ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19031046

COUNTDOWN 2020 ชมการจุดพุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทีสุดอลังการ จากตัวตึกไทเป 101

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรม ITTPE29 WONDERFUL TAIWAN COUNTDOWN 2020
COUNTDOWN 2020 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ชมการจุดพุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ทีสุดอลังการ จากตัวตึกไทเป 101 - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน – ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน - กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู
เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์-ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง
ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย-ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์ดัง
จากทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงไทเปได้เลือกช้อปแบรนด์เนมกันอย่างจุใจ
เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวันเทียบได้ว่าเป็น ฮาราจูกุแห่งไทเป
กำหนดการเดินทางและอัตราต่าทัวร์
29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) ท่านละ 25,900.-
30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) ท่านละ 24,900.-
อัตรานี้ไม่รวม
17.00น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ)
ชั้น 3 โดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN
20.00น เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT506
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
00.30น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
พักที่ KING’S PARADISE
วันที่สอง เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
พักที่ YONG YUE HOTEL
วันที่สาม ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว)
ซีเหมินติง COUNTDOWN 2020 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
**พาท่าน COUNTDOWN 2020 ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ชมการจุดพุเฉลิมฉลอง
เทศกาลปี ใหม่ที สุดอลังการ พร้อมการแสดงโชว์ไฟเอฟเฟกต์ จากตัวตึกไทเป101**
พักที่ YI SU HOTEL
วันที่สี่ ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
15.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
18.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ คุณราณี/คุณปราโมทย์
โทร 081-827-8145,089-890-5581
Email tourthai71@yahoo.com
Facebook: Tourthai71
TOURTHAI 71 TAT License No. 11/4295

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา