ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ19011165

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ (รับงานเร่งด่วน)

1. รับปรึกษางานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน งานค้นคว้าอิสระIS วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
2. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square
4. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
6. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
7. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
8. รับเขียน Proposal เพื่อเสนอโครงงาน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง
9. รับทำงานนำเสนอวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้วย PowerPoint
10. รับประมวลผลคะแนนนวัตกรรม ก่อนเรียน/หลังเรียน E1/E2
11. รับคีย์แบบสอบถามและลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม
12. รับแก้ไขเฉพาะบทที่ลูกค้าต้องการ
13. รับเขียนและแปลบท Abstract
14. รับทำรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หากงานมีข้อผิดพลาด สามารถปรับปรุงได้ตามความต้องการของลูกค้า จนกว่างานจะผ่าน งานไม่มั่ว ภาษาเดียวกันทั้งเล่ม ราคายุติธรรมทั้งสองฝ่าย ติดต่อได้ทุกวัน

*****************************************************************
Contact 089-9400801 คุณปุ้ย
Line: pumpuy1984
Instagram: is_thesis_
E – Mail : wongsitipun@hotmail.com
http://dr-thesis.blogspot.com