ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19983773

20 เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ สถานวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะมีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคมจิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
กองบัญชาการทหารสูงสุด (กรมเสนาธิการกลาโหมในขณะนั้น) ได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสงครามจิตวิทยา เพื่อทำการเปิดการศึกษาอบรมให้กับนายทหารผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้โดยเฉพาะขึ้นเป็นรุ่นแรก (รุ่นพิเศษ) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2498 และถูกสิ้นสุดลงในวันที่ 27 พฤษภาคม 2498 โดยใช้เวลาศึกษาอบรมรวม 23 วัน ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้นายทหารที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถเตรียมการจัดตั้งหน่วยรับผิดชอบดำเนินงานด้านนี้ได้โดยตรง จึงกำหนดให้วันเปิดการศึกษาครั้งแรกของหลักสูตร คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2498 เป็นวันสถาปนาหน่วยนั่นเอง
หลังจากนั้นการปฏิบัติการจิตวิทยา ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามที่ต่างก็ใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างกว้างขวางและได้ผลมาโดยลำดับ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการระดับบริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้มีขีดความสามารถในการตอบโต้และปฏิบัติการจิตวิทยาในเชิงรุกแก่ฝ่ายตรงข้าม แต่เนื่องจากทางโรงเรียนสงครามจิตวิทยาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทางราชการได้อย่างเต็มที่เพราะการดำเนินงานกระทำได้ภายในขอบเขตจำกัด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านวิชาการ และความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันขณะนั้นทางราชการจึงได้พิจารณาจัดตั้ง “สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง” ขึ้นแทนโรงเรียนสงครามจิตวิทยา โดยถูกกำหนดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นตรงต่อกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2521

เมื่อในปี พ.ศ. 2525 ได้มีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 185/25 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2525 และคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 71/2526 ลงวันที่ 19 มกราคม 2526 ให้มอบการบังคับบัญชา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กรมยุทธการทหาร ขึ้นกับ สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยจะมีพิธีส่งและรับมอบการบังคับบัญชาขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 ดังนั้นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงจึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในวันที่ 29 สิงหาคม 2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2533 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 55/34 เรื่องแก้ไขอัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด ให้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2534

หลังจากได้ใช้หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการมานาน ได้ถูกมีการปรับปรุงเนื้อหาวิชามาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง โดยมีการฝึกอบรมปีละ 1 รุ่น ระยะเวลา 22 สัปดาห์ และยังเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการปฏิบัติการข่าวสารในหลักสูตรและมีการฝึกร่วมกับวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและสามารถกำหนดแนวทางการการปฏิบัติการข่าวสารได้ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถนำแนวทาง ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความมั่นคง และประโยชน์ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด

ภารกิจ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร ให้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
- พิจารณาเสนอแนะนโยบาย แผนและโครงการเกี่ยวกับการสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสารที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- ให้การศึกษาอบรมด้านสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสารแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและบุคคลอื่น ตามนโยบายที่ได้รับ
- ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- ฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับสูงให้กับผู้บริหารจากทุกภาคส่วน
- ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร ประเมินผลการศึกษา จัดทำสถิติ ทะเบียนประวัติ รายงานผลการศึกษา รายงานเอกสารศึกษาเป็นคณะและงานด้านสารสนเทศ
- ดำเนินการส่งเสริมให้มีความร่วมมือและประสานการปฏิบัติทางด้านวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร โดยเฉพาะการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการศึกษา

สัญลักษณ์ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สัญลักษณ์สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือเข็มจิตวิทยาความมั่นคง มีลักษณะเป็นรูปโล่ซ้อนทับบนคบเพลิง พื้นโล่จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยสีดำ สีเทาและสีขาว โดยเป็นรูปจักรมีสมอขัดในจักรด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกางล้อมรอบทั้งหมดนี้ด้วยช่อชัยพฤกษ์ ซ้อนทับตรงกลางโล่ และยังมีแพรแถบสีทองเป็นแผ่นครึ่งวงกลมมีตัวอักษรบาลีเขียนไว้ว่า “สจฺเจนาลิกวาทินํ”
ความหมายของส่วนประกอบแต่ละส่วนมีดังนี้
- คบเพลิง หมายถึง ความรู้ ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า
- รูปโล่ หมายถึง เกราะป้องกันอันตราย
- สีดำ หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่ปกปิด
- สีเทา หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่คลุมเครือ
- สีขาว หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่เปิดเผย
- จักร หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพบก
- สมอ หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพเรือ
- ปีกนกกาง หมายถึง เป็นสัญญาลักษณ์ของกองทัพอากาศ
- ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยรวมการบังคับบัญชา อำนวยการและประสานกิจการของกองทัพทั้งสาม
- อักษรคำบาลี สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

คำขวัญ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
“สจฺเจนาลิกวาทินํ” พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

ปรัชญา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
การปฏิบัติการจิตวิทยา นำพาสู่ความมั่นคงของชาติ

วิสัยทัศน์ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
เป็นองค์กรชั้นนำ ในการประศาสน์วิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อความมั่นคงของชาติ

ปณิธาน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
มุ่งผลิตนักปฏิบัติการข่าวสาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://nine100.com/institute-of-psychology/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา