ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19046874

รักคุณเท่าฟ้า บินหรู กับโปรแกรม ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน

แสดงภาพทั้งหมด

GG ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน
อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารซีฟุ๊ดกุ้งมังกร, สุกี้ชาบูชาบูสไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –วัดหลงซาน-หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง
ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต – GERMANIUM SHOP – ตลาดปลา –คอสเมติกช้อป
ชอปปิ้งซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด
กำหนดเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันที่ 17-20, 25-28 ตุลาคม ท่านละ 24,900.-/ 14-17, 21-24, 28 พฤศจิกายน ท่านละ 23,900.-
วันที่ 7-10, 21-24 ธันวาคม ท่านละ 25,900.-
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ รวม 1,500 NTD ประมาณ 1,500.- บาท ส่วนหัวหน้าทัวร์
แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
สรุปการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต -
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบินไทย
07.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634
11.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
ที่พัก MOVING STAR HOTEL, TAI CHUNG or similar
วันที่สอง ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง
คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง เช้า
เช้า หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
บ่าย นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่ง
ภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง
ที่พัก YI DEAR HOTEL, TAIPEI or similar
วันที่สาม ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) –
ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต
เช้า หลังอาหารเช้า นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop)
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
บ่าย นำท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน
ไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEI HOTEL, TAIPEI or similar
วันที่สาม GERMANIUM SHOP – ตลาดปลา – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน
เช้า หลังอาหารเช้า นำทุกท่านชม ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติ
ของอาหารทะเลมากมาย จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน
20.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา