00 น. จากนั้น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าบนดอยแม่สลอง พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. นำท่านไป ชมไร่ชา ชั้นดีของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 มาตั้งหมู่บ้าน ณ ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพและขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง ชิมชารสเลิศ ท่ามกลางความเขียวขจีของไรช่าที่กว้างใหญ่ จากนั้นนำคณะขึ้นไป นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์หรือพระเจดีย์ของสมเด็จย่า ที่ประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยแม่สลอง พร้อมกับไม่ลืมที่จะ ซื้อของฝากจาก ตลาดดอยแม่สลอง สมควรแก่เวลานำท่านเก็บสัมภาระเดินทางลงจากดอยแม่สลอง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำท่านเดินทางไป ขี่ช้างที่บ้านกะเหรี่ยง (ลูกค้าจ่ายค่าขี่ช้างเอง) หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ 2 (ชนเผ่าอาข่า) บ้านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ย, อาข่า, ลาหู่, ลีซอ, ม้ง, ไทลื้อ
14.00 น. นำคณะสมาชิกออกเดินทางสู่ที่พักที่ “ภูชี้ฟ้าฮิลล์รีสอร์ท”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
06.30 น. ตื่นรับอากาศที่เย็นสบาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. เดินทางไปยัง อ.เมืองเชียงราย
10.30 น. เดินทางถึง อ.เมืองเชียงราย แวะให้ท่านเที่ยวชม “ไร่บุญรอด เชียงราย” เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ ไร่ของบริษัท บุญรอด จะปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บร็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพพฯ โดยสวัสดิภาพ และแวะซื้อของฝาก

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่ารถท้องถิ่น
3. ค่าที่พัก 2 คืน
4. ค่าอาหาร 8 มื้อ
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดเชียงราย - ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - ดอยแม่สลอง - เชียงใหม่ - บ้านท่าตอน - สวนส้มที่อำเภอฝาง (3 วัน 2 คืน)

วันเดินทาง (กรุงเทพฯ - เชียงราย)
18.00 น.รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รับประทานอาหารกล่อง และขนมว่าง น้ำดื่ม ระหว่างการเดินทาง

วันที่หนึ่ง (เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า)
05.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย เช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไปชมพระตำหนักดอยตุง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.หลังอาหารกลางวัน พาท่าน ไปชมวัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ กันตามอัธยาศัย
15.00 น.เดินทางไปยังภูชี้ฟ้า เข้าที่พัก(พักห้องละ 3 - 4 ท่าน มีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง) ช่วงเย็นพบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินลับขอบฟ้า จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดท่าตอน สวนส้มที่อำเภอฝาง ดอยอ่างขาง)
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมแสงแรก พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันงดงาม ที่ภูชี้ฟ้า
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านไปยังดอยแม่สลอง ชมไร่ชาที่ดอยแม่สลอง เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน พร้อมทั้งชิมชา เลือกซื้อชา และของฝากจากชาวเขากลับบ้าน
12.00 น.รับประทานอาหารจีนยูนนานที่ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง
13.00 น.ออกเดินทางสู่ดอยอ่างข่าง แวะเที่ยววัดท่าตอน ชมความสวยงามของแม่น้ำกก ที่จุดชมวิววัดท่าตอน จากนั้นเดินทางไป ชมสวนส้มสายน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอฝาง จากนั้นเดินทางไปยังดอยอ่างขาง เข้าที่พัก (พักห้องละ 3-4 ท่านมีน้ำอุ่น ทีวี ทุกห้อง)
18.30 น.รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม (ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง โครงการหลวงดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ไหว้พระธาตุหริภุญชัย ตลาดทุ่งเกวียน)
05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกดอยอ่างขางอันงดงามที่ จุดชมวิวกิ่วลม ดอยอ่างขาง ชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการนอแล และชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารเช้านำท่านไปชมโครงการหลวงดอยอ่างขาง พันธุ์ไม้นานาชนิดทีดอยอ่างขาง สวน 80 ที่ดอยอ่างขาง เปิดโอกาสให้ถ่ายภาพกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านดินทางต่อ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอเชียงดาว
13.00 น.หลังอาหารเดินทางไปยังเวียงกุมกามหนึ่งใน Unseen Thailand นั่งรถรางชมโบราณสถานของมหานครก่อนเมืองเชียงใหม่
16.00 น.เดินทางถึง จ. ลำพูน นำท่านไปนมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นแวะ ช็อปปิ้งที่ตลาดทุ่งเกวียน ที่ จ. ลำปาง และรับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำปิง ที่ จ. ตาก และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ตลอดทริป กรณีเดินทางโดยรถตู้
- ค่ารถยนต์ท้องถิ่น
- ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูชี้ฟ้า1 คืนสไตล์รีสอร์ทพักห้องละ 3-4 ท่าน และ ที่ดอยอ่างขางอีกหนึ่งคืนพักห้องละ 3-4 ท่าน มีน้ำอุ่น / ทีวี ทุกห้อง
- ค่าอาหารหลักทุกมื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง / รถรางเวียงกุมกาม เป็นต้น
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 400,000 บาท
- ค่าสต๊าฟอำนวยความสะดวก

ราคานี้ไม่รวม:
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ที่รีสอร์ท-ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายเองตามจริง

หมายเหตุ
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
- กรุ๊ปเหมา 8 คนขึ้นไป ออกเดินทางได้ตามที่ท่านกำหนด
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล ,ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก
- ที่อ่างขางและภูชี้ฟ้า อากาศค่อนข้างหนาวมาก ให้เตรียมถุงมือ หมวกโม่ง และอุปกรณ์กันหนาวไปให้พร้อม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260, 087-6074004

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นจำนวนข้อความทั้งหมด 1 ข้อความ

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น
patcharidaeve JUB VANGROUP CHIANGRAI บริการรถให้เช่า รถตู้ VIP รถบัส และแท็คซี่ พร้อมคนขับที่สุภาพและชำนาญทาง พร้อมทีมงานรถตู้
บริการเป็นกันเอง และ รองรับกรุ๊ปทัวเป็นหมู่คณะ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำปาง และ ภาคเหนือตอนบน ราคา รถตู้
เช่าต่อวัน 1,800 บาท พร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมัน หรือ แบบ เหมารายวัน เรายินดีบริการปรึกษา ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวก่อนท่านตัดสินใจ
หรือจะให้เราจัดทริปให้ทางเราก็ยินดี
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองรถ ติดต่อ คุณจุ๊บ โทร 088-1129894 , 082-1385085 , 090-7594131
เรามีรถตู้สแตนบายทั้ง เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน)

****รับเปลี่ยนถ่ายรถรถขึ้นดอย ดอยตุง ดอยแม่สลอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004006433636&fref=ts
fanpage : https://www.facebook.com/JUBvangroup?fref=ts
เว็บไซด์ : http://goodvann.wix.com/tour
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 1 29/11/2557 เวลา 17:01:38 58.10.0.219|58.10.0.219

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา