ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19477588

{{2564}}ไฟล์ข้อสอบตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับสูง)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)

{{2564}}ไฟล์ข้อสอบตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับสูง)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)
แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์
แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2564
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2564
- สรุป+แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ_พ.ศ._2560
- สรุป+แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- สรุป+แนวข้อสอบ พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ._2534_และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)
- สรุปแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562
- สรุป+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- สรุป+ถาม-ตอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)
- สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(new)
- สรุป+ถาม-ตอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560(new)
- สรุป+ถามตอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(ชุดใหม่ 90 ข้อ)
- สรุป+แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง(150ข้อ)
- แนวข้อสอบเรืองงานพัสดุ จำนวน 150 ข้อ(ชุดใหม่)
- สรุป+แนวข้อสอบ_พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 new
- สรุป+แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ._2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_พศ_2542_และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (ใหม่)
- สรุป+แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1 และชุด 2
- สรุป+แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580
- สรุป+แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ_ฉบับที่_12 (พ.ศ.2560-2564)new
- สรุป+แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การบริหารผลปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ใหม่)
- แนวข้อสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ใหม่)
- ความรู้เรื่อการติดตามประเมินผล
- ถาม-ตอบ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(อปท)
- สรุป+แนวข้อสอบถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- การวางแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
- สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
- แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new
- แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new
- แนวข้อสอบการวางแผน แผนงาน โครงการ การบริหาร(ใหม่)
- สรุปแนวข้อสอบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)
- การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐ
- ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องระบบการจัดการองค์กร
- ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร PMQA_
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
- ถาม-ตอบ การบริหารความเสี่ยง
- ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การพัฒนาบุคลากร
- ถาม-ตอบ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชุด 3(ใหม่)
- หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- การบริหารราชการแนวใหม่_1
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
- แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป ชุด 2 (ชุดใหม่ 96ข้อ)
- แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไปnew__ชุด_1(ใหม่) 95 ข้อ
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป(100ข้อใหม่)
- แนวข้อสอบการบริหารทั่วไปและจัดการประชุม(ใหม่)
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 (ใหม่)
- สรุป+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562
- ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนBM
- ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems EIS )
- ความรู้ THAILAND 4.0
- สรุป+แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการ เบิกจ่าย ฝากเงิน เก็บเงินและตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ชุดใหม่)
- การบริหารการเงินการคลัง อปท
- วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย มีที่นี่ ที่เดียวเราจัดให้แบบเต็ม ๆ ครบครอบคุลมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์ ทันที ไม่ต้องรอ !!!!!
สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้อ่านไวกว่าสั่งเป็นเล่ม
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในราคาถูกสุดๆๆ เพียง 398 คุ้มค่า คุ้มราคา


สนใจติดต่อสอบถาม// ได้ตลอดทุกช่องทาง
Line : @bmw3222
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
โทร : 094-9053222
E-mail : sheet3222@gmail.com

การชำระสินค้า

ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 412-069003-0 ออมทรัพย์ ชื่อ น.ส.รัชนี แสนศักดิ์หาญ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

โอนแล้วแจ้งสลิปได้ที่
Line : @bmw3222
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
โทร : 094-9053222
E-mail : sheet3222@gmail.com

http://www.xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/product/pdf%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/


ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com

http://www.xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

http://www.e-bookexaminationguidelines.com/

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ


,แนวข้อสอบ,โหลดแนวข้อสอบ,แชร์แนวข้อสอบ,คู่มือเตรียมสอบ,เตรียมสอบ,แนวข้อสอบดีจริง,แนวข้อสอบแม่นจริง,แจกฟรี,คู่มือติวสอบ,หนังสือติวสอบ,สอบติดจริง,แนวข้อสอบแม่นๆ,จำหน่าย,ขาย,ให้ฟรี,สอบติดจริง,งานราชการ,ศูนย์รวมแนวข้อสอบ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2565,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2564,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2565,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท2564,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท2565,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่น,แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง,แนวข้อสอบผู้บริหารอทป,นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงอปท


,#แนวข้อสอบ,#โหลดแนวข้อสอบ,#แชร์แนวข้อสอบ,#คู่มือเตรียมสอบ,#เตรียมสอบ,#แนวข้อสอบดีจริง,#แนวข้อสอบแม่นจริง,#แจกฟรี,#คู่มือติวสอบ,#หนังสือติวสอบ,#สอบติดจริง,#แนวข้อสอบแม่นๆ,#จำหน่าย,#ขาย,#งานราชการ,#ศูนย์รวมแนวข้อสอบ,#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2565,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2564,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท2565,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท2564,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท2565,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่นอปท,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงท้องถิ่น,#แนวข้อสอบนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง, #แนวข้อสอบผู้บริหารอทป,#นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงอปท

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา