ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ17916585

มูลนิธิ เพิร์ล เอสบัค ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัวและชุมชนไทยที่แข็งแรง

มูลนิธิ เพิร์ล เอส บัค "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัวและชุมชนไทยที่แข็งแรง"

องค์การเพิร์ล เอส บัคเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณกุศลที่มิได้แสวงหาผลกำไรได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๐ โดยเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่เด็กลูกครึ่งเชื้อชาติอเมริกันและเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนาม ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ เด็กติดเชื้อเอดส์ และต่อมาได้ขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กด้อยโอกาสอื่น ๆ พร้อมๆ กับสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาการทำงานสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัคร NGO ทั้งชาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานประสานความร่วมกันหน่วยราชการไทย และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย)" ขึ้นเป็นมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี นายแพทย์จำรูญ มีขนอน อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ และศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในเบื้องต้น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ เด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มูลนิธิฯ ได้ตกลงร่วมประสานการทำงานเป็นองค์กรผู้ร่วมงานกับองค์การเพิร์ล เอส บัค อินเตอร์เนชั่นแนล (Pearl S Buck International (PSBI) โดย PSBI ได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ สำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย) ได้รับการอนุมัติให้เป็น องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๒๘ ตามประกาศของกระทรวงการคลังว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์จำรูญ มีขนอน ประธานมูลนิธิฯ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากสูงอายุ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกให้ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ทำหน้าที่ประธานมูลนิธิฯ สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ให้การสงเคราะห์แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ เด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐาน ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และด้านอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน องค์กรชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
การดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมูลนิธิ

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัวและชุมชนไทยที่แข็งแรง

พันธกิจ
พัฒนาศักยภาพเด็กไทยที่ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่มีความเสี่ยงให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาคมไทยและประชาคมโลกให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทร บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยและสากล อันนำไปสู่ระบบสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน
หลักการทำงาน
มุ่งเน้นการทำงานเป็นหุ้นส่วนกับครอบครัว สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กให้ได้รับสิทธิ ที่พึงได้อย่างมีคุณค่าและเกิดการยอมรับ รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงการบริการเรื่องสุขภาพ การศึกษา ทักษะการประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ยึดหลัก "เด็กเป็นศูนย์กลาง" และดำเนินการผ่านครอบครัวเด็กและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและสถาบันในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนและเติบโต เพื่อให้แก้ปัญหาของตนเองได้ เน้นการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาค รัฐและองค์กรเอกชน
ใช้ “องค์ความรู้” เป็นเครื่องนำทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psbfthailand.com/

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา