7th Ocean
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน04/08/2010
อัพเดท01/11/2017
เป็นสมาชิกเมื่อ 22/06/2009
สถิติเข้าชม235147
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe

ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  Bangkok 10300
โทร.  0957199754
Mail  oceangroup2553@gmail.com
QR code
http://www.pantipmarket.com/mall/7thocean
Search      Go

Home / All Product List / ลดราคา Hexagon 89648

ลดราคา Hexagon 89648

รูปภาพประกอบทั้งหมด 8 รูป

ลดราคา Hexagon 89648

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  10/11/2011
แก้ไขล่าสุด  :  26/10/2017
ราคา  5,500

น้ำดื่มเพื่อชีวิต
ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน

สินค้าค้างสต๊อกราคาพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป / Overview:
น้้าดื่มในอุดมคติ

นักวิจัย ซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่า ร่างกายของมนุษย์ถูกโจมตีโดยอนุมูลอิสระ (Free Radical) ตลอดเวลา เพราะสิ่งปนเปื้อนที่เป็นต้นเหตุส้าคัญของการเกิดอนุมูลอิสระมีอยู่ทั่วๆ ไป มีอยู่ทั้งในอากาศที่เราหายใจ อาหารที่เรากินและน้้าที่เราใช้ดื่ม ซึ่งอนุมูลอิสระที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายจะถูกท้าลายภูมิต้านทานพ่ายแพ้ ก็หมายถึงการเกิดการเจ็บป่วย และรวมถึงการเกิดมะเร็งขึ้นได้ กลุ่มนักวิจัยยังพบว่า น้้าดื่มมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยและชะลอความชราได้ ก็ต้องอาศัยน้้าดื่มที่มีคุณภาพ น้้ายังเป็นองค์ประกอบส้าคัญของเลือด เพราะเป็นน้้าถึง 92 เปอร์เซ็นต์ เลือดจะน้าสารอาหารทั้ง 5 หมู่ สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจนรวมทั้งเอนไซม์ (Enzyme) ไปให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายและป้องกันเซลล์โดยน้้าจะละลายสารพิษออกมา แล้วน้าไปท้าลายที่ตับหรือทิ้งออกไปนอกร่างกายในรูปของอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ การที่สารพิษ (Toxin) น้้าที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษ ของความเป็นกรด และช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ให้ร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุล ใน ปัจจุบันมีมาก ทั้งจ้านวนและชนิดใหม่ๆ ออกมาปนเปื้อนทั้งในอาการและน้้าดื่ม ท้าให้ร่างกายต้องท้างานหนักในการใช้น้้าละลายสารพิษเพื่อขับออกไปทิ้งอยู่ตลอด เวลา ลักษณะส้าคัญของน้้าดื่มในอุดมคติ น้้าดื่มในอุดมคติจึงควรมีลักษณะดังนี้ คือ ต้องเป็น :- 1.น้้าแร่ (Mineral Water) คือน้้าที่มีเกลือแร่จ้าเป็นละลายอยู่ 2.น้้าที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water)
3.น้้าที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster) 4.น้้าที่ไม่มีสิ่งเจือปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก ฯลฯ เหตุผลต่างๆ จะได้อธิบายในบท ต่อไป เนื่อง จากน้้าในร่างกายมีถึงร้อยละ 70 คุณภาพของน้้าที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายจึงมีความส้าคัญต่อชีวิต น้้าจะต้องตอบสนองความต้องการของร่างกาย น้้าที่เห็นไม่ใช่ว่า จะมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมด เราต้องค้านึงถึงความสะอาด ไม่มีสารเคมีหรือโลหะหนักเจือปน มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีขนาดของโครงสร้างที่เล็ก (Micro Clustu) มีเกลือแร่ที่ละลายอย่างพอเพียง ความขุ่นต่้าและปริมาณที่ใช้ดื่มอย่างพอเพียงด้วย แร่ธาตุที่ดีต้องมีก้าเนิดมาจากทะเลและมีโครงสร้างเล็ก (Micro Stage) เพราะจะท้าให้ร่างกายน้าไปใช้ได้ง่ายกว่าแร่ธาตุที่มาจากอาหารทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นความลับทางการค้าของ แต่ละบริษัทที่พยายามท้าให้แร่ที่เติมลงไปในน้้ามี ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งท่านสามารถตรวจดูจากรายงานผลการวิเคราะห์ของบริษัทถึงชนิดของแร่ธาตุ ต่างๆ ในน้้าดื่มนั้นๆ ได้ น้้าที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (ซึ่งวัดโดย Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) จะท้าให้แก้กระหาย (Hydration) และแก้อาการขาดน้้าได้รวดเร็ว (Dehydration) การที่มีโครงสร้างเล็กและอยู่ในรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Shape) ท้าให้ซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกโดยแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้รวดเร็ว สามารถพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าไป และน้าคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ออกมาจากเซลล์ เพื่อน้าไปทิ้งนอกร่างกายได้โดยสะดวก น้้าที่มีฤทธิ์เป็น ด่างอ่อนๆ จะช่วยก้าจัดความเป็นกรดและของเสีย (Acidic Waste) ในร่างกาย ร่างกายในสภาวะสมดุลต้องการค่า pH 7.4 แต่อาหารที่เรากินรวมทั้งน้้าอัดลม จะมีค่า pH เป็นกรด และเครื่องดื่มประเภทโคล่ามี pH แค่ 2.5 เท่านั้น ยิ่งความเครียดทางร่างกายเนื่องจากท้างานใช้ก้าลังและอยู่ในที่ร้อนๆ รวมทั้งความเครียดทางจิตใจ ล้วน แต่สร้างความเป็นกรดในร่างกาย การสะสมของเสียที่เป็นกรด (Acidic Waste) นี้ เป็นต้นเหตุของความชรา เมื่อรวมทั้งเซลล์ในร่างกายที่อยู่ในสภาพขาดน้้าเรื้อรัง ความแก่จะยิ่งมาเร็วกว่าปกติ น้้าที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรด และช่วยเป็นตัวกันชน (Buffer) ให้ร่างกาย เพื่อสร้างความสมดุล มีผู้กล่าวว่า น้้าที่คุณสมบัติตามอุดมคติ จะช่วยส่งให้ความชราคืนกลับไป (Reverse Aging Agent) และในนิยายของกรีกโบราณก็พูดถึงน้้าพุ ซึ่งคือน้้าแร่ที่ชะลอความแก่ และยังมีผู้คนที่พยายามเสาะหาน้้าพุของความเป็นหนุ่มสาว (Fountain of Youth) ดัง นั้นน้้าดื่มที่ดีหรือน้้าดื่มในอุดมคติ ย่อมช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย ซึ่งพอจะอธิบายได้ง่ายๆ เช่น ระบบเลือดดีขึ้น เพราะเม็ดเลือดแดงไม่ขาดน้้า (Better Blood From Better Hydration) น้้ามีรสดี (เพราะสะอาดและมีโครงสร้างเล็กหรือ Small Cluster ท้าให้ต่อมรับรสรู้สึกได้) น้้าช่วยป้องกันมะเร็ง (เพราะเซลล์มะเร็งไม่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนสมบูรณ์ (Warburg 1932) หรือสิ่งแวดล้อมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง) น้้าท้าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น (การอ่อนเพลียบางครั้งเกิดจากการขาดน้้าเรื้อรัง –Chronic Dehydration) ฯลฯ ท่าน ผู้อ่านที่รัก น้้าส้าคัญต่อชีวิต (Water for Life) มีความส้าคัญเป็นล้าดับที่สองรองมาจากออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจ เราต้องการน้้าที่ดีเพื่อดื่มตลอดวันและทุกวัน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือ เราควรมีน้้าดื่มติดตัวตลอดเวลา และจิบบ่อยๆ ครั้ง ในการประชุมระดับโลก โต๊ะประชุมจะมี แต่ขวดน้้าดื่มและมักเป็นน้้าแร่วางไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดื่ม ไม่มีการเสริฟกาแฟหรือน้้าหวานในห้องประชุม ท่าน ผู้อ่านต้องมั่นใจว่า ท่านได้ดื่มน้้าจ้านวนพอเพียงทุกวัน และต้องมั่นใจอีกด้วยว่า ท่านได้
ดื่มน้้าที่สะอาดและมีคุณค่า ไม่ใช่น้้าดื่มที่เต็มไปด้วยสารพิษและสิ่งเจือปน ผู้เขียน ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน Prof. Somsak Varakamin M.D., Dr.PH. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูลจำเพาะ / Specifications:
  1. เครื่องผลิตน้ำโมเลกุลเล็ก ทำให้ร่างกาย ดูดซึมได้มาก ทำให้ร่างกายสามารถ detox ระดับ cell ได้ดีกว่าน้ำประปาทั่วไป
  2. รักษาเบาหวาน ความดัน ฯลฯ

 เขียนความคิดเห็น
เลือกหมวดแสดง :
ชื่อ :    เจ้าของร้าน
Email :    ส่ง Email เมื่อมีคนตอบความคิดเห็น
แนบไฟล์ :
Security Code :