ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19124632

น่าน - แพร่ ‘Low Carbon More Authentic’ 3 วัน 2 คืน

น่าน – แพร่ 3 วัน 2 คืน
‘Low Carbon More Authentic’
ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ - ชุมชนบ่อสวก ลองทำเครื่องปั้นดินเผา – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – การทอผ้าบ้านซาวหลวง – การทำน้ำอ้อยบ้านป่าคา – ศูนย์ OTOP จังหวัดน่าน – ชมวิวแม่น้ำน่านยามเย็น – สักการะพระธาตุเขาน้อย – นั่งสามล้อ ผ่อเมืองแป้ – วนอุทยานแพะเมืองผี - การย้อมผ้าหม้อห้อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง

โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันแรก สนามบินน่าน –พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน – วัดภูมินทร์ – ศูนย์ OTOP - ชุมชนบ่อสวก
09.00 น. รับที่สนามบินน่าน
09.30 น. เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ที่บรรจุสมบัติล้ำค่าอันเป็นมรดกตกทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ชมงาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน ถ่ายรูปอุโมงค์ต้นลีลาวดี
สักการะพระประธานจตุรพักตร์ ณ วัดภูมินทร์ ชมพระอุโบสถทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนัง ปูม่าน ย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก”
แวะซื้อของที่ระลึก ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านเฮือนฮอม
13.30 น. เดินทางถึง ชุมชนบ่อสวก และเริ่มกิจกรรมในชุมชน
 ชมเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก เก่าแก่กว่า 700-800 ปี
 Work shop ทดลองทำเครื่องปั้นดินเผาตามวิถีของชุมชนบ่อสวก รับประทานอาหารว่าง
 เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสาธิตการทำลูกประคบจิ๋ว
16.30 น. เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงสะล้อซอซึง
พร้อมรับประทานอาหารเย็น เมนูพื้นเมืองแบบขันโตก (มื้อที่ 2)
พักที่ โฮมสเตย์ชาวบ้านบ่อสวก หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง ทำบุญตักบาตร ชุมชนบ่อสวก – คาเฟ่สุดกองดี – พระธาตุเขาน้อย - จ.แพร่
07.00 น. ทำบุญตักบาตร (กรณีไม่ตรงกับวันพระ เปลี่ยนเป็นทำบุญทานข้าวโก๊ะที่วัด)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โฮมสเตย์
09.00 น. เรียนรู้การทำเครื่องจักรสาน สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.00 น. เรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอ การย้อมและการปั่นฝ้าย จากกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
11.00 น. เรียนรู้การผลิตน้ำอ้อยสูตรดั้งเดิมของชุมชนบ่อสวก น้ำอ้อยบ้านป่าคา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง (มื้อที่ 4) และเลือกซื้อของฝากชุมชน
13.30 น. แวะชมวิวแม่น้ำน่าน ณ คาเฟ่สุดกองดี บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ
15.00 น. สักการะ พระธาตุเขาน้อย และชมวิวยามเย็นเมืองน่าน
เย็น เดินทางถึงที่พัก จ.แพร่
**อิสระรับประทานอาหารเย็น ที่กาดกองเก่า ถนนคนเดินเมืองแป้
พักที่ จิงเจอร์เบรดเฮ้าส์ บีแอนด์บีหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม นั่งรถสามล้อถีบชมวิวเมืองแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านทุ่งโฮ้ง -
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ทที่พัก
09.00 น. นั่งรถสามล้อถีบชมวิวเมืองแพร่
 คุ้มเจ้าหลวง
 คุ้มวงศ์บุรี
 วัดจอมสวรรค์ / วัดพระนอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ร้านน้ำย้อยเมืองแป้
13.00 น. เที่ยวชม วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
14.00 น. ลงมือทดลองทำการย้อมผ้าหม้อห้อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง
15.00 น. แวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดย้อมผ้าหม้อห้อมเป็นของฝาก
16.00 น. ส่งยังสนามบินแพร่ เดินทางกับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน
*เดินทางเองรถส่วนตัว
8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ (THB) 4,900 บาท
4-7 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 5,500 บาท
*Half board รวมรถรับสนามบินน่าน - ส่งสนามบินแพร่
8-9 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 6,900 บาท
6-7 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 7,500 บาท
4-5 ท่าน ราคาท่านละ (THB) 8,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 2 คืน (นอนห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
• ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง หรือรถสามล้อท้องถิ่น พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
• ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียม (คนไทย) เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – น่าน / เส้นทางแพร่ – กรุงเทพฯ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือค่าโทรศัพท์ ค่าทำบุญ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
• ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ
• จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

/////////////////////////////////////

โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสถานที่รับส่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

---------------------------------------------------------------------

FTH-026 แพคเกจน่าน - แพร่ ‘Low Carbon More Authentic’ 3 วัน 2 คืน

สนใจติดต่อ:
บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด
โทร: 02-373-8008, 088-008-2906-7 โทรสาร: 02-373-8007
เว็บไซด์: https://www.fridaytrip.com
อีเมลล์: info@fridaytrip.com

THAILAND TRAVEL AGENT & ORGANIZER
บริการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รับจัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
(ใบอนุญาตเลขที่ 11/06657)

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา