ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18826462

รับประมวลผลสถิติจากโปรแกรม spss รับทําวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิจัยทางการแพทย์

รับทํางานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำ is หรือวิเคราะห์ SPSS ตามหลักสถิติ
รับเขียนแผนงาน เสนอโครงเรื่อง (Research proposal)รับทำงานวิจัยอิสระ (Independent study or IS) รับทำรายงาน (Report & Assignment) รับคีย์ข้อมูล (Raw data) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยโปรแกรม SPSS รับเก็บข้อมูล (Data collection) เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเชิงคุณภาพโดยทำบทสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview)
รับทำวิจัยสาขา การตลาด สายการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
บริการประมวลผลด้วยโปรแกรม spss ด้วยความสามารถและประสบการณ์จากงานของภาครัฐและเอกชน เรารับบริการประมวลผลข้อมูล spss สำหรับงานวิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมลูกค้า ด้วยพื้นฐานหลักวิชาการทางสถิติ รับRun spss ทั้งแบบตัวแปรเดี่ยว ตัวแปรเชิงซ้อน หรือตัวแปรที่ต้องได้รับการสนับสนุนในการเก็บรวบรวมจำนวนมาก เรามีบริการคีย์ข้อมูล
บริการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ
* การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square
• การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สั...มประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
• การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ได้แก่ ANCOVA, 2 – way ANOVA
• การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (MANOVA)
• การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
• การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
• การวิเคราะห์การพยากรณ์ ได้แก่ Exponential - Classical Decomposition, Simple Exponential Smoothing
• การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ
• คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม

รับงานด่วน ประเมินราคางานก่อนดำเนินงาน ส่งตัวอย่างงานได้ที่
tipspss@gmail.com หรือโทรปรึกษางานได้ที่ 084-1358082 แอดไลน์ส่งข้อมูลมาคุยก่อนได้เลยคะ ที่ ไอดี tipspss