ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19121659

อ่างทอง - สิงห์บุรี ‘Low Carbon More Legacy’ 2 วัน 1 คืน

แสดงภาพทั้งหมด

ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ เทศบาลตำบลบางจัก • วัดสี่ร้อย ตามรอยตำนานขุนรองปลัดชู • โพธิ์ล้อมโบสถ์ วัดสังกระต่าย • วัดขุนอินทประมูล พระนอนโบราณ • ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน • ชุมชนบ้านทองเอน • บ้านสวนอยู่สุข

โปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – อ่างทอง – ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ – วัดสี่ร้อย – วัดสังกระต่าย – วัดขุนอินทประมูล – บ้านสวนอยู่สุข
07:00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอ่างทอง
09:00 น. ถึงจุดล่องเรือท้องแบน ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ชาวบ้านให้การต้อนรับด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร และขนมไทย
09:30 น. ล่องเรือแม่น้ำน้อย ชมรังนกกระจาบ ตามเส้นทางธรรมชาติ วิถีชุมชนริมน้ำ และขึ้นจากเรือ แวะไหว้พระที่ วัดสี่ร้อย กราบหลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ร้านนิรมิต บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำน้อย
บ่าย ไหว้พระ วัดสังกระต่าย และเที่ยวชม “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โพธิ์ล้อมโบสถ์” เป็น1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม – ไหว้พระและเที่ยวชม วัดขุนอินทประมูล เสน่ห์แห่งวัดพระนอนโบราณเมืองอ่างทอง
16:00 น. ชมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสวนอยู่สุข
เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) แบบท้องถิ่นจากวัตุดิบธรรมชาติที่บ้านสวนอยู่สุข
พักที่ มาบูน่า รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – ชุมชนบ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09:00 น. เที่ยวชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี กินเที่ยววิถีไทย ลัดเลาะในถิ่นวีรชน
11:00 น. ถึง ชุมชนบ้านทองเอน ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน
 ชมการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำกล้วยตากรูปหัวใจ
 ชมการเลี้ยงหอยขม แบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี
 Work shop เพ้นท์สีกระถางต้นไม้จากผ้า
เที่ยง รับประทานกลางวันในชุมชน (มื้อที่ 4) แบบท้องถิ่นพื้นบ้าน
14.30 น. ออกเดินทางกลับ
17:00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

/////////////////////////////////////

อัตราค่าบริการ 2 วัน 1 คืน
จำนวนนักเดินทาง
2-3 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท
4-6 ท่าน ราคาท่านละ 4,400 บาท
6-7 ท่าน ราคาท่านละ 4,200 บาท
8-9 ท่าน ราคาท่านละ 3,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม:
• ค่าที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ
• ค่ารถตู้ VIP 9 ทีนั่ง พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตามระบุในรายการ
• ค่าเรือท้องถิ่น และหรือรถสองแถวท้องถิ่น นำเที่ยวตามระบุในรายการ
• ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ หรือค่าโทรศัพท์ ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) เป็นต้น
• ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ:
• จองทัวร์ขั้นต่ำ 15 วันก่อนการเดินทาง

/////////////////////////////////////

โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสถานที่รับส่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา