ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18910529

รับปรึกษาวิเคราะห์สถิติวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ วิจัยในชั้นเรียน (รับงานด่วน)

1. รับทำ SPSS และ AMOS รับวิเคราะห์สถิติงาน วิทยานิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ ดุษฎีนิพนธ์
2. รับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square
4. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
6. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
7. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
8. รับเขียน Proposal เพื่อเสนอโครงงาน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง
9. รับทำงานนำเสนอวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้วย PowerPoint
10. รับประมวลผลคะแนนนวัตกรรม ก่อนเรียน/หลังเรียน E1/E2
11. รับคีย์แบบสอบถามและลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม
12. รับแก้ไขเฉพาะบทที่ลูกค้าต้องการ
13. รับเขียนและแปลบท Abstract
14. รายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
*****************************************************************
Contact 089-9400801 คุณปุ้ย
Line: pumpuy1984
Instagram: is_thesis_
•ประสบการณ์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ งานวิจัยการตลาด การศึกษา มากกว่า 10 ปี
•ไม่หนีงาน งานด่วน งานเร่ง ราคาเท่ากัน
•ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมคำแนะนำดีๆ เพื่อต่อยอดงานที่ประสบปัญหา
•รับติวตัวต่อตัวและสอนสถิติวิจัย เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 300 บาท
•จบจริง จบเร็ว จบชัวร์