ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475684

การควบรวมการตรวจติดตามภายใน QMS & EMS &OHSAS (Integrated Internal Audit QMS & EMS&OHSAS)

การควบรวมการตรวจติดตามภายใน QMS & EMS &OHSAS
(Integrated Internal Audit QMS & EMS&OHSAS) – Code 1050

การตรวจติดตามภายในองค์กรถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เพราะถ้าองค์กรมีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทาให้ ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางาน มีผลกาไรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจประเมินในกิจกรรมที่มีความซ้าซ้อนกันอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการจัดทารายงานการตรวจประเมินของระบบบริหารทั้ง ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 แนวทางการบริหารงานยุคปัจจจุบันจึงประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายในองค์กรแบบ ควบรวมทุกระบบขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจ ประเมินภายใน
2. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทาโปรแกรม สาหรับการตรวจประเมินภายใน
3. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทารายการการตรวจประเมิน ( Checklist )
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคาถาม , สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
5. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
6. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ใน การพัฒนาและปรับปรุงความมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจัดการด้านคุณภาพ

เนื้อหาอบรม
1. สรุปสาระสาคัญข้อกาหนด ISO 9001:2008 & ISO 14001 :2004 & OHSAS 18001:2007
2. การควบรวมข้อกาหนด ISO 9001& ISO 14001 & OHSAS 18001
3. หลักการตรวจติดตาม ตามมาตรฐาน ISO 19011:2002
4. การจัดการและวางกาหนดแผนการตรวจติดตาม
5. ขั้นตอนการตรวจติดตาม
6. เทคนิคการสืบค้นหา หลักฐาน
7. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามที่ถูกต้อง
8. เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข (ปิด CAR)
9. Competence of auditor (ทักษะที่จาเป็น สาหรับ auditors)
10. ฝึกปฏิบัติ ทักษะการเป็น Auditor

จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ทราบถึง ทักษะที่จาเป็นในการเป็น Auditor ที่ดี
ฝึกปฏิบัติจากเอกสารของทางองค์กร และพื้นที่จริงขององค์กร
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน จานวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4,

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา