ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ18237637

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,Outing,ท่องเที่ยว,สัมมนา,ศึกษาดูงาน,กาญจนบุรี,Kanchanaburi

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี(2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป กาญจนบุรี โดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
11.00 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกันออสเตรเลียและฮอลันดาจำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.00 น. นำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์...ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่ “เดอะเลกาซี่รีสอร์ท” และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พร้อมสนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ภายในบริษัทของท่านและ ดนตรีคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมที่ทีมงาน เอจิเลนต์ทัวร์ ได้จัดเตรียมไว้ให้
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
10.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากห้องพักออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แพ
11.00 น. นำทุกท่าน ลงแพล่องลำใหญ่ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) บนแพ ระหว่างทาง แวะเที่ยวชม วัดถ้ำมงกรทอง หลังจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง
14.30 น. เดินทางไปแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของเชลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ: x,xxx บาท ต่อ ท่าน
(ราคาดังกล่าวการันตีลูกทัวร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. อาหาร 5 มื้อ
4. ค่าล่องแพ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
7. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
เลขที่บัญชี 4162562571
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี
ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ


-------------------------------------------------------


โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดกาญจนบุรี - บ้านริมแคว - แพริมน้ำ- แค้มป์ช้าง - วังล่องแพเปียก โพธิ์ - ถ้ำกระแซ (2 วัน 1 คืน)

วันแรก : 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมลงทะเบียนเพื่อการเดินทาง
06.30 น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (1) นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
09.30 น. ถึง แค้มป์ช้าง วังโพธิ์ นั่งช้าง ชมไพร ( 30 นาที ) จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก
11.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ ณ ห้องอาหารริมแคว (2) นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำกระแซ ชมความงดงามภายในถ้ำและไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
14.30 น. กลับสู่ที่พัก สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องแพเปียก ชมธรรมชาติลำน้ำแควน้อย สมควรแก่เวลากลับสู่ทีพัก ให้ท่านพักผ่อน-ทำธุรกิจส่วนตัว
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารริมแคว ของทางรีสอร์ท หลังอาหารสนุกสนานกับ คาราโอเกะ หรือ กิจกรรมรอบกองไฟ
22.00 น. บริการอาหารว่างรอบดึก (4) หลังอาหารพักผ่อนนิทราอย่างสุขใจ

วันที่สอง : น้ำตกไทรโยคใหญ่ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารริมแคว หลังอาหารนำทุกท่านเดินทาง สู่ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ให้ท่านได้พักผ่อน ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหารริมแคว หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระออกเดินทางกลับ ก่อนเดินทางกลับ แวะให้ท่านซื้อของฝากคนทางบ้าน
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภาพ จอดส่งท่านบนเส้นทางผ่าน และ จุดรับ

---------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดกาญจนบุรี - สุดชายแดนตะวันตก - เกาะแก้ว - ขี่ช้าง - ล่องแก่ง
(2 วัน 2 คืน)

คืนแรก
16.00 น. พร้อมกันที่บริเวณจุดนัดหมายหน้าบริษัทฯ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับ-อากาศสู่ จ.กาญจนบุรี อาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. ถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำทุกท่านลงแพล่องหลังใหญ่หน้าเมือง บริการอาหารค่ำบนแพ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงคาราโอเก๊ะในยามค่ำคืน
21.00 น. นำแพเข้าจอดเกาะแก้ว ให้ท่านปฏิบัติภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ฯลฯ บนเกาะจากนั้นเชิญพักผ่อนบนแพพักหลังใหญ่ริมแม่น้ำแคว (พักแพไม่สบาย แต่ได้บรรยากาศมาเมืองกาญจน์คือมานอนบนแพ)

วันแรก
04.00 น. ปลุกทุกท่านตื่นแต่เช้ามืด เชิญปฏิบัติภารกิจส่วนตัว บริการข้าวต้มร้อน ๆ พร้อมกาแฟ จากนั้นเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่อำเภอสังขละบุรี
09.00 น. ถึง อ.สังขละบุรี ดินแดนแห่งสายน้ำและขุนเขา เดินทางสู่แค้มป์ช้าง นั่งเรือท่องทะเลสาบ ชมอดีตเมืองสังขละบุรี ต้นกำเนิดแม่น้ำแควน้อย คือแม่น้ำ รันตี,ซองกาเรีย และบีคลี่ ชมวัดเก่าใต้น้ำ หมู่บ้านมอญ สู่แม่น้ำรันตีเพื่อไปขึ้นหลังช้าง สนุกสนานผจญภัยบนหลังช้างเพื่อนบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำคุณสัมผัสกับธรรมชาติ ข้ามลำห้วยบุกป่าขึ้นเขาผ่านหมู่บ้านกระเหรี่ยง เพื่อไปล่องแก่งในป่า อาหารกลางวันแบบปิคนิคริมแม่น้ำ จากนั้นสนุกสนาน เร้าใจกับการล่องแก่งแพไม้ไผ่ ชมทิวทัศน์สัมผัสธรรมชาติบนสายน้ำ รันตีที่ไหลเชี่ยวเป็นระยะ ๆ ผ่านหาดทรายและหาดหิน กลับสู่ อ.สังขละบุรี
15.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก…ซองกาเรียรีสอร์ท เก็บสัมภาระต่าง ๆ จากนั้นแวะเที่ยวในตัวเมือง ชมวัดวังก์วิเวการามหลังใหมพร้อมนมัสการหลวงพ่ออุตตมะ เกจิ-อาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันตก ชมพระพุทธรูปหินอ่อนงดงามองค์ใหญ่ใน
วิหาร เจดีย์พุทธคยาองค์จำลอง ชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมอญ สัมผัสกับบรรยากาศของอำเภอสังขละบุรีบนสะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทยยามอาทิตย์อัสดง จนเวลาพอสมควรกลับสู่ที่พัก
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ซองกาเรียรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้าและกาแฟ
08.00 น. เก็บสัมภาระอำลาซองกาเรียรีสอร์ท เดินทางสู่บ้านด่านพระเจดีย์สามองค์ข้ามพรมแดนไทยเข้าสู่พม่า สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า เลือกชม สินค้าน่าสนใจ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อัญมณี สุรา ผ้า ฯลฯ กระทั่งได้เวลา อันสมควรเดินทางกลับเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี ระหว่างทางบริการอาหาร มื้อกลางวันที่ห้องอาหารชนะรสเด็ด
17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ศรีฟ้าศูนย์ของฝาก เช่น ทองม้วน,มะขามกวน, น้ำพริกรสเด็ด ากนั้นอำลากาญจนบุรีกลับสู่กรุงเทพฯ สวัสดี

--------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี "1 วัน (One-Day-Trip)"

07.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดยรถตู้/โค้ชปรับอากาศโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

10.00 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า

11.30 น. นำทุกท่านลงแพล่องลำใหญ่ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนแพ

13.00 น. แวะเที่ยวชมสุสานเขาช่องไก่ ชมหินงอกหินย้อยในถ้ำเขาปูน ความมหัศจรรย์ของ "แม่ชีลอยน้ำ" ที่วัดถ้ำมังกรทอง

15.00 น. ขึ้นจากแพนำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท

16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

----------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ “กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน”

วันแรก
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นกันเอง
08.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถลูกค้ามุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี
10.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
11.30 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านชม สุสานทหารสัมพันธมิตร เนื่องจากการเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสสร้าง ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปประเทศพม่าของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงที่กาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.30 น. นำทุกท่านเดินทางลงแพและล่องแพแม่น้ำแม่น้ำแคว
16.00 น. ขึ้นจากแพน้ำทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก
17.00 น. Check In เข้าที่พักและพักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
08.30 น. Check Out ออกจากที่พัก
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท
10.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝาก
12.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

-------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 6:

โปรแกรมทัวร์ “ล่องแพ-เขื่อนศรีนครินทร์ 2 วัน 1 คืน”

วันแรก
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นกันเอง
08.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถลูกค้ามุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี
11.00 น. เดินทางถึง แพเขื่อนศรีนครินทร์ นำทุกท่านชมวิวบนสันเขื่อนพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
12.30 น. นำทุกท่านเดินทางขึ้นแพที่เขื่อนศรีนครินทร์
13.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
14.00 น. นำท่าน ล่องแพชมทะเลสาบ ยามบ่ายและชมวิถีชีวิตที่เขื่อนศรีนครินทร์
16.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพถึงเกาะกลางทะเลสาบ หลังจากนั้นนำทุกท่านเล่น กิจกรรมทางน้ำตามอัธยาศัย
18.00 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
19.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
24.00 น. ปิดเครื่องเสียง (มีไฟแสงสว่างให้ตลอดทั้งคืน)

วันที่สอง
08.00 น. ขอเชิญทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) พร้อมกาแฟร้อนๆ กับธรรมชาติยามเช้าที่สดชื่น
10.30 น. แพเคลื่อนที่ออกจากเกาะล่องแพชมทะเลสาบยามขากลับของเขื่อนศรีนครินทร์
11.30 น. นำทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)
12.30 น. ล่องแพกลับฝั่ง พร้อมออกเดินทางกลับไปที่อำเภอเมือง
14.00 น. แวะให้ท่านเยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี
14.30 น. หลังจากนั้น นำพาท่านชม สุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย)
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

----------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 7:

โปรแกรมทัวร์ “กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน”

วันแรก
06.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง (รับประทานอาหารเช้าบนรถ มือที่ 1)
08.30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี แวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
09.30 น. ออกเดินทางไปชม น้ำตกเอราวัณ ลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนสีเหลือง สายน้ำใสสะอาด บางช่วงที่เป็นแอ่งน้ำจะมีสีเขียวมรกต ยามแดดสาดส่องจึงเกิดสีสันที่งดงาม ภายใต้ป่าใหญ่ที่ไม่รกครึ้มเกินไปแวดล้อมอยู่อย่างร่มรื่น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางชม ปางช้างไทรโยค เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมนั่งช้าง, ล่องแพ ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันร่มรื่น(มีชูชีพให้ทุกท่าน) ทามกลางสายน้ำไหลใสเย็น สมควรแก่เวลานำท่านชมการแสดงของเหล่าช้างแสนรู้ เช่น เต้นรำ ตีกอล์ฟ นวดตัวหรือ เชิญท่านเที่ยว น้ำตกเอราวัณ เป็นลักษณะน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกันซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยว ทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธาร น้ำที่ไหลตกลดหลั้นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเสี่ยงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยส่งเสียงเรียกของนกป่า
17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีคาราโอเกะพร้อมซอฟดริ้ง พร้อมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
06.30 น. เก็บสัมภาระ พร้อมมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟท่ากิเลน
07.15 น. ถึงสถานีรถไฟท่ากิเลน นั่งไปลงยังสถานีถ้ำกระแซ นั่งรถไฟชมความงดงามของธรรมชาติและตามรอยประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ
09.00 น. มุ่งหน้าเดินทางสู่ วัดป่าหลวงตา สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่านานาชนิดเช่น หมูป่า เสือโคล่ง นกยุง เก้ง กวาง ฯลฯ ที่วัดป่าหลวงตามหาบัว ด้วยความประทับยิ่ง
10.30 น. เดินทางไปชม ปราสาทเมืองสิงห์ ชมศิลปะขอมสมัยบายนที่อยู่ทางด้ายทิศตะวันตกที่สุดของประเทศไทย ที่ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม อยู่สุดชายแดนทางด้าน ตะวันตกของไทย มีกำแพงเมืองขนาด 800x900ม. เนื้อที่ 641 ไร่ 1 งาน 65ตารางวา ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบ ขอมสมัยบายน (มีอายุในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปไปชม "ถ้ำเชลยศึก" ในอดีต ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่หลบซ่อนของเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยจะต้องเดินเท้าเข้าไปตามทางอันลาดชันราวสามร้อยเมตร ผ่านป่าไผ่โปร่ง ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา
17.00 น. นำทุกท่านเข้าที่พักรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6)
20.00 น. ผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
23.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.00 น. นำทุกท่านพักผ่อนที่รีสอร์ท
08.30 น. นำทุกท่าน Check out จากห้องพักและเดินทางแวะท่านชม สุสานทหารพันธมิตร (ดอนรัก) สถานที่ฝังศพของชเลยสงครามซึ่งเป็นทหารพันธมิตรที่ถูกญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปตีประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว มีหลุมศพของทหารพันธมิตรถึง 6,982 หลุม
09.00 น. แวะให้ทุกท่าน เลือกซื้อของฝาก กลับบ้าน
09.30 น. มุ่งหน้าเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
11.00 น. ถึงกรุงเทพเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 8:

โปรแกรมทัวร์ "กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน"

วันแรก
06:30 น. เริ่มรับ ณ จุดนัดพบ ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี.
09:30 น. เดินทางถึง กาญจนบุรี พร้อมนำพาท่าน เยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยว กาญจนบุรี ที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น นำพาท่าน เที่ยว สุสานสัมพันธมิตร ( สุสานเชลย ) และ พิพิธภัณท์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ รวบรวม สิ่งของต่าง ๆ จาก เหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ไว้ให้ชม ใน พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ หลัง จากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ เพื่อ เที่ยวชม รถไฟ สายมรณะ , เส้นทางรถไฟ สายมรณะ แห่งนี้ ได้ สร้างขึ้น มาจาก น้ำพักน้ำแรง โดย การบุกเบิกสร้าง ของทหารเชลยศึกพันธมิตร ที่ กองทัพญี่ปุ่น เกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ยุทธศาสตร์ ผ่าน ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสายนี้ แวดล้อม ด้วย ธรรมชาติ สวยงามมาก เลยทีเดียว
12.30 น. รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแคว
รถไฟ จะนำพาท่าน มุ่งหน้า สู่ ปลายทาง สถานี น้ำตก
13:16 น. รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ สัมผัสธรรมชาติ ไกล้ชิด ติด กับ แม่น้ำแควน้อย พักผ่อน ตามอัธยาศัย พอประมาณ.
14:00 น. หลังจาก รับประทาน เราจะพาท่าน เดินทาง เพื่อเยี่ยมชม ช่องเขาขาด และ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด , ช่องเขาขาด เป็น เส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ที่ญี่ปุ่น ต้องการสร้างผ่าน และดำเนินการสร้างโดย เชลยศึกชาวออสเตรเลีย และ เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ซึ่งได้เสียชีวิต จำนวนมาก ณ ช่องเขาขาด แห่งนี้ หลังจากนั้น จะนำพา เยี่ยมชม ชมถ้ำ ซึ่งมีความสวย งดงาม.
16:00 น. แวะ เที่ยว น้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อ พักผ่อน เล่นน้ำ บริเวณ น้ำตกไทรน้อย ตามอัธยาศัย
17.00 น. หลังจาก สนุกสนาน เล่น น้ำตกไทรโยคน้อย พอประมาณ จะนำพาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร แพริมน้ำ แพกิตติ.
18:30 น. เช็คอินเข้าที่พัก **** พักผ่อน ตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ ยามค่ำคืน.

วันที่สอง
07:00 น. ตื่นเช้ารับ บรรยากาศ สดใส ไกล้ ธรรมชาติ ริมแม่น้ำแคว พร้อม อาหารเช้า
07:30 น.พักผ่อน เตรียมตัว เพื่อ ทริป อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ.
08:00 น. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ
09:30 น. ถึง ทัวร์ไกด์ นำทีม พาท่าน สำรวจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามเส้นทางเท้า ทัวร์เดินป่า เข้าสู่บริเวณน้ำตก เป็นเส้นทางเดินท่ามกลางผืนป่าที่ร่มรื่นและเป็น ธรรมชาติ พร้อม มุ่งหน้าสู่ น้ำตกเอราวัณ,สัมผัส ความสวยงาม ของ สายธาร น้ำตกเอราวัณ ที่มีความยาว 2,000 เมตร จากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด ไหล ลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางผืนป่าอันเขียวขจี แบ่งเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ทั้งหมด 7 ชั้น พร้อมพักผ่อน เล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณ ตามอัธยาศัย
13:00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร แพกิตติ.
14:30 น. นำท่าน เยี่ยมชม วัดเสือ หรือ วัดป่า หลวงตามหาบัว ที่ มีชื่อเสียง โด่งดัง ไป หลาย ๆ ประเทศ , เที่ยว ชม บริเวณรอบ ๆ ซึ่ง เต็มไป ด้วย สัตว์ ป่านานาชนิด อาทิเช่น เก้ง กวาง หมูป่า ชะนี นกยูง ไก่ป่า ม้า ควาย แพะ หลังจากนั้น จะพาท่าน ไป ที่ หุบเสือ ( Tiger Canyon ) ซึ่ง เป็นสถานที่ พระนำ เสือ ออกจาก กรง มา เล่น และ พักผ่อน ภายใน บริเวณ หุบเสือ ท่าน จะได้เห็น และ สัมผัส กับ เสือ อย่างไกล้ชิด และ แวดล้อม ด้วย นักท่องเที่ยว ต่างชาติ นานาประเทศ ที่ สนใจ อยากมาเห็น และ สัมผัส ถ่ายรูป กับ เสือ ณ วัดเสือ แห่งนี้.
17.00 น. กลับสู่ ที่พักพร้อม ดินเนอร์ อาหารค่ำ ที่ แพริมน้ำ .
18:30 น. พักผ่อน ตามอัธยาศัย ที่ ****

วันที่สาม
08:00 น.รับอรุณ วันใหม่ อีกวัน กับ บรรยากาศ ตอนเช้า พร้อมอาหารเช้า สำหรับท่าน
09:00 น. พักผ่อน และ เช็คเอาท์ และ เตรียมตัว เพื่อ ทริป เดินป่า ล่องแพ ขี่ช้าง .
10:00 น. เริ่มกิจกรรม ล่องแพ ไม้ไผ่ ตามลำน้ำ แม่น้ำแควน้อย ชม ธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร ตลอด สองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย.
11:30 น. เสร็จแล้วนำพาท่าน ที่ แคมป์ช้าง เพื่อ สำหรับ กิจกรรม ขี่ช้าง เที่ยวป่า .
13:00 น. นำพาท่าน รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ แพกิตติ.
14:00 น.เดินทาง กลับ กรุงเทพมหานคร ถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 19.00 น. โดยประมาณ

--------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 9:

โปรแกรมทัวร์ ศรีสวัสดิ์ - ลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
15.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่านทางเราจะมีทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมให้
17.00 น. กิจกรรม และผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.30 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัย (ลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง) ดังนี้
** ขับรถ ATV , ขับ Jet Sky, นั่งเรือ Mini Boat , นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB ), ขี่ม้าม,
นวดแผนไทย, และ ขี่จักรยาน **
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
10.30 น. แวะเที่ยวชม, เล่นน้ำ, หรือถ่ายรูปที่ น้ำตกเอราวัณ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์


(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

----------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


---------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

---------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา