ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19835048

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว
เชื่อว่า “อาชีพรับราชการ” ที่คนส่วนใหญ่มุ่งหวัง นอกจากความมั่นคงในเรื่องของรายได้และหน้าที่การงาน การสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่และคนในครอบครัว เรื่องของสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว ก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้สมัครสอบ ก.พ. หรือสอบข้าราชการท้องถิ่น เป็นจำนวนมากทุกปี วันนี้ ก.พ. ออนไลน์ ก็มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น มาแนะนำเป็นความรู้ครับ

ข้าราชการท้องถิ่น และการสอบท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และยังเป็นองค์กรที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นบุคคลอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับการสอบบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป แตกต่างกันที่ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบท้องถิ่นไม่ต้องสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ได้ก่อน แต่ท้องถิ่นจะทำการสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และภาค ค หรืออาจเปิดสอบเฉพาะภาค ข และ ค ส่วนภาค ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ ก.พ. จะดำเนินการเปิดสอบ ก.พ. พิเศษในภายหลัง

สิทธิสวัสดิการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
เมื่อสามารถสอบผ่านและได้รับการบบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา และนอกจากอัตราเงินเดือนที่จะได้รับตามตำแหน่งหรือสายงานที่สอบเข้ามาแล้ว ข้าราชการท้องถิ่นยังได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามที่มีกฎหมายกำหนด ได้แก่
- ค่ารักษาพยาบาล
- การศึกษาบุตร
- ทุนการศึกษา
- ค่าเช่าบ้าน
- เงินทำขวัญ
- เงินรางวัล
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- และอื่น ๆ

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่นอกจากสวัสดิการของตัวข้าราชการท้องถิ่นเองแล้ว ในส่วนประโยชน์ตอบแทนที่เอื้อต่อบุคคลในครอบครัว ได้แก่ การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ก็เป็นสิ่งจูงใจให้มีคนสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบบรรจุข้าราชการในสายงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งการสอบข้าราชการท้องถิ่น เป็นจำนวนมากในทุก ๆ สนามสอบ

สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว
ในการใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวนั้น เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องทราบก่อนว่าการใช้สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร และการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนอย่างไร

ความเป็นมาของสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น
เดิมสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานและครอบครัว ที่อยู่ในสังกัดองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มีสิทธิเบิกตรงเหมือนข้าราชการพลเรือนทั่วไป สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแล้วนำมาเอกสารมาเบิกจ่ายในภายหลัง ทำให้มีผลกระทบกับข้าราชการท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการรับสิทธิรักษาพยาบาล ของ อปท. จึงได้มีการจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น” ขึ้น โดย ความร่วมมือระหว่างสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

วัตถุประสงค์ของ กองทุนรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ดำเนินการตามหลักการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
- ส่งเสริมการจัดระบบด้านการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ
- ลดปัญหาการสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยเฉพาะในโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
- สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

ข้าราชการ ผู้มีสิทธิ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น
- ผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง (นายกเทศมนตรี,นายก อบจ.และนายก อบต.) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและข้าราชการครูที่รับถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานใน อปท.ทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
- ผู้มีสิทธิร่วม (บุคคลในครอบครัว) ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีสิทธิตามข้อ 1
- บุตร ตามเงื่อนไข เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ บุตรของผู้มีสิทธิลำดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในลำดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น
- ผู้หมดสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือย้ายหน่วยงานทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การหย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย
- หน่วยที่ทำเบิกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง,เทศบาลตาบล และอบต. ยกเว้น กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา
- นายทะเบียน(ทั่วไป) ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน อปท. ที่ได้รับการพิจารณาจากต้นสังกัดให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน และได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- นายทะเบียน(ผู้อนุมัติ) ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ที่ผู้บริหารแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติให้เกิดสิทธิใน แต่ละหน่วยเบิก

รายละเอียดการเบิกค่ารักษาพยาบาล
- ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน อื่น ๆ
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรค
- ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
- ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารักษาพยาบาล
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาล มิใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
1. สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้เบิกได้เต็มจำนวน โดยค่าอุปกรณ์ และ อวัยวะเทียม ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. สถานพยาบาลเอกชน เฉพาะกรณีผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้เบิกค่า อุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่าห้องค่าอาหารเช่นเดียวกับสถานพยาบาลของทางราชการ และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
3. กรณีสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวไปสถานบริการเอกชนเนื่องจากความจาเป็น ให้เบิก ค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. กรณีสถานพยาบาลไม่มียา อุปกรณ์ Lab กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือดหรือส่วนประกอบ ของเลือด หรือสารทดแทน น้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรคจำหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซเรย์ได้ ให้แพทย์ผู้รักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลลงชื่อรับรองตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (เฉพาะภายในประเทศ)
https://gorporonline.com/articles/benefits-and-welfare-related-to-medical-treatment/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา