ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19835032

สิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครเข้าทหารอากาศ

สิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครเข้าทหารอากาศ
สิ่งที่ควรรู้สำหรับบุคคลพลเรือน ที่จะสมัครสอบเข้าทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้
- ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 ซม. (ยกเว้นบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)
- ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
- มีรอยสักที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าสามารถสมัครได้ (เมื่อสวมใส่เสื้อยืดคอวีแขนสั้น และกางเกงขาสั้น)
- ผู้สมัครสอบ 1 คนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิ์สอบเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
- ค่าสมัครสอบ 370 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท รวมเป็น 385 บาท

ทหารอากาศจะเปิดสอบเข้า 2 ระดับชั้น
1. สัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี)
- อายุ 18-35 ปี
- เกิด พ.ศ.2528-2545
- วุฒิ ป.โท
- วุฒิ ป.ตรี
2. ประทวน (ติดยศ จ่าอากาศตรี)
- อายุ 18-30 ปี
- เกิด พ.ศ. 2533-2545
- วุฒิ ปวส.
- วุฒิ ปวช.
- วุฒิ ปวช./ม.6

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีดังนี้
- อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ
- เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
- เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- ใบสมัครฉบับจริง (สามารถพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
- บัตรประจําตัวประชาชนของตัวผู้สมัคร
- สําเนาหลักฐานเพื่อแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ํากว่า 2.00 จํานวน 1 ฉบับหรือ
- ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระจํานวน 1 ชุด(ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
- ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จํานวน 1 ชุด หรือ
- ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ จํานวน 1 ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกําหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
- ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จํานวน 2 ฉบับ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทหารอากาศ
- เงินเดือนประจำ
- วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
- วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
- วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
- วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
- มีสิทธิที่พักอาศัยจากทางราชการ หรือเลือกเบิกค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนดได้
https://nine100.com/things-to-know-for-civilians-to-apply-to-the-air-force/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา