ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19484647

การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency plans management) 1 วัน

หลักการและเหตุผล
เหตุฉุกเฉิน, เหตุสุดวิสัย, เหตุฉุกละหุกเป็นสถานการณ์ ที่ในทางการบริหารงานนับป็นขอ้บกพร่องที่ไม่มีผูบ้ริหารท่านใด ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเพราะเมื่อเกิดข้ึนมาแล้ว ยอ่มส่งผลเสียมากกวา่ ผลดีแต่ในความไม่แน่นอนของการ
ปฏิบัติงาน ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง หรือป้องกันการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ได้ทั้งหมดดังนั้นการทำ ความเข้าใจกับการบริหารสถานการณ์แผนฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม ให้มีการเตรียมการป้องกัน ตรวจพบและมีแผนรองรับอยา่ ง
เหมาะสม จึงมีสำคัญหน่ึงที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถ ลดผลกระทบต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและช่วยให้องค์กรสามารถกลับมาดำ เนินธุรกิจได้อยา่ งต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้หรือต้องการที่จะยอมรับเพื่อสร้างผลกำไรให้องค์กร
2. เพื่อกำหนดกรอบการดำ เนินงานให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองกรณีฉุกเฉินไว้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เข้าใจ ขั้น ตอนของการ บริหารแผนฉุกเฉิน
5. เพื่อฝึกฝนทักษะเทคนิคการดำเนิน การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง

เน้ือหาการอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารแผนฉุกเฉิน
2. Risk base Approach
3. The Global Risks
4. การกำหนดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
5. การประเมินผลกระทบและความรุนแรงของสถานการณ์
6. แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
7. การกำหนดแผนการป้องกนัการบริหารความเสี่ยง
8. การตรวจติดตามสถานการณ์ความเสี่ยง
9. การกำหนดแผนงานการจัดการตอนสนองแผนฉุกเฉิน
10. ประเด็นความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในการกำ หนดแผนฉุกเฉิน
11. Workshop: การประยุกต์ใช้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท
12. ตัวอย่างการกำหนด,การบริการสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององคก์รต่างๆ

จุดเด่นของหลักสูตร:
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการ
ทดสอบ Post – Test 60 % ข้ึนไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กอบรม : LCD, กระดาษ A4, Risk report

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา