ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19976383

20 เรื่อง หอสมุดกองทัพอากาศ

ภารกิจของหอสมุดกองทัพอากาศ
หอสมุดกองทัพอากาศอยู่ในการกำกับดูแลของ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการ วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุมและกำกับการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาและให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งในด้านของเอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสาร สารคดีและหนังสือประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
รวมทั้งยังเผยแพร่ข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับห้องสมุด และมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดอื่นๆ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ หอสมุดกองทัพอากาศ
เมื่อปี พ.ศ. 2540 กองทัพอากาศได้จัดตั้งโครงการหอสมุดกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียติและเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านต่างๆของนายทหารนักเรียนสถาบันต่างๆภายในกองทัพอากาศ รวมทั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วๆไปก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากในนหอสมุดกลางได้
โดยตัวของอาคารหอสมุดนี้ได้ถูกออกแบบโดยกรมช่างโยธา ทหารอากาศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 แล้วเสร็จในวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยจะมีพื้นที่ใช่สอยมากถุง 5,562 ตารางเมตร ทั้งยังตัวอาคารมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและลิฟท์ไว้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งมีกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้
ต่อมาในเดือน เม.ย. 2552 กองทัพอากาศได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้น โดยได้ยุบกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ส่งผลให้หอสมุดกองทัพอากาศต้องย้ายไปสังกัดอยู่ภายใต้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี หก.กองวิทยบริการดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอสมุดกองทัพอากาศ

การสมัครสมาชิกหอสมุดกองทัพอากาศ (Requirements)
- ใบสมัครสมาชิก (สามารถติดต่อขอรับบริเวณที่รับสมัคร)
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

ระเบียบการยืม-คืนหอสมุดกองทัพอากาศ (Library Membership)
- ผู้ยืมจะต้องแสดงบัตรสมาชิกหอสมุดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และส่งคืนด้วยตนเอง
- ทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมได้ (ยกเว้น วารสาร จุลสารล่วงเวลา) ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม/สัปดาห์
- วารสารและจุลสารล่วงเวลาให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม/3 วัน
- การต่อระยะเวลาการยืม ให้ผู้ยืมนำทรัพยากรหอสมุดมาส่งตามกำหนดก่อนเพื่อลงหลักฐานการคืน แล้วจึงจะยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง (เว้นแต่กรณีผีผู้อื่นสั่งจองไว้) เมื่อยืมครบ 2 ครั้งติดต่อกันแล้ว ต้องนำมาส่งคืนและจะยืมได้อีกหลังส่งคืนแล้ว 7 วัน
- ผู้ยืมจะต้องส่งคืนทรัพยากรหอสมุดที่ยืมออกไปจากหอสมุดภายในเวลาที่กำหนดทุกครั้ง และต้องคืนกับเจ้าหน้าที่หอสมุดโดยตรง
- ผู้ที่ส่งหนังสือคืนเกินกำหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และจ่ายค่าบำรุง ผู้ที่ไม่แจ้งให้หอสมุดทราบและค้างค่าบำรุงจะมีชื่อปรากฎในระบบ และจะขอยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมอื่น ๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะจ่ายค่าบำรุงให้เรียบร้อย
- สมาชิกที่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมได้ ที่ยืมจากหอสมุดเสร็จก่อนกำหนดส่ง ขอให้นำมาคืนหอสมุดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อไป

ข้อปฏิบัติในการใช้หอสมุดกองทัพอากาศ (Regulation)
- ห้ามนำกระเป๋าเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถใช้บรรจุสิ่งของ หรือหนังสือ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของอื่นๆ เข้าไปในหอสมุดกองทัพอากาศ ผู้ใช้บริการจะต้องฝากสิ่งของดังกล่าวไว้กับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะออกจากหอสมุดกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่หอสมุดกองทัพอากาศ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นผู้ใช้บิรการในกรณีจำเป็น
- การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณ์ของหอสมุดกองทัพอากาศ ด้วยความระวัง ห้ามขีดเขียน ตัด พับ หรือทำลาย หรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์สำหรับสิ่งของหรืออุปกรณ์นั้นๆ
- ผู้ใช้บริการต้องเคารพต่อสถานที่ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ขาดสมาธิ
- ห้ามนำอาหาร เข้าไปในหอสมุดกองทัพอากาศ ยกเว้นเครื่องดืมสำหรับการประชุม หรือสัมมนาเท่านั้น

รูปแบบและการให้บริการหอสมุดกองทัพอากาศ
- บริการยืม-คืนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
- การบริการสื่อผสม
- บริการค้นหาข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- บริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
- บริการแนะนำการใช้หอสมุด
- ห้องประชุมและห้องศึกษากลุ่ม

ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการหอสมุดกองทัพอากาศ
- ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการกองทัพอากาศ
- ผู้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ
- ประชาชนทั่วไป
*ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการ สามารถสมัครเป็นสมาชิกหอสมุด ทอ. ยกเว้นประชาชนทั่วไปให้ใช้หลักฐานในการสมัครดังนี้ใบสมัครสมาชิก (ติดต่อขอรับบริเวณที่รับสมัคร)

ส่วนชั้น 1 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ
- บริเวณชั้น 1ให้บริการวารสาร / จุลสาร / หนังสือพิมพ์ โดยจัดที่นั่งเดี่ยว และกลุ่ม การสืบค้นผ่าน OPAC จำนวน 2 จุด บริเวณชั้นนี้มีส่วนของบริการยืม -คืน
- บริเวณชั้นลอยจัดเป็นห้องประชุม จำนวน 139 ที่นั่ง มีระบบฉาย ระบบเสียงที่ทันสมัยและบริเวณหน้าห้องประชุมมีพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับการจัดนิทรรศการ

ส่วนชั้น 2 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ
- จัดบริเวณสำหรับหนังสือสารคดี บันเทิงคดี โดยแบ่งเป็นหนังสือ ภาษาไทยและหนังสือต่างประเทศ การจัดที่นั่งอ่านมีแสงสว่างที่เพียงพอ บรรยากาศสงบเป็นวิชาการมากกว่าชั้น 1 สืบค้นข้อมูลผ่าน OPAC ได้ นอกจากนี้มีมุมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมด้วย

ส่วนชั้น 3 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ
- ห้องเอกสารวิจัย ขณะนี้จัดเก็บเอกสารวิจัยของนักศึกษา วทอ.ฯ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ เอกสารวิจัยของสถาบันการศึกษาอื่นบางส่วน ตลอดจนวิทยานิพนธ์ของข้าราชการ ทอ. ที่ศึกษาต่อเนื่อง สืบค้นข้อมูลผ่าน OPAC ได้ที่ห้องนี้
- ห้องหนังสืออ้างอิง รวบรวมหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพ และที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทหารที่หาได้ยากในห้องสมุดแห่งอื่นๆ ในห้องนี้จะแยกหนังสืออ้างอิงภาษาไทย และภาษาต่างประเทศไว้คนละส่วน
- ห้องบริการสื่อประสมให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแถลงผลงาน หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
- ห้องเอกสารอ้างอิงจะเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ เชิงวิชาการของหน่วยงานภายใน ทอ. แบบธรรมเนียม และคู่มือต่างๆ ที่ข้าราชการควรรู้

ส่วนชั้น 4 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ
- บริเวณชั้น 4 เป็นส่วนของสำนักงาน ห้องดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นได้แบ่งเป็นห้องสัมมนากลุ่ม จำนวน4ห้อง
อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://nine100.com/subjects-air-force-library

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา