ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475649

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล
การตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) ถือเป็นเครื่องมือสาคัญของ ระบบการบริหารตามมาตรฐาน ISO เพราะถ้าองค์กรใดที่มีการตรวจติดตามภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทาให้ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปัญหาความสูญเสียในองค์กรลดน้อยลงไป เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางานของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลกาไรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจติดตามภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการปรับปรุงองค์กรได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการ internal audit ภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างแท้จริง สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”
2. เพื่อฝึกฝนทักษะ เทคนิคการตั้งคาถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจ การตัดสินผลการตรวจประเมิน
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข
5. เพื่อให้การตรวจประเมินภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กรได้อย่างแท้จริง
เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1
1. ทบทวนข้อกาหนด ISO 9001:0215
2. หลักพื้นฐานในการตรวจติดตาม ตามข้อกาหนด 9.2 ตาม ISO 9001:0215
3. หลักพื้นฐานในการตรวจติดตาม ตามมาตรฐาน ISO 19011:2011
4. การจัดการและการวางแผนการตรวจติดตาม
5. Competence of auditor (ทักษะที่จาเป็น สาหรับ auditors)
6. เทคนิค การจัดเตรียมเอกสาร, การเตรียมคาถาม

วันที่ 2
1. เทคนิคการตั้งคาถาม ตามข้อกาหนด ISO 9001:2015
2. การสืบค้นหาหลักฐานจากการตรวจ
3. เทคนิคการตรวจติดตาม
4. เทคนิคการจดบันทึกผลการตรวจ
5. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตาม การสรุปผลที่ถูกต้อง
6. เทคนิคการเขียนประเด็นปัญหาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (เขียน CAR)
7. Workshop: Internal audit

จุดเด่นของหลักสูตร :
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ auditor
เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ในทุกกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติจากเอกสารของทางองค์กร และพื้นที่จริงขององค์กร
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน จานวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4, Audit document

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา
 • บริการ Pre-audit ISO9001:2015&ISO14001:2015
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19721484ชลบุรี » บ้านบึง12 พ.ย. 2563, 09:04:53
 • Risk Analysis Balance Scorecard & KPIs (BSC&KPIs)
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19721954ชลบุรี » บ้านบึง12 พ.ย. 2563, 09:04:53
 • บริการตรวจให้การรับรองระบบ (Audit)
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19721442ชลบุรี » บ้านบึง12 พ.ย. 2563, 09:04:53
 • Professional QMR for ISO 9001:2015
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19721964ชลบุรี » บ้านบึง11 พ.ย. 2563, 20:45:20
 • ที่ปรึกษา ISO 9001:2015
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19455442ชลบุรี » บ้านบึง11 พ.ย. 2563, 12:47:09
 • Quality Control Circle (QCC)
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19458640ชลบุรี » บ้านบึง11 พ.ย. 2563, 12:47:09
 • บริการฝึกอบม, ที่ปรึกษา , QMR
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19458754ชลบุรี » บ้านบึง11 พ.ย. 2563, 12:47:09
 • ที่ปรึกษา ISO14001:2015
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19458764ชลบุรี » บ้านบึง2 มิ.ย. 2563, 17:11:56
 • ที่ปรึกษา ISO 9001:2015&IATF16949:2016
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19458776ชลบุรี » บ้านบึง2 มิ.ย. 2563, 17:16:34
 • การตีความและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Implementation & Effectiveness Internal Audit ISO 9001:2015)
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19463752ชลบุรี » บ้านบึง5 มิ.ย. 2563, 13:25:58
 • ที่ปรึกษา IATF 16949: 2016
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ตามตกลง
  ID: 19473423ชลบุรี » บ้านบึง11 มิ.ย. 2563, 11:36:11
 • ที่ปรึกษา ISO9001:2015&IATF 16949"2016
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475539ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 12:19:31
 • Internal Audit IATF 16949:2016
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475543ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 12:24:14
 • Core tools for Automotive
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  ่สอบถาม
  ID: 19475548ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 12:28:53
 • การตีความข้อกาหนด ISO 9001:2008 และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475660ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:23:15
 • การควบรวมการตรวจติดตามภายใน QMS & EMS &OHSAS (Integrated Internal Audit QMS & EMS&OHSAS)
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475684ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:32:26
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 1st Edition 2 วัน
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475686ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:34:04
 • APQP&PPAP
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475687ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:35:32
 • SPC
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475693ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:37:34
 • SPC 2 Day
  ติดต่อบริษัทอาณัติ คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์จำกัด, 084-8950440,089-9258315 Click Email
  สอบถาม
  ID: 19475697ชลบุรี » บ้านบึง12 มิ.ย. 2563, 13:41:04