ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19838215

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนทำการสมัครสอบ ก.พ.

การสอบจากสำนักงาน ก.พ. หรือที่เรียกกันว่าสอบเข้าราชการ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการสอบ หากอยากเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในการอยากเข้ารับราชการ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเรื่องต่างๆก่อน โดยมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้

สำนักงาน ก.พ. คืออะไร ?
การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกคนตามระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่ต่างๆ ตามที่เปิดรับ เพื่อเข้ามาทำงานในหน่วยงานของราชการ โดย ก.พ. ย่อมาจาก “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน”

สอบ ก.พ. คืออะไร ?
สอบ ก.พ. คือ เป็นการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเลือกเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการพลเมือง ถือได้ว่าการสอบ ก.พ. เป็นตัวกลางให้ผู้สนใจอยากสมัครเข้าราชการนั่นเอง

ก.พ. เป็นชื่อย่อของ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” โดยมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ต้องรับผิดชอบด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคลากรของภาครัฐ โดยระบบการจัดสอบนี้นอกเหนือจากทำหน้าคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานแล้วนั้น การสอบก.พ. ยังเป็นตัวชี้วัดและให้โอกาสผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยการสอบ ก.พ. นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

การสอบภาค ก.
การสอบภาค ก. คือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้ข้อสอบความรู้ทั่วไปเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ หรือเป็นการวัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป เช่น การคิดคำนวณ การให้เหตุผล วิชาภาษาไทย เช่น การเข้าใจภาษาด้วยการอ่าน การเขียน และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การสอบภาค ข.
การสอบภาค ข. คือการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยคุณสมบัติผู้สอบจะต้องสอบผ่านภาค ก มาก่อน และแนวข้อสอบ ก.พ. เป็นการสอบข้อเขียน ในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งอื่น ๆ

การสอบภาค ค.
การสอบภาค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ สำหรับการจะสอบภาค ค. นั้น ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน แนวข้อสอบ ก.พ. ในภาคนี้นอกจากเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว อาจทดสอบด้านอื่นเพิ่มเติมด้วย

ใครมีสิทธิ์สอบ ก.พ. ได้บ้าง ?
จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกำหนด (เช่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ฯลฯ)
พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกที่จำเป็น
ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับวุฒิปริญญาตรี
ระดับวุฒิปริญญาโท
การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่
การสอบภาค ก. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เป็นการทำแบบทดสอบที่วัดระดับเชาว์ปัญญาของผู้สอบ สำหรับคุณสมบัติผู้สอบจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษอยู่ปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ หรือเป็นการสอบพื้นฐานของทุกคนที่ต้องการสอบบรรจุข้าราชการ เมื่อสอบภาค ก.ได้แล้วก็จะใช้สอบภาค ข. และภาค ค. ต่อไปตามลำดับ สำหรับการจัดสอบ ภาค ก. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

การสอบโดยสำนักงาน ก.พ. โดยตรง
สำนักงาน ก.พ. ถือเป็นหน่วยงานที่จัดสอบภาค ก โดยใช้แนวข้อสอบ ก.พ. โดยตรง เมื่อผู้เข้าสอบ
สอบผ่านจะได้หนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสามารถนำผลการสอบที่ได้ไปแสดงต่อหน่วยงานที่จัดสอบบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าสอบใน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือภาค ข. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. ต่อไป
การสอบโดยส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง
โดย ส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง แนวข้อสอบ และการสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งจะเปิดสอบ ภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข. และ ค.
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล)
การสอบในส่วนนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบ และเมื่อผู้เข้าสอบผ่านการสอบภาค ก. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สามารถนำผลการสอบไปแสดงต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดสอบ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล เพื่อเข้าสอบ ภาค ข. และ ค. ต่อไปได้
ในการจัดสอบ ภาค ก. ของแต่ละประเภทตามที่กล่าวมา แนวข้อสอบ ข้อสอบ ก.พ. แต่ละประเภท ใช้มาตรฐานเดียวกับการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน ก.พ.ทุกประการ สำหรับคำถาม การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบมาไขข้อข้องใจให้แล้ว หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ คน

ก.พ. 63 คืออะไร
จะแบ่งสอบ เป็น 2 แบบ นั้นคือแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ โดยการจะเลือกสมัครสอบแบบไหนควรตัดสินใจให้ดีก่อน เพราะเราไม่สามารถย้าย หรือสับเปลี่ยนไปสอบอีกแบบได้ การสอบจะใช้หลักสูตรที่เหมือนกันนะต่างกันแค่วิธีการสอบและวันสอบเท่านั้น

วิธีการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563
วิธีการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563 จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

การสอบแบบ Paper & Pencil
การสอบแบบแรก PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ) มีที่นั่งให้สูงถึง 500,000 ที่นั่ง และยังมีจำนวนศูนย์สอบถึง 15 ศูนย์สอบ โดยได้ทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องมีระดับวุฒิการศึกษาที่จำเป็นในการสมัครสอบแบบ PAPER & PENCIL ดังนี้

การสอบแบบ E-Exam
การสอบแบบที่สอง คือ การสอบแบบ E-Exam มีที่นั่งในการสอบจำนวน 26,520 ที่นั่ง และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์สอบ โดยได้ทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ไปถึงจนกว่าจะเต็มโควต้า หรือจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หากยังมีผู้สมัครสอบไม่เต็ม โดยจำเป็นต้องมีวุฒิที่ใช้ในการสมัตรสอบแบบ E-Exam ดังนี้

สอบ ก.พ. e-exam คืออะไร (แบบอิเล็กทรอนิกส์)
คือการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ลักษณะคือให้เราอ่านโจทย์ในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกกระดาษคำตอบในคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรในการสอบที่ใช้ จะเป็นหลักสูตรใหม่ มี 4 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกฎหมาย

โดยสามารถเข้าไปสมัครสอบ ก.พ. ได้จากเว็บ https://ocsc2.job.thai.com/indexoptional.php

https://gorporonline.com/basic/basic-things-you-should-know-before-applying-for-the-ocsc-exam/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา