ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19835057

หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี

หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่านิยมพื้นฐานสำหรับการยึดถือและประพฤติปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม การปฏิบัติราชการก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี เส้นทางการสอบบรรจุรับราชการโดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ภาค ก.หรือการสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น คือสนามสอบที่มีการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี การเตรียมตัวสอบอาจมุ่งเน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้ทางวิชาการตามสาขาวิชาที่เปิดสอบเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับราชการ ก.พ. ออนไลน์ มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีมาแนะนำเป็นความรู้

ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่น
สำหรับความหมายของคำว่า คุณธรรม และ จริยธรรม มีนักวิชาการได้ให้นิยามความหมายทั้ง 2 ประโยคนี้ไว้หลากหลาย ก.พ. ออนไลน์ ขอยกตัวอย่างความหมายของ คุณธรรม และจริยธรรม จากผลงานการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้

ความหมายของคุณธรรม
คุณธรรม หมายถึง สภาวะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ความดีงามทั้งหลาย อันเกิดจากการเป็นผู้มีธรรม มีศีลธรรมประจำใจ มีสภาวะจิตใจที่เหนี่ยวรั้งไว้มิให้ทำชั่ว (ปราชญา กล้าผจญ .2544, หน้า 312)
คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ (รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี .2546, หน้า 4)
คุณธรรม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ดีงามที่จะส่งผลให้เกิดการกระทำที่เป็นประโยชน์และความดีที่แท้จริงต่อสังคม (สาโรช บัวศรี, 2545, หน้า 2)
สรุป ความหมายของคำว่า คุณธรรม จึงหมายถึง ลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็นสภาพคุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติอยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ

ความหมายของจริยธรรม
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (2530, หน้า 51) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม คือธรรมที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดี
จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน การดำเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ ภาวะฐานะ กาลเทศะ และเหตุการณ์ในปัจจุบัน (พระธรรมญาณมุนี .2531, หน้า 103)
จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดควรละเว้น อะไรควรประพฤติปฏิบัติ (ชัยพร วงศ์วรรณ .2538, หน้า 27) ได้
สรุป จริยธรรมตามที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย หมายถึง แนวทางของการประพฤติหรือข้อปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามลักษณะทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เห็นว่าถูกต้องและต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวม

ความสำคัญของหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี
จากความหมายของคำว่า คุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่น โดยการนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ นอกจากส่งเสริมให้ข้าราชเป็นบุคคลที่มีคุณค่า ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดควรละเว้น หลักคุณธรรมจริยธรรมยังมีความสำคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักคุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นเครื่องมือกับกำความประพฤติของข้าราชการ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นสากล
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคล นอกจากนั้นหลักคุณธรรมและจริยธรรม ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย
3. หลักคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ทำให้ผู้มารับบริการหรือประชาชนรวมทั้งผู้มีส่วนใด้เส่วนเสียเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
4. หลักคุณธรรมและจริยธรรมทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
5. หลักคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
6. คุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรถือเป็นค่านิยมร่วม สำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอื่น ๆ

มาตรฐานจริยธรรมสำหรับการเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
การสอบบรรจุเพื่อรับราชการ ทั้งการสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือสอบท้องถิ่นเพื่อรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในหลัก 10 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีจิตสำนึกและมีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1. ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ต้องอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
2. ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอื่น
3. ใช้ดุลพินิจตัดสินโดยปราศจากอคติส่วนตัว แต่พิจารณาไปตามข้อมูลหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
4. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
5. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ
6. ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีสี่งราชการด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาบลักษณ์อักษรตามคำสั่ง เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่
1. ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ต้องไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่ น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
2. ข้าราชการที่ดีต้องไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ข้าราชการที่ดีต้องไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
4. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
1. ข้าราชการที่ดีต้องไม่เรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
2. ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
3. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้

อ่านเพิ่มเติม https://gorporonline.com/articles/academic-principles-of-good-police-duty/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา