ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19042992

MAGIC ON TOUR ชวนเที่ยวเขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ราคาพิเศษ 6,299 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

MAGICONTOUR : มหัศจรรย์ไปภู ดูวิวภูหินร่องกล้า ชมทุ่งดอกกระดาษ โต้ลมหนาวนอนนับดาว @ เขาค้อ ภูทับเบิก 3D2N (N4A02)
ชมโปรแกรมทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เต็มๆ : http://goo.gl/uBpJmF

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2563 : 29 - 31 ธ.ค 62 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - ทุ่งดอกกระดาษ - ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิค - โรงเรียนการทหาร - กังหันน้ำ - ภูทับเบิก ทัวร์ภูทับเบิก
04.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง )
05.00 ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
12:30 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:30 จากนั้นเที่ยวชม ลานหินแตก
14:00 นำท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกกระดาษ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และ ผาไททานิค
15:00 ชมความงดงามทางประวัติศาตร์ โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ จากนั้นนำท่านสู่ จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก
17:00 ถึง ภูทับเบิก บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
18:00 จากนั้นเข้าที่พักบน ภูทับเบิก Check In ณ ภูทับเบิก นอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอยสูง

วันที่สองของการเดินทาง : ทัวร์ภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก - ร้านกาแฟ Route 12 - วัดพระธาตุผาแก้ว - Pino Latte Café - เขาค้อ
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out หลังอาหารนำท่าน ทัวร์ภูทับเบิก กันต่อ
08:00 เที่ยวชม ทัวร์ภูทับเบิก แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
14:00 ชิลล์กับบรรยากาศ ร้านกาแฟ ณ Route 12
15:00 นำท่านท่องเที่ยวสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว
16:00 จากนั้นนำท่านไปยัง Pino Latte Café ร้านกาแฟ วิวสวยที่ตั้งอยู่บนภูสูง
17:00 เดินทางถึง เขาค้อ จากนั้นเข้าที่พักเขาค้อ Check In ณ แคมป์สน เขาค้อ
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง : เขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์ - พระตำหนักเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ - ไร่กำนันจุล - พระพุทธมหาธรรมราชา - กรุงเทพฯ
07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ท่องเที่ยวเขาค้อ สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ชม พระตำหนักเขาค้อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ไร่กำนันจุล
14:30 ขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธมหาธรรมราชา
16:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
**********************************************************************************

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ท่านละ 6,299 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่านขึ้นไป )
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ ภูทับเบิก / ที่ เขาค้อ แคมป์สน ( ห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์
• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
• ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง ใบ PAY–IN มาที่ Line : MagicOnTour **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้
• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

ติดต่อ
คุณปู
024443173 , 0892190822 , 0863237924
Line ID : magicontour > คลิ๊ก > http://line.me/ti/p/~magicontour
http://goo.gl/uBpJmF
http://www.magic-ontours.com
https://www.facebook.com/magicontours
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1
http://chaingmaitours.blogspot.com
http://magicontourchiangrai.blogspot.com/
http://magicontoursmaehongson.blogspot.com/
http://magicontourphitsanulok.blogspot.com/
http://magicontourlamphun.blogspot.com/
http://magicontourpetchaboon.blogspot.com/
http://magicontourlumpang.blogspot.com/
http://europe-ontours.blogspot.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา