ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19475548

Core tools for Automotive

หลักการและเหตุผล
มาตรฐาน IATF16949 ให้ความสาคัญกับการนาเครื่องมือหลัก (core tools) มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับมาตรฐานนี้ โดยจะมีการระบุและอ้างอิงไว้ในหลายจ้อกาหนดของมาตรฐาน IATF16949 :2016 สาหรับในส่วนของเครื่องมือหลัก (Core tools) ถ้ามีการนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ก็จะสร้างโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขององค์กรได้อย่างยิ่ง รวมทั้งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยมีระบบบริหารคุณภาพที่ดี สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการดาเนินธุรกิจ ของแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือหลัก (Core tools) อย่างครบถ้วน
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและนาเครื่องมือหลัก (Core tools) แต่ละตัว ไปประยุกต์ใช้ตามคู่มือและคาแนะนาตามมาตรฐานฉบับใหม่

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
1. ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพล่วงหน้า(ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่) และเอกสารที่จะต้องดาเนินการจัดทาในขั้นตอนต่างๆ
2. แนวทางของการประยุกต์ใช้เทคนิค APQP กับการเตรียมการผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับข้อกาหนดลูกค้า
3. แผนควบคุม(Control Plan)
4. วัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
5. ข้อกาหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทาการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ PPAP
6. ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ
7. เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคานวนโดยใช้สถิติเครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่
1. Variable Control Chart เช่น Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR เป็นต้น
2. Attribute Control Chart เช่น P Chart, np Chart, C Chart และ U Chart
8. เทคนิคการวิเคราะห์และตีความหมายของความผิดปรกติในแผนภูมิควบคุมด้านต่างๆ
9. แนวคิดของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ
10. การคานวนค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
11. การวิเคราะห์และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่างๆ และการนาไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกระบวนการ

วันที่ 2
1. วัตถุประสงค์และ ความหมาย ของ FMEA
2. ประโยชน์ของการนา FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน
3. ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
4. แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้าน Calibration และ MSA ในมุมมองของข้อกาหนดในระบบ IATF16949:2016
6. วัตถุประสงค์และขอบเขตของ MSA
7. เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงใน ความแตกต่างของ MSA ฉบับใหม่ (4th Edition)
8. คุณสมบัติด้านการแยกแยะของระบบการวัด (Measurement System Discrimination)
9. เทคนิคการวิเคราะห์สาหรับเครื่องมือวัดที่สามารถอ่านค่าออกมาในเชิงของตัวเลขได้ (Variable Measurement System) - Bias, Stability, Linearity, Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R)
10. เทคนิคการวิเคราะห์สาหรับเครื่องมือวัดที่ไม่สามารถอ่านค่าออกมาในเชิงของตัวเลขได้ (Attribute Measurement System) - Hypothesis Test Analysis (Cross Tab Method)
11. เทคนิคการตีความและการวิเคราะห์ค่าระบบการวัด

จุดเด่นของหลักสูตร :
เน้นการยกตัวอย่าง , กรณีศึกษากิจกรรม
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน จานวนผู้เข้าฝึกอบรม : ไม่เกิน 40 ท่าน
การประเมินผลการฝึกอบรม : การเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบ Post – Test 80 % ขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม : LCD, กระดาษ A4

ติดต่อสอบถาม
บริษัทอาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
โทร 084-8950440 , 089-9258315

คุณอาณัติ (ดำ) คุณอารีรัตน์ (ปู)
โทรศัพท์ 089-925-8315 โทรศัพท์ 084-895-0440
อีเมล์ blackdonut555@hotmail.com อีเมล์ marketing.actcenter@gmail.com

เยี่ยมชมเว็บไซด์ www.ISOSolving.com
YouTube : อาดำ พาทำ ISO

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา