ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19868759

คุณสมบัติที่จำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจาก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อใช้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
- ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นชายโสด
- มีสัญชาติไทย
- อายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี และต้องไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์ ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา โดยถ้าเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี (พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) แต่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
- ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
- ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2553
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดที่อยู่ในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนภาคปกติ
- ระหว่างผู้เรียนกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง รายวัน
- วัสดุที่ใช้ฝึกทางโรงเรียนจะจัดหาให้
- มีประกันชีวิตให้ผู้เรียนถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
- ภาคปกติจะเป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำตลอดหลักสูตร 3 ปี
- ผู้เรียนจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนภาคสมทบ
- ผู้เรียนภาคสมทบจะได้รับการเรียน และการฝึกวิชาทหาร (ร.ด.)
- ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในสถาบันอื่นได้
- มีประกันชีวิตให้ผู้เรียนถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
- ผู้เรียนจะไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ

*จำนวนที่รับเข้าศึกษา เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพกับส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม ของแต่ละปีนั้นๆไป โดยสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนช่างงีมือทหารได้ที่ https://www.mtts.ac.th/mtts2/

***นักเรียนช่างฝีมือทหารที่สำเร็จการศึกษา ทางราชการจะดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
https://nine100.com/required-qualifications-military-technical-training-school/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา