ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19032897

ไกล้ปีใหม่แล้ว ไปเที่ยว โครเอเชีย ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ประเทศที่แนวชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมโครเอเซีย 7วัน 4คืน โดย Turkish Airline
ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD - เมืองมาลีสตอน – ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – เมืองสปลิท
เมืองเก่าซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

กำหนดการเดินทางและอัตราค่าทัวร์
วันที่ 26 พ.ย.-02 ธ.ค. ท่านละ 49,900.- /03 -09 ธ.ค.(วันพ่อ) ท่านละ 51,900.-
วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 06 มกราคม 2563 (ปีใหม่) ท่านละ 55,900.-
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่ายื่นสถานทูตโครเอเชีย 5,500 บาท ต่อท่าน (ชาระพร้อมเงินค่ามัดจา)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้าใจตามธรรมเนียม ขั้นต่า 30 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้าใจตามธรรมเนียม ขั้นต่า 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
สรุปการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 10 เคาร์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองกรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
โดยเที่ยวบินที่ TK 69
วันที่สอง กรุงอิสตันบูล – ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD
06.25 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูบอรฟนิค โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 437
08.15 น. เดินทางถึง เมืองดูบอร์ฟนิค (DUBROVNIK) ประเทศโครเอเชีย
ที่พัก GRAND HOTEL PARK ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ดูบรอฟนิก - เมืองมาลีสตอน – ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – เมืองสปลิท
ที่พัก DIOKLECIJAN HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เมืองสปลิท – ซีบีนิค – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – เมืองเก่าซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ที่พัก LYRN HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET – เมืองซาเกรบ
ที่พัก INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่หก ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสเซนต์มาร์ค
เมืองเก่าซาเกรบ สนามบินซาแกรบ
16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่ สนามบินซาแกรบ เพื่อทาการเช็คอิน
19.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1056
วันที่เจ็ด สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
00.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
15.15 น. นาท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า จานวน 5,500 บาท ต่อท่าน
(ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา