ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19036234

บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลใน นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

 ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล https://line.me/R/ti/p/%40dcm9346y

บริการรับเจาะบาดาล http://www.spdeedban.com/category/202/รับเจาะบาดาล


บริการรับเจาะบาดาล
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
- บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
- บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน


๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

- กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

- กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

- กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาล ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ช่างบาดาลนครพนม
ช่างบาดาลบึงกาฬ
ช่างบาดาลสกลนคร
ช่างบาดาลมุกดาหาร
ช่างบาดาลอุบลราชธานี
ช่างบาดาลหนองคาย
ช่างบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างบาดาลหนองบัวลำภู
ช่างบาดาลศรีสะเกษ
ช่างบาดาลอุดรธานี
ช่างบาดาลยโสธร
ช่างบาดาลเลย
ช่างบาดาลกาฬสินธุ์
ช่างบาดาลร้อยเอ็ด
ช่างบาดาลมหาสารคาม
ช่างบาดาลสุรินทร์
ช่างบาดาลขอนแก่น
ช่างบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างบาดาลบุรีรัมย์
ช่างบาดาลชัยภูมิ
ช่างบาดาลโคราชนครราชสีมา
ช่างบาดาลเชียงใหม่
ช่างบาดาลเพชรบูรณ์
ช่างบาดาล-เชียงราย
ช่างบาดาลแม่ฮ่องสอน
ช่างบาดาลพะเยา
ช่างบาดาลลำพูน
ช่างบาดาลน่าน
ช่างบาดาลลำปาง
ช่างบาดาลพิษณุโลก
ช่างบาดาลแพร่
ช่างบาดาลอุตรดิตถ์
ช่างบาดาลตาก
ช่างบาดาลกำแพงเพชร
ช่างบาดาลพิจิตร
ช่างบาดาลนครสวรรค์
ช่างบาดาลอุทัยธานี
ช่างบาดาลชัยนาท
ช่างบาดาลลพบุรี
ช่างบาดาลสิงห์บุรี
ช่างบาดาลสุโขทัย
ช่างบาดาลปราจีนบุรี
ช่างบาดาลสระบุรี
ช่างบาดาลนครนายก
ช่างบาดาลนครปฐม
ช่างบาดาลอ่างทอง
ช่างบาดาลราชบุรี
ช่างบาดาลสุพรรณบุรี
ช่างบาดาลอยุธยา
ช่างบาดาลสมุทรสงคราม
ช่างบาดาลสมุทรปราการ
ช่างบาดาลสมุทรสาคร
ช่างบาดาลสระแก้ว
ช่างบาดาลตราด
ช่างบาดาลจันทบุรี
ช่างบาดาลระยอง
ช่างบาดาลชลบุรี
ช่างบาดาลฉะเชิงเทรา
ช่างบาดาลเพชรบุรี
ช่างบาดาลชุมพร
ช่างบาดาลระนอง
ช่างบาดาลสุราษฎร์ธานี
ช่างบาดาลนครศรีธรรมราช
ช่างบาดาลพังงา
ช่างบาดาลกระบี่
ช่างบาดาลตรัง
ช่างบาดาลพัทลุง
ช่างบาดาลภูเก็ต
ช่างบาดาลสงขลา
ช่างบาดาลคลองตัน
ช่างบาดาลจรัญสนิทวงศ์
ช่างบาดาลดาวคะนอง
ช่างบาดาลดินแดง
ช่างบาดาลธนบุรี
ช่างบาดาลนวนคร
ช่างบาดาลนวลจันทร์
ช่างบาดาลบางนา
ช่างบาดาลปทุมวัน
ช่างบาดาลประชาชื่น
ช่างบาดาลประตูน้ำ
ช่างบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างบาดาลพระราม 2
ช่างบาดาลพระราม 9
ช่างบาดาลเพชรเกษม
ช่างบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างบาดาลรัชโยธิน
ช่างบาดาลรามคำแหง
ช่างบาดาลวังหิน
ช่างบาดาลวัชพล
ช่างบาดาลสะพานควาย
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลสามเสน
ช่างบาดาลสีลม
ช่างบาดาลสุขาภิบาล
ช่างบาดาลสุขุมวิท
ช่างบาดาลสุทธิสาร
ช่างบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างบาดาลอ่อนนุช
ช่างบาดาลปากเกร็ด
ช่างบาดาลบางใหญ่
ช่างบาดาลคลองหลวง
ช่างบาดาลธัญบุรี
ช่างบาดาลลาดหลุมแก้ว
ช่างบาดาลลำลูกกา
ช่างบาดาลสามโคก
ช่างบาดาลหนองเสือ
ช่างบาดาลกระทุ่มแบน
ช่างบาดาลบางพลี
ช่างบาดาลบางบ่อ
ช่างบาดาลพระประแดง
ช่างบาดาลพุทธมณฑล
ช่างบาดาลสามพราน
ช่างบาดาลเมืองหัวหิน
ช่างบาดาลบางรัก
ช่างบาดาลสาธร
ช่างบาดาลเซนส์หลุยส์
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลบางแค
ช่างบาดาลภาษีเจริญ
ช่างบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างบาดาลจรัญ
ช่างบาดาลบรมราชชนนี
ช่างบาดาลบางพลัด
ช่างบาดาลบางอ้อ
ช่างบาดาลบางกอกน้อย
ช่างบาดาลบางกอกใหญ่
ช่างบาดาลคลองสาน
ช่างบาดาลอิสรภาพ
ช่างบาดาลสาธร
ช่างบาดาลสวนผัก
ช่างบาดาลทุ่งมังกร
ช่างบาดาลราชพฤกษ์
ช่างบาดาลชัยพฤกษ์
ช่างบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างบาดาลพุทธมลฑล
ช่างบาดาลพระราม 2
ช่างบาดาลท่าพระ
ช่างบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างบาดาลแม้นศรี
ช่างบาดาลราษฎร์บูรณะ
ช่างบาดาลดาวคะนอง
ช่างบาดาลตลาดพลู
ช่างบาดาลพญาไท
ช่างบาดาลเจริญ
ช่างบาดาลปทุมวัน
ช่างบาดาลมาบุญครอง
ช่างบาดาลสยาม
ช่างบาดาลศรีย่าน
ช่างบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างบาดาลบางนา
ช่างบาดาลสี่แยกทศกันต์
ช่างบาดาลตลิ่งชัน
ช่างบาดาลสุขุมวิท
ช่างบาดาลประตูน้ำ
ช่างบาดาลวุฒากาศ
ช่างบาดาลจอมทอง
ช่างบาดาลท่าเกษตร
ช่างบาดาลบางแวก
ช่างบาดาลบางหว้า
ช่างบาดาลวงเวียนใหญ่
ช่างบาดาลลาดหญ้า
ช่างบาดาลสำราญราษฎร์
ช่างบาดาลเสาชิงช้า
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
ช่างบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างบาดาลเจริญนคร
ช่างบาดาลเพชรเกษม
ช่างบาดาลบางรัก
ช่างบาดาลยานนาวา
ช่างบาดาลเอกชัย
ช่างบาดาลกำนันแม้น
ช่างบาดาลเทเวศน์
ช่างบาดาลเทอดไท
ช่างบาดาลบางขุนเทียน
ช่างบาดาลท่าข้าม
ช่างบาดาลบางบอน
ช่างบาดาลสุขสวัสดิ์
ช่างบาดาลทุ่งครุ
ช่างบาดาลประชาอุทิศ
ช่างบาดาลลาพร้าว
ช่างบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
ช่างบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างบาดาลอ้อมน้อย
ช่างบาดาลอ้อมใหญ่
ช่างบาดาลมหาชัย
ช่างบาดาลคลองขวาง
ช่างบาดาลบางมด
ช่างบาดาลหนองเเขม

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา