ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19053617

Happy New Year ไปตามรอย “ลิขิตรัก” นั่งกระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์ เฟียส และ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

แสดงภาพทั้งหมด


(HG11B)Switzerland Germany 8D 5N
โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ น้ำตกไรน์

กำหนดการเดินทางและอัตราค่าทัวร์
วันที่ 26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ท่านละ 69,900.- (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้นแล้ว)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน

สรุปการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
วันที่สอง ดูไบ - เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – เบิร์น
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
06.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
13.15 น. เดินทางถึงเจนีวา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านออกเดินทางสู่
เมือง โลซานน์ (Lausanne)
เย็น หลัง อาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Holiday Inn Bern Westside หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม เบิร์น – ทูน – กรินเดอวัลด์ – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า หลัง อาหาร ออกเดินทางสู่เมือง ทูน (Thun) แวะถ่ายรูปที่ด้านหน้า ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน
(Castle of Oberhofen) ปราสาทสีขาวสวยที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าสังเกตได้ง่าย มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวัลด์
(Grindelwald) นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า (Gondola) เพื่อขึ้นไปบน ภูเขาเฟิร์ส (First Mountain)
เที่ยง หลังอาหาร นั่งกอนโดล่าลงจากภูเขาเฟิร์สมายังเมืองกรินเดอวัลด์ นำท่านเดินทาง
สู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken)
เย็น หลัง อาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วัลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า หลัง อาหาร นำท่าน มุ่งหน้าสู่ กรินเดอวัลด์ (Grindelwald) นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้า
เพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ท่านชมธารน้ำแข็ง
หรือ กลาเซียร์ (Glacier) ที่มีขนาดใหญ่ตระการตา ที่บนยอดเขาแห่งนี้ยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace)
กลางวัน หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถไฟที่อีกด้านหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟรา
สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทางแวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่
เมืองเลาเทอร์บรุนเนน นั่งรถโค้ชต่อสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เพื่อเที่ยวชมเมืองสวย
ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
เย็น หลัง อาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก City Oberland หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล – ฟุสเซ่น
เช้า หลัง อาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) สัญลักษณ์
สำคัญอีกชิ้นของลูเซิร์น
เที่ยง หลัง อาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (Zug) และเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen)
ประเทศเยอรมนี (Germany)
เย็น หลัง อาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด ฟุสเซ่น – ทิติเซ่ - ชไตน์ อัม ไรน์ – สนามบินซูริค
เช้า หลัง อาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ทิติเซ่ (Titisee)
กลางวัน หลังอาหาร ออกเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อันำท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค (Zurich) ได้เวลา
อันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
แวะเปลี่ยนเครื่อง ม ไรน์ (Stein am Rhein) นำท่านชมน้ำตก
ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้ำตกไรน์ (Rhine Falls)
วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
07.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372
18.40 น. -เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา