ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19382494

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด

การสอบนายร้อยตำรวจ หรือสอบเพื่อรับราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากการอ่านหนังสือเพื่อให้มีความรู้ด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชาตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องการเข้าไปรับราชการถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็น เพราะนอกจากเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสอบนายร้อยตำรวจ ความรู้ที่ได้รับยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีขององค์กรนั้น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

สถานที่ตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
ข้อมูลการติด ต่อที่อยู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรติดต่อ 0-2251-5956, 0-2251-0646, 0-2205-2314, 0-2205-2316
โทรสาร 0-2251-5956
อีเมลติดต่อ webmaster@police.go.th
ลิงค์หน่วยงาน http://www.royalthaipolice.go.th/

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ อำนาจหน้าที่ของตำรวจ คือ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคน

หน่วยงานต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่
- สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)
- สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
- สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
- สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
- สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)
- สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)
- สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
- สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
- กองการต่างประเทศ (ตท.)
- กองสารนิเทศ (สท.)
- สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
- กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
- กองวินัย (วน.)


2. ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
- ตำรวจภูธร ภาค 1 (ภ.1)
- ตำรวจภูธร ภาค 2 (ภ.2)
- ตำรวจภูธร ภาค 3 (ภ.3)
- ตำรวจภูธร ภาค 4 (ภ.4)
- ตำรวจภูธร ภาค 5 (ภ.5)
- ตำรวจภูธร ภาค 6 (ภ.6)
- ตำรวจภูธร ภาค 7 (ภ.7)
- ตำรวจภูธร ภาค 8 (ภ.8)
- ตำรวจภูธร ภาค 9 (ภ.9)

3. ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
- กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
- กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
- สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)


4. ส่วนการศึกษา
- กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)


5. ส่วนบริการ
- โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)


6. หน่วยงานอื่น ๆ
- โรงพิมพ์ตํารวจ
- กองทุนเพื่อการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา
- ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม
- สายด่วนรถหาย

การจัดส่วนราชการของกรมตำรวจ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ให้แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
การบริหารส่วนกลาง ได้แก่
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักงานจเรตำรวจ
- กองการเงิน
- สำนักงานกำลังพล
- กองการต่างประเทศ
- กองคดี
- กองวิชาการ
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
- กองบัญชาการศึกษา
- ตำรวจภูธรภาค 1-9
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- สำนักงานตำรวจสันติบาล
- สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
- สำนักงานแพทย์ใหญ่
- สำนักงานวิทยาการตำรวจ
- สำนักงานส่งกำลังบำรุง

การบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่
- ตำรวจภูธรจังหวัด
- ตำรวจภูธรอำเภอ
- ตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ
- ตำรวจภูธรตำบล

บุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้าราชการตำรวจ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ป.) และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (สบ.)มีการกำหนดยศ กำหนดตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
- ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จะมียศตั้งแต่ พลตำรวจ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ
- ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จะมียศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี พันตำรวจโท พันตำรวจเอก พลตำรวจตรี พลตำรวจโท พลตำรวจเอก

สำหรับความั่นคงและความก้าวหน้า ข้าราชการตำรวจคือข้าราชการพลเรือนที่รับราชการอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐก็จะได้รับรับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเป็นการตอบแทนตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าราชการตำรวจจึงนอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองรวมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกด้วย ทำให้ในแต่ละปีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบนายร้อยตำรวจหรือเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุรับราชการตำรวจ มีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการตำรวจ Nine100.com จะนำบทความที่เป็นข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ มานำเสนออย่างต่อเนื่อง อย่าลืมติดตามนะครับ

https://main.nine100.com/royal-thai-police-office/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา