ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19125065

เบตง 2 วัน 1 คืน

เบตง 2 วัน 1 คืน
ดื่มดำธรรมชาติกับบรรยากาศสบายๆ ชมดอกไม้แสนสวยสะดุดตา
วันแรก หาดใหญ่ – เบตง (บริการอาหารเที่ยง/เย็น)
06.00 น. ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่ด่านสะเดา ผ่านการตรวจประทับตราหนังสือ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เบตง ใต้
สุดแดนสยาม ผ่านประเทศมาเลเซีย ถึงด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ของประเทศมาเลเซีย ทำการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากร ด่านเบตง ของ
ประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (1) นำคณะชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว โครงการนี้สร้างตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆ
อาทิ เบญจมาศ กุหลาบ เยอบีรา หน้าวัว ไฮเดนเยีย ดาวเรือง ฯลฯ
สมควรแก่เวลา นำคณะชมอุโมงค์ปิยะมิตร บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เดิมเคยเป็น
ฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คด
เคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50 - 60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน
มีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณนี้จัดให้มีนิทรรศการแสดง
ภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า
เย็น บริการอาหารเย็น (2) นำคณะเช็คอินที่พักโรงแรมการ์เด้นท์วิว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เบตง – เดินทางกลับ (บริการอาหารเช้า/เที่ยง)
04.30 น. ทุกท่านพร้อมกันตรงล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปชมทะเลหมอก ชมวิวสวยๆ ที่ทะเล
หมอกอัยเยอร์เวงเบตง ถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นทะเลหมอก สมควรแก่เวลานำคณะกลับเข้าที่พัก ทำ
ภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (3)
09.00 น. นำคณะเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ตรงจุดบริเวณที่
น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที มีบริการห้องอาบน้ำแร่ ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อน
สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนัง จากนั้นนำคณะชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธ
ธรรมประกาศ แห่งวัดพุทธาธิวาส ตั้งตระหง่านโดดเด่นด้วยศิลปะศรีวิชัยอันสวยงามสมส่วน ภายใน
เจดีย์ชั้นบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประทาน มี
รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่าง กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปตู้
ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
............ ถึงด่านบูกิตคายูอีตั้ม ประเทศมาเลเซีย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นให้คณะซื้อของฝาก เหล้า - บุหรี่ - เครื่องสำอาง ขนมต่างๆที่ THE ZON DUTY FREE จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดา ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
สำหรับกรุ๊ปการันตีขั้นต่ำ 8 ท่าน
อัตราค่าบริการ ท่านละ 3,200 บาท
อัตรานี้รวม :
 รถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 ห้องพักโรงแรม 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร 4 มื้อ
 ค่าเข้าชมสวนดอกไม้,อุโมงค์ปิยะมิตร
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตามกำหนดของกรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม :
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง เจ้าของกรุณาตรวจสอบและเป็นผู้รับผิดชอบเอง
เงื่อนไขการจองทัวร์ ชำระเงินมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 15 วัน โอนเงินมาที่เลขที่บัญชี 319 -0- 31302-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตูล ชื่อบัญชีนายอติพล ดำพิลา หรือเลขที่บัญชี 267- 2- 50766 -1 ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีสตูล ชื่อบัญชี นายอติพล ดำพิลา หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์ 0864881766