ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19124736

นครนายก - ปราจีนบุรี ‘Low Carbon More Fun’ 2 วัน 1 คืน

นครนายก - ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน
‘Low Carbon More Fun’
ภูกะเหรี่ยง ยลวิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ - ล่องเรือหางยาวชม 3 น้ำตกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล - กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย - ล่องแก่งหินเพิง ผจญภัยในสายน้ำ

โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ - นครนายก
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครนายก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
10.00 น. เดินทางถึง ภูกะเหรี่ยง แหล่งเรียนรู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต้อนรับด้วย welcome drink และสนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆ
 เรียนรู้การสีข้าว
 ปลูกต้นข้าวอ่อน
 ดำนา
 เดินเล่นบนสะพานสะพานพราวภูฟ้าที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนาอันเขียวขจี และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ได้สะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของบรรพบุรุษไทยเวียง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ในปิ่นโตกลางทุ่งนา
13.00 น. กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมข้าวยาคู
14.30 น. เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล และนั่งเรือหางยาวชมน้ำตกในเขื่อน
 น้ำตกผางามงอน
 น้ำตกคลองคราม
 น้ำตกช่องลม
16.30 น. ถ่ายรูปสันเขื่อน และรอชมพระอาทิตย์ตกดิน
เย็น เดินทางเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านประนอม
พักที่ นาวา รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง - ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ
08.00 น. เดินทางออกจากที่พัก (มื้อที่ 3)
09.00 น. เดินทางถึง กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรให้กับ โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา และสนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆ
 เดินชมสวนสมุนไพร และชมวิถีชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
 ทดลองทำลูกประคบ
 ทำยาดมส้มโอมือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันจากวัตถุดิบสมุนไพร (มื้อที่ 4) ร้านอาหารในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ตึกเหลือง)
14.00 น. เดินทางถึง แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี สนุกกับกิจกรรมที่ท้าทาย ล่องแก่งผจญภัยในสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติที่ตื่นใจ ด้วยเรือยางมาตรฐานและทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ พร้อมทานอาหารว่างกลางป่า
เย็น เดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน
*เดินทางเองรถส่วนตัว
10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ (THB) 3,900 บาท
*Full board รวมรถรับ - ส่ง เริ่มจากกรุงเทพฯ
8-9 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 5,500 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 5,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ
• ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถท้องถิ่นสองแถว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
• ค่าเรือหางยาวท้องถิ่นนำเที่ยว ตามระบุในรายการ
• ค่ากิจกรรมล่องแก่งเรือยาง และกิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
• ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ
• จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

/////////////////////////////////////

โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสถานที่รับส่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

---------------------------------------------------------------------

FTH-025 แพคเกจนครนายก - ปราจีนบุรี ‘Low Carbon More Fun’ 2 วัน 1 คืน

สนใจติดต่อ:
บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด
โทร: 02-373-8008, 088-008-2906-7 โทรสาร: 02-373-8007
เว็บไซด์: https://www.fridaytrip.com
อีเมลล์: info@fridaytrip.com

THAILAND TRAVEL AGENT & ORGANIZER
บริการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
(ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657)

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา