ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19983780

20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
โรงเรียนทหารราบถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 ธ.ค. 2492 เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของโรงเรียนทหาราบ ศูนย์การทหารราบ โดยที่ตั้งของหน่วยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง 3 ครั้ง จนมาถึงปัจจุบันดังนี้
- พ.ศ.2492 ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
- พ.ศ.2510 ย้ายเข้าไปตั้งที่ใหม่ ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
- พ.ศ.2538 ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน (อาคารหลังใหม่) ภายในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์

หลักสูตรโรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนทหารราบมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการฝึกศึกษารวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร โดยโรงเรียนทหารราบจะถูกแบ่งหลักสูตรออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ได้แก่
- หลักสูตรหลัก (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ)
- หลักสูตรการผลิตกำลังพล
- หลักสูตรเฉพาะหน้าที่
- หลักสูตรผู้ชำนาญการ

เครื่องหมายโรงเรียนทหารราบ
เครื่องหมายโรงเรียนทหารราบจะใช้เครื่องหมายเดียวกับศูนย์การทหารราบเป็นรูปช่อชัยลตกษ์, ตะเกียงและดาบปลายปืนด้านล่างจะมีแถบปลายแพกสะบัดปลายทั้งสองข้าง ส่วนภายในแถบมีคำว่า “เกียรติความรู้ลลัง” ส่วนของใต้เครื่องหมายมีนามหน่วย “โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ” โค้งรับกับการจัดองค์ประกอบส่วนบนซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นวงกลมโดยมีความหมายดังต่อไปนี้
- ช่อชัยลตกษ์หมายถึงเกียรติ
- ตะเกียงหมายถึงแสงสว่างคือการให้ความรู้
- ดาบปลายปืนหมายถึงลลังและอำนาจ
- แถบปลายแพกที่บรรจุข้อความเกียรติความรู้พลังคือปณิ
- ธานของโรงเรียนทหารราบ

สีประจำโรงเรียนทหารราบ
สีประจำโรงเรียนทหารราบ คือ สีม่วง–ขาว

ปรัชญาโรงเรียนทหารราบ
“สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างผู้นำทางทหาร วิทยาการทันสมัย มีวิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการของทหารราบ เพื่อดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติวัฒนธรรมองค์กรทหารและฝึก ศึกษากำลังพล ของเหล่าทหารราบให้มีความรอบรู้ทันสมัยและมีขีดความสามารถปฎิบัติการในสงคราม และมิใช่สงครามเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฝึก – ศึกษาร่วมด้านความมั่นคงของ ASEAN ตามกรอบนโยบายของกองทัพบก

พันธกิจ โรงเรียนทหารราบ
- ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ วัฒธรรมองค์กรทหารแก่ผู้เข้ารับการศึกษาและกำลังพลของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- จัดการฝึกศึกษาและสนับสนุนพื้นที่ฝึกให้กับกำลังพลเหล่าทหารราบและเหล่าอื่นๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
- ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมทางยุทธวิธีเทคนิคของเหล่า ทหารราบร่วมกับกองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาคุณภาพครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
- ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมชุมชน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- วางแผนอำนวยการและดำเนินการฝึกศึกษาให้แก่กำลังพลของเหล่าทหารราบและเหล่าอื่นๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าทหารราบร่วมกับกองวิทยาการและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
​ - ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบและกำลังพลประเภทอื่นตามที่ได้รับมอบภายในขอบเขตของขีดความสามารถ
- ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา
- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภารกิจของกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- ดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของเหล่าทหารราบ
- จัดอาจารย์และครู ไปทำการสอนวิชาทหารราบ ให้กับโรงเรียนทหารราบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
- ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ อาจารย์ และครูในโรงเรียนทหารราบ
- พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารราบ
- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภารกิจของกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
- ดำเนินการให้การศึกษากับนายทหารนักเรียนนายสิบนักเรียนและนักเรียนนายสิบเหล่า ร. ในหลักสูตรต่างๆตามที่ได้รับมอบ
- จัดอาจารย์และครูไปสอนวิชาทหารราบให้กับโรงเรียนทหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
- ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่นายทหารและนายสิบที่จะทำหน้าที่ อาจารย์ ครูในโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
- พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารราบ
- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

เป้าหมาย โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
- สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของหน่วย/กำลังพลเหล่าทหารราบ และนโยบายของกองทัพบก
- ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา และมีคุณลักษณะทางทหารอันพึงประสงค์ของกองทัพ
- มีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยตรงความต้องการของหน่วยทหารราบและนโยบายของกองทัพบก
- มีครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน

การแต่งกายของโรงเรียนทหารราบ
การแต่งกายนั้นจะต้องใส่ชุดปกติกากีแกมเขียวคอลับแขนสั้น หากในวันที่มีการฝึกในสนามต้องแต่งกายชุดฝึกพราง
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ยึดถือตารางกำหนดการฝึก/สอน และนโยบายของผู้บังคับบัญชา
อ่านเพิ่มเติม https://nine100.com/infantry-school/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา