ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19046536

UNSEEN ฮ่องกงก่อนใครกับเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหม่และองค์ใหญ่ “ วัดซีซ้าน “ ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดัง

แสดงภาพทั้งหมด

DF ฮ่องกง วัดซีซ้าน พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน โดย CX
ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดัง
1)วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วัดซีซ้าน (Tsz Shan Monastery) ,2)วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม
3)วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)กระเช้า360 องศา,4)วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน
5)วัดหวังต้าเซียน, 6)เจ้าแม่กวนอิมที่รีพลัสเบย์
บินCX ไฟท์เช้า-กลับดึก เที่ยวเต็ม 3 วันคุ้มสุดๆ/พัก4ดาวในเมืองตรงแหล่งช้อปปิ้งบนถนนนาธาน
กำหนดเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันที่ 26-28ต.ค. ราคา 16,999.-รับ 15 ที่/16-18พ.ย. ราคา 16,999.-/รับ 15 ที่
วันที่ 23-25พ.ย. ราคา 16,999.-/รับ15ที่/ 14-16ธ.ค. ราคา 17,500.-/รับ 15 ที่
วันที่ 21-23ธ.ค. ราคา 17,500.-/รับ 15 ที่
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 100 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนละ 300 บาท/ ทริป *** เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน
สรุปการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง–วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)- ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลต
avenue of star and Symphony of lights
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์( CX )
08.20 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX700
12.10 น ถึงท่าอากาศยานใหม่เช็กแล็บก๊อก
นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่นองปิง(นั่งกระเช้าแบบสแตนดาส
ค่ำ หลังอาหารนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์
เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน
ที่พัก Eaton Hotel หรือ Prudential Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สอง ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม
โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน )-ช้อป
เช้า หลังอาหารนำท่านสู่รีพัลส์เบย์ Repulse Bay มีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่าง ๆ
ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข,
เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom หลังจากนั้นไปวัดหวังต้าเซียน
(คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน)
ที่พัก Eaton Hotel หรือ Prudential Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สาม วัดซีซ้าน -วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่"วัดเจ้าแม่กวนอิม"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery)
พบกับองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
วัดนี้ถือว่าเป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวัดห้ามใช้ธูป ห้ามคนนำเนื้อ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้าไปในวัด เพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน)
นำท่านเดินทางสู่จิมซาจุ่ย อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมอย่างจุใจย่านจิมซาจุ่ย(tsim sha tsui)
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก
22.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์เที่ยวบินที่ CX709
กลับสู่กรุงเทพฯ
00.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ/

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295


ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา