ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19214263

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 2563

แสดงภาพทั้งหมด

วันแรก... น่าน –ด่านห้วยโก๋น – เมืองเงิน – หงสา – จอมเพชร – เชียงแมน – หลวงพระบาง – ตลาดมืด (B–L–D)
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย
ออกเดินทางจากน่านสู่ อำเภอปัว ระยะทาง 60 กิโลเมตร ด้วย รถตู้ปรับอากาศ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่อำเภอปัว
หลังอิ่มท้องนำท่านเดินทางต่อสู่ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
09.30น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางจากเมืองเงิน-เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
11.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
12.00น. นำท่านเดินทางจากหงสาสู่หลวงพระบาง โดยเส้นทางสายใหม่ผ่านเมืองจอมเพชร-เชียงแมนเข้าสู่หลวงพระบางใช้เวลา 3 ชั่วโมง
15.000น. ถึงเมืองหลวงพระบางนำท่านล่องเรือแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพที่งดงามและวิถีชีวิตริมฝั่งโขงแวะหมู่บ้านช่างไห เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงที่มีอาชีพและชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว
ทุกท่านสามารหถชมกรรมวิธีในการต้มเหล้าและเลือกซื้อเป็นของฝากกันได้นอกจากเหล้าต้มยังมีผ้าทอ
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
19.00น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดิน/Night Market)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากและชมบรรยากาศหลวงพระบางยามค่ำคืนเข้าที่พัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันที่สอง... ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเข้าหลวงพระบาง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-ผ้าทอบ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี (D-L-D)

05.30น. นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้น นำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบางวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบางซึ่งขายสินค้าแบกับดิน และ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม (ตามอัธยาศัย) เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยว (ราคาแก้วละ 5,000 กีบ หรือ 20 บาท
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.30น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เป็นอาคารแบบฝรั่งหลังคาเป็นแบบทรงลาวมีความงดงามลงตัวของศิลปะยุคอาณานิคมผสมกับศิลปะแบบล้านช้าง สร้างในสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดมาจนถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ภายหลังจากการเปลี่ยนการปกครอง ได้เปลี่ยนพระราชวังหลวงมาเป็น "หอพิพิธภัณฑ์" และยังเป็นที่ประดิษฐานของ"พระบาง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบางนำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00น. นำท่านเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง
14.00น. นำท่านชม น้ำตกตาดกวางสี สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกลดหลั่นเป็นชั้นๆและน้ำสีเขียวมรกต
17.00น. จากนั้นนำท่านชมและนัสการ พระธาตุพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ที่ตั้งโดดเด่นกลางเมืองชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
20.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม... หลวงพระบาง - หงสา - เมืองเงิน -ด่านห้วยโก๋น - เมืองน่าน (B-L)
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
08.00น. อำลาเมืองหลวงพระบาง ออกเดินทางกลับจากหลวงพระบาง – เมืองหงสา
12.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)
13.00น. ออกเดินทางต่อจากเมืองหงสา - เมืองเงิน -ด่านห้วยโก๋น – เมืองน่าน
16.00น. เดินทางถึงเมืองน่าน โดยสวัสดิภาพ

กางปีกทัวร์
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 21/00925
Tel : 093-1315971 ,095-2239564
Line id : kangpeektour
E-mail : kangpeektour@hotmail.com