ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475660

การตีความข้อกาหนด ISO 9001:2008 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) หรือ ที่รู้จักในมาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9001 ถือเป็นระบบมาตรฐานที่ถือเป็นพื้นฐานของระบบการจัดการภายในองค์กร ด้วยแนวคิดที่ต้องการมุ่งเน้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการมีมาตรฐานที่ชัดเจน ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและได้มีการเกิดการพัฒนายกระดับความพึงพอใจลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการให้ดารงอยู่ขององค์กร
การศึกษาถึงข้อกาหนดของระบบ ISO 9001:2008 ให้เกิดกระจ่างและสามารถตีความเจตนารมณ์ของระบบมาตรฐานจึงสามารถช่วยให้ องค์กรสามารถพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพราะเหตุผลประการหนึ่งที่หลายองค์กรมักจะประสบปัญหาคือการขาดการนาระบบไปใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการทาระบบที่ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง หรือเป็นการทาระบบที่เกิดจากผู้ที่ไม่มีความชานาญ จึงส่งผลให้ในระยะยาว ระบบเองขาดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และทาให้ระบบไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน
หลักสูตรการตีความข้อกาหนด ISO 9001:2008 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร นี้ได้รวบรวมกรณีศึกษาในแต่ละประเด็นของหลากหลายองค์กร จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและการเป็น Auditor ของระบบบริหารงานคุณภาพของวิทยากร จึงเหมาะสาหรับบุคลากรทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบให้กระชับ ชัดเจน และสามารถใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดของระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System-QMS)
2. เพื่อให้การตีความข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์
3. เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาและสาระสาคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ
4. เพื่อให้สามารถดาเนินการด้านเอกสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นไปอย่างเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานขององค์กร

เนื้อหาการอบรม
1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบการบริหารงาน ISO 9000
2. หลักการบริหารงานด้านคุณภาพ 8 ประการ
3. การตีความข้อกาหนด เรื่อง ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
4. การตีความข้อกาหนด เรื่อง ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility)
5. การตีความข้อกาหนด เรื่อง การจัดการทรัพยากร (Resource Management)
6. การตีความข้อกาหนด เรื่อง การดาเนินการเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Realization)
7. การตีความข้อกาหนด เรื่อง การวัด, การวิเคราะห์, และการปรับปรุง (Measurement, Analysis and Improvement)
8. ขั้นตอนการวางแผนและดาเนินการด้านเอกสารระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008
9. Workshop :การประยุกต์ใช้ระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นถ่ายทอดประสบการณ์การให้คาปรึกษาและเป็น Auditor
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน จานวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 50 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4,

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา