ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19052604

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน บินหรูการบินไทย สะสมไมล์

แสดงภาพทั้งหมด

GG ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน
ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง
ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต - GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป
ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET
พิเศษ อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยงหลงเปา
สุกี้ชาบูชาบูสไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
กำหนดการเดินทางและอัตราค่าทัวร์
วันที่ 19-23, 23-27 ตุลาคม,7-11 ธันวาคม ท่านละ 28,900.-
วันที่ 13-17, 20-24, 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ท่านละ 25,900.-
วันที่ 21-25 ธันวาคม ท่านละ 26,900.-
วันที่(ปีใหม่) 31 ธันวาคม – 4 มกราคม ท่านละ 35,900.-
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ รวม 1,500 NTD ประมาณ 1,500.- บาท ส่วนหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

สรุปการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบินไทย
07.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634
11.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเจียอี้
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL, CHIA YI or similar
วันที่สอง อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน –
ไถจง – ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นำท่านช้อปปิ้ง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ที่พัก MOVING STAR HOTEL, TAI CHUNG or similar
วันที่สาม ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา – วัดบุ๋นบู้
วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บ่าย นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้า
แห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด
(Pineapple Cake Shop) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ต
สายแรกของเมืองไทเป
ที่พัก YI DEAR HOTEL, TAIPEI or similar
วันที่สี่ GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEI HOTEL, TAIPEI or similar
พิเศษ !! นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักอิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
กับบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก (มีอ่างน้ำแร่ในห้องพักทุกห้อง
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป –
ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET - กรุงเทพฯ
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน
วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน
บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน /
ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
20.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา