ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ17329139

รับติดตั้ง solar cell โซล่าเซลล์ โซล่าร์เซลล์ มีทีม ราคาช่าง พร้อมติด โซล่ารูฟท็อป Solar Rooftop แบตเตอรี่ โรงงาน รับออกแบบ 0.7 kw. - 2 Mw.

แสดงภาพทั้งหมด

รับติดตั้ง โซล่าเซลล์ โซล่าร์เซลล์ ราคาช่าง มีทีม พร้อมติด โซล่ารูฟท็อป Solar Rooftop Solar cell แบตเตอรี่ โรงงาน ออกแบบ 0.7 kw. - 2 Mw. (Thailand)
097 113 2182 / 084 321 0757 / line ID : open2010
ทีมงานของเรา 2018-07-03
► รับติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ Solar cell
► รับติดตั้ง อินเวอร์เตอร์
► รับเข้าระบบ โซล่าเซลล์ Solar cell
► รับติดตั้งบนหลังคาโรงงาน พลังงานแสงอาทิตย์ และฟาร์ม
► ออกแบบและติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ ราคาโรงงาน
► ติดตั้งระบบโซล่าล์บนหลังคา Solar Roof ในโรงงาน
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด
ติดตั้งโซล่าลูฟ Solar Roof on grid ทั้งระบบ off grid ระบบ on grid เเละระบบ on/off grid Hybrid
ติดตั้งเพื่อลดค่าไฟฟ้าหรือพื้นที่นั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้งานหรือสามารถติดตั้งใช้เเทนไฟของการไฟฟ้า

บริการรับติดตั้งทั้งระบบเล็กจนถึงระบบใหญ่
ยินดีให้คำปรีกษาออกเเบบเเละติดตั้งระบบ

รับติดตั้ง อุปกรณ์ โซล่าเซลล์
- แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Module)
- เครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter)
- โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar Charge Controller)
- แบตเตอรี่ดีปไซเคิล (Deep Cycle Battery)
- อุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Tool) เช่น MC4 Connector, DC Breaker, DC Surge Protector, AC Surge Protector, สายไฟ PV1-F
- อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting Device) เช่น รางยึดแผงโซล่าเซลล์, Mid Clamp,
End Clamp, Hook
โซล่าฟาร์ม , โรงแรม ,สำนักงานทั้วไปหรือ อุตสาหกรรม

- - - - - - 2017/09/10

Install Solar Cell Solar Cell Phone Price Solar Panel Solar Rooftop Solar cell battery factory design 0.7 kw. - 2 Mw.
084 321 0757 line ID: open2010
Our team
► Install solar cell
► Install inverter.
► Get into solar cell system
► Installed on the factory roof. Solar and Fahrenheit
► Design and installation Solar cell system factory price
► Install a solar roof solar system in the factory.
Install a hybrid solar cell system.
Solar roof on grid, off grid, on grid and on / off grid Hybrid
Installed to reduce the electricity bill or space, there is no electricity or electricity installed.

Small and large system installation services.
We are pleased to announce the release and installation of the system.

Install solar cell equipment.
- Solar Cell Module
- Power Adapter Inverter (Solar Inverter)
- Solar Charge Controller
- Deep Cycle Battery
- Solar Tool, such as MC4 Connector, DC Breaker, DC Surge Protector, AC Surge Protector, PV1-F wiring.
- Solar Mounting Device, such as solar panel, Mid Clamp,
End Clamp, Hook
 Solar Farms, Hotels, Offices, or the Industrial

- - - - - - - - - - - - - - - -

ソーラー技術者のための太陽電池の設置は、太陽屋上太陽屋上太陽電池プラントの設計が装備されている0.7キロワット - 。2のMw。
084 321 0757行ID:open2010。
私たちのチーム
ソーラーパネル太陽電池の►インストール。
インバータの►インストール。
►ログイン太陽電池に太陽電池を取得します。
►は、工場の屋根上に設置されて。太陽とそのパートナーのRsa
►デザインとインストールソーラーシステムメーカー
►ソーラー屋根ソーラー屋根の工場をインストールします。
太陽電池ハイブリッドのインストール。
グリッド上で太陽ルーブルソーラー屋根をインストールして、グリッドシステム上のグリッドシステムをオフに/オフグリッドハイブリッドシステムでした。
電気代、またはまったく電気を持っていないか、あなたが火のパワーを使用してインストールすることができ面積を小さくするために設置。

大規模システムへの小さなシステムをインストールすることに加えて。
インストールされたクリーク研究クレマへようこそ。

太陽電池を装備して。
- ソーラーパネル(太陽電池モジュール)。
- アダプタインバータ(ソーラーインバータ)。
- ソーラー充電器(ソーラー充電コントローラ)。
- ディープサイクルバッテリー(ディープサイクルバッテリー)。
- MC4コネクタ、DCブレーカ、DCサージプロテクター、ACサージプロテクタ、ケーブルPV1-Fなどの機器の設置ソーラー(太陽光ツール)、。
- そのようなソーラーパネル取り付けレールとしてソーラーパネル(太陽電池搭載装置)をフィッティング、中間クランプ,.
エンドクランプ、フック
 太陽農場、ホテル、オフィスや産業の周り。

- - - - - - - - - - - - - - - - 。

光伏電池的太陽能技術人員的安裝所搭載的太陽能屋頂太陽能屋頂太陽能電池工廠的設計,0.7千瓦 - 2的Mw。
084 321 0757線ID:open2010。
我們的團隊
太陽能電池板的安裝►太陽能電池。
逆變器的安裝►。
►獲取登錄太陽能電池的太陽能電池。
►被安裝在工廠的屋頂。太陽能及其合作夥伴的Rsa
►設計和安裝太陽能系統製造商
►安裝太陽能屋頂太陽能屋頂的工廠。
太陽能電池混合動力車的安裝。
網格和離網系統對電網系統上安裝太陽能盧浮宮太陽能屋頂分別開/關電網混合系統。
安裝,以降低電力成本,或者說有沒有電,也可以使用火的威力安裝區域。

除了安裝系統,從小到大的系統。
歡迎來到溪研究克雷馬被安裝。

已經配備了太陽能電池。
- 太陽能電池板(太陽能電池模塊)。
- 適配器所述逆變器(太陽能逆變器)。
- 太陽能充電器(太陽能充電控制器)。
- 深循環電池(深循環蓄電池)。
- 設備及安裝太陽能(太陽能工具),作為MC4連接器,直流斷路器,直流浪湧保護器,AC電湧保護器,電纜PV1-F。
- 配件的太陽能電池板(太陽能安裝裝置)諸如太陽能電池板安裝導軌,中間夾,.
尾鉗,鉤
 太陽能發電場,酒店,辦公室或圍繞產業。
xxx
虽然家用光伏系统的现金支出与新车相当,但投资应该能够长期赚取大笔资金。对于平均房主而言,盈亏平衡点通常约为7年。之后,您的收入开始累积,您每月不再支付公用事业费用。如果系统购买融资是一个问题,FHA能源效率抵押可能会用于支付安装费用。税收抵免和退税也可用。此外,由于公用事业费率预计在未来几年会飙升,这意味着您决定去太阳能现在可以相当于一个巨大的现金金钱在路上。

现在这是一个很好的消息...通过2016年的税收年度,国税局将以所得税抵免形式向房主偿还30%的合格光伏系统成本。例如,如果您的系统花费24,000美元,您的信用额为8,000美元。添加到州政府和公用事业公司联合提供的其他激励计划,您可以在一年内(或更少)的系统上线获得40%的投资回报!有关详细信息,请参阅税收抵免和激励措施。

- - - - - - - - - - - - - - - -

Установка фотоэлектрических элементов для солнечных техников оснащена проектированием завода элементной батареи Solar Roof Top Solar на крышу солнечной энергии 0,7 кВт. - 2 МВт.
084 321 0757 линии ID: open2010.
Наша команда
► Установка солнечных панелей солнечных батарей.
► Монтаж преобразователя.
► Получить Войти солнечные батареи солнечной ячейку.
► были установлены на заводе крыше. Solar и ее партнеры Rsa
► Проектирование и монтаж Солнечные системы Производители
► Установить завод Solar Roof Solar крыши.
Установка клеточного гибрида солнечного.
Установка солнечной Louvre солнечной крыши на сетке и от системы сетки в системах сеток была системой включения / выключение сетки Hybrid.
Установленный снизить затраты на электроэнергию или районы, которые не имеют электричества, или вы можете установить его, используя силу огня.

В дополнение к установке систем, малых и больших систем.
Добро пожаловать пенки Крика исследований было установлено.

Были оборудованы солнечными батареями.
- Панель солнечных батарей (Solar Cell Module).
- адаптеры Инвертор (солнечный инвертор).
- Солнечное зарядное устройство (Солнечный контроллер заряда).
- Тяговые аккумуляторы (Deep Cycle Battery).
- оборудование и установки солнечной энергии (Solar Tool), как и MC4 разъем, DC Breaker, DC Surge Protector, AC Surge Protector, Кабель PV1-F.
- Установка панели солнечных батарей (Solar Монтаж устройство), такие как солнечные панели монтажных рельсы, средний зажим ,.
End зажим, крюк
 Солнечная ферма, гостиница, офис или по отрасли.
xx
В то время как денежные затраты на домашнюю систему PV наравне с новым автомобилем, инвестиции должны заработать вам большие деньги в долгосрочной перспективе. Для среднего домовладельца точка безубыточности обычно составляет около семи лет. После этого ваш заработок начнет начисляться на коммунальные платежи, которые вы больше не платите каждый месяц. И если финансирование покупки системы является проблемой, может быть доступен энергоэффективный ипотечный кредит FHA для покрытия расходов на установку. Также доступны налоговые кредиты и скидки. Более того, поскольку ожидается, что тарифы на коммунальные услуги начнут появляться в ближайшие годы, это означает, что ваше решение о включении солнечной энергии теперь может составить огромные денежные средства в будущем.

Теперь вот хорошая новость ... В течение налогового года 2016 года IRS возместит домовладельцу на 30 процентов стоимости квалифицированной PV-системы в виде кредита по налогу на прибыль. Например, если ваша система стоит 24 000 долларов США, ваш кредит составляет 8 000 долларов США. Добавьте к этому другие стимулирующие программы, предлагаемые совместно правительствами штатов и коммунальными компаниями, и вы можете окупить до 40 процентов своих инвестиций в течение года (или меньше) вашей системы, отправляющейся в Интернет! Подробнее см. «Налоговые кредиты и стимулы».

- - - - - - - - - - - - - - - -.

။ 2 MW - နေရောင်ခြည်ပညာရှင်များအဘို့အ photovoltaic ဆဲလ်၏ installation အတွက်နေရောင်ခြည်ခေါင်မိုးထိပ်တန်းနေရောင်ခြည်ခေါင်မိုးပေါ်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်ဘက်ထရီစက်ရုံဒီဇိုင်း, 0.7 KW တပ်ဆင်ထားကြသည်။
084 321 0757 လိုင်းအိုင်ဒီ: open2010 ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့
နေရောင်ခြည် Panel များနေရောင်ခြည်ဆဲလ်►တပ်ဆင်ခြင်း။
အဆိုပါအင်ဗာတာများ►တပ်ဆင်ခြင်း။
►နေရောင်ခြည်ဆဲလ်နေရောင်ခြည်ဆဲလ် Login ရယူပါ။
စက်ရုံခေါင်မိုးပေါ်တွင် install လုပ်ပြီး►။ နေရောင်ခြည်နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက် RSA
►ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ထုတ်လုပ်သူများ
►နေရောင်ခြည်ခေါင်မိုးနေရောင်ခြည်ခေါင်မိုးရဲ့စက်ရုံ Install လုပ်ပါ။
အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်စပ်၏ installation ။
ဇယားကွက်ပေါ်မှာနေရောင်ခြည် Louvre နေရောင်ခြည်ခေါင်မိုး Install လုပ်ပြီးဇယားကွက်စနစ်များပေါ်တွင်ဇယားကွက်စနစ်များကိုချွတ်် / ပိတ်ဇယားကွက် Hybrid ကိုစနစ်ရှိကြ၏။
အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီးရှိသည်သို့မဟုတ်သင်မီး၏တန်ခိုးကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုလျှပ်စစ်မီးကုန်ကျစရိတ်, ဒါမှမဟုတ်ဒေသများလျှော့ချဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

ကြီးမားသောစနစ်များကိုမှသေးငယ်တဲ့ပုစနစ်များ, ကို install အပြင်၌။
installed ခဲ့ Creek အဘိဓါန်လေ့လာရေး crema မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။

နေရောင်ခြည်ဆဲလ်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
- နေရောင်ခြည် panel ကို (နေရောင်ခြည်ဆဲလ် Module) ။
- adapter အဆိုပါအင်ဗာတာ (နေရောင်ခြည်အင်ဗာ) ။
- နေရောင်ခြည်အားသွင်းကိရိယာ (နေရောင်ခြည် Charge Controller ကို) ။
- နက်ရှိုင်းသော Cycle ဘက်ထရီ (နက်ရှိုင်းသော Cycle ဘက်ထရီ) ။
- ပစ္စည်းကိရိယာ & Installation ဆိုနေရောင်ခြည် (နေရောင်ခြည် Tool ကို), MC4 Connector, DC ကတနေ့အဖြစ်, DC ကကာကွယ်ပေးသူ, AC အဒီရေကာကွယ်ပေးသူ, Cable ကို PV1-F ကိုဒီရေလှိုင်း။
- ထိုသို့သောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို mounting သံလမ်းအဖြစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို (နေရောင်ခြည်ပွုပွငျ 'Device ကို) လျောက်ပတ်, အလယ်အလတ် Clamp ,.
အဆုံး Clamp, Hook
 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလယ်ယာ, ဟိုတယ်, ရုံးဒါမှမဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်းကျင်။
xx
တစ်အိမ်မှာ PV စနစ်အများအတွက်ငွေ outlay အသစ်တစ်ခုကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့တန်းတူပေါ်မှာနေစဉ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှည်တစီးကိုကျော်သင်သည်ကြီးတွေငွေရှာသင့်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအိမ်ရှင်အဘို့, breakeven အမှတ်ပုံမှန်အားအကြောင်းကိုခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှု utility ကိုအပေါ်လောကအတွက်စတင်လတိုင်းပေးဆောင်ခြင်းမရှိတော့သငျသညျအားသွင်းပေးပါတယ်။ စနစ်ဝယ်ယူငွေကြေးပြဿနာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်လျှင်တစ်ဦး FHA စွမ်းအင်ထိရောက်ပေါင်နှံတပ်ဆင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်မရရှိနိုင်ပေမည်။ အခွန်ခရက်ဒစ်နှင့်အပြန်အမ်းလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ utility ကိုနှုန်းထားများလာမည့်နှစ်များတွင်နှုန်းကိုမြင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်ကတည်းကထို့အပြင်, ယခုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသွားကြဖို့သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လမ်းဆင်းကြီးမားတဲ့ငွေသားလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှစောဒနာနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။

အခုတော့ဒီမှာကအရမ်းကောင်းသောသတင်းရဲ့ ... 2016 များ၏အခွန်တစ်နှစ်မှတစျဆငျ့ IRS ကိုတစ်ခုဝင်ငွေအခွန်အကြွေး၏ပုံစံအတွက်ခြေစစ်ပွဲမှာ PV စနစ်၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းများအတွက်အိမ်ရှင်ငွေကြေးပေးအပ်မည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ system $ 24,000 ကုန်ကျမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏အကြွေး $ 8000 ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမယ့်ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် utility ကိုကုမ္ပဏီများကပူးပေါင်းလှူသောအခြားအမက်လုံးပေးအစီအစဉ်များမှ Add, နှင့်သင်တစ်နှစ်လောက် (ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) သင်၏အထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 40 ရာခိုင်နှုန်းအထိထေနိုင်ပါတယ်သင့် system ၏! အသေးစိတျအဘို့အခွန်ခရက်ဒစ်နှင့်အဆွဲဆောင်အားပေးမှုများရှုပါ။

- - - - - - - - - - - - - - - -.
ການຕິດຕັ້ງຂອງເຊນແສງອາທິດສໍາລັບນັກວິຊາການແສງຕາເວັນໄດ້ໂດຍມີການອອກແບບໂຮງງານຫມໍ້ໄຟມືຖືແສງອາທິດເທິງຫລັງຄາ Top Solar Rooftop ແສງອາທິດ, 07 ກິໂລວັດ -. 2 Mw.
084 321 0757 line ID: open2010.
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
►ການຕິດຕັ້ງຂອງ Panels ແສງອາທິດມືຖືແສງອາທິດ.
►ການຕິດຕັ້ງຂອງອິນເວີເຕີ.
►ໄດ້ຮັບຈຸລັງເຂົ້າສູ່ລະບົບແສງຕາເວັນສັບມືຖືແສງອາທິດ.
►ການຕິດຕັ້ງເທິງຫລັງຄາໂຮງງານ. ແສງຕາເວັນແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ Rsa
►ການອອກແບບແລະການຕິດຕັ້ງ ຜູ້ຜະລິດລະບົບສຸລິ
►ຕິດຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາແສງອາທິດເທິງຫລັງຄາຂອງ.
ການຕິດຕັ້ງຂອງການປະສົມສັບມືຖືແສງຕາເວັນ.
ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ Louvre ແສງອາທິດເທິງຫລັງຄາກ່ຽວກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະໄປລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ລະບົບເປີດ / ປິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມໄດ້.
ການຕິດຕັ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າໃຊ້ຫຼືເຂດທີ່ມີໄຟຟ້າບໍ່ມີຫຼືທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງມັນໂດຍນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງໄຟໄດ້.

ນອກເຫນືອໄປຈາກການຕິດຕັ້ງລະບົບ, ຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄີການສຶກສາ crema ຖືກຕິດຕັ້ງ.

ຮັບການຕິດຕັ້ງຈຸລັງງານແສງຕາເວັນ.
- ກະດານແສງຕາເວັນ (ໂມດູນເຊນແສງອາທິດ).
- ອະແດບເຕີ ການ inverter (Solar Inverter).
- ແສງຕາເວັນ Charger (Solar Charge Controller).
- ປາບານລູນ (Cycle Battery Deep).
- ອຸປະກອນແລະການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ (Solar Tool), ເປັນ MC4 Connector ຊິງຕັນດີຊີ Breaker, DC Protector Surge, AC Surge Protector, ສາຍ PV1-F.
- Fitting ກະດານແສງຕາເວັນ (Solar ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ) ເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟຄະນະກໍາມະການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ກາງ Clamp ,.
End Clamp, Hook
 ກະສິກໍາແສງຕາເວັນ, ໂຮງແຮມ, ຫ້ອງການຫຼືປະມານອຸດສາຫະກໍາໄດ້.
xx
ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດສໍາລັບລະບົບທໍາອິດ PV ຢູ່ໃນຫຸ້ນທີ່ມີລົດໃຫຍ່ໃຫມ່, ການລົງທຶນຄວນມີລາຍທ່ານເງິນໃຫຍ່ໃນໄລຍະຂ້ອນຂ້າງຍາວນານ. ສໍາລັບເຈົ້າຂອງບ້ານສະເລ່ຍ, ຈຸດ breakeven ແມ່ນປົກກະຕິປະມານເຈັດປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາຍຮັບຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະບັງເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບການຄ່າບໍລິການຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ. ແລະຖ້າຫາກວ່າເງິນຊື້ລະບົບມີບັນຫາໃດຫນຶ່ງ, ເປັນພະລັງງານ FHA ນອງປະສິດທິພາບອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຕິດຕັ້ງໄດ້. ເຄຣດິດພາສີນັດຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ອັດຕາຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະແບບຮວງຕັ້ງແຈບໃນຫຼາຍປີຂ້າງ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະໄປແສງຕາເວັນໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈໍານວນເງິນທີ່ເປັນຂຸມຊັບສົມບັດເງິນສົດເປັນ huge ລົງຖະຫນົນຫົນທາງ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຂ່າວທີ່ດີຫຼາຍ ... ໂດຍຜ່ານການປີພາສີຂອງ 2016, ກົມພາສີຈະຊໍາລະເງິນຄືນເຈົ້າຂອງບ້ານສໍາລັບການ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບທີ່ມີຄຸນນະ PV ໃນຮູບແບບຂອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອອາກອນລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າລະບົບຂອງທ່ານມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $ 24,000, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທ່ານແມ່ນ $ 8,000. ຕື່ມການກັບວ່າໂຄງການແຮງຈູງໃຈອື່ນໆທີ່ສະຫນອງຮ່ວມກັນໂດຍລັດຖະບານແລະບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດ, ແລະທ່ານສາມາດທົດແທນສູງເຖິງ 40 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານພາຍໃນຫນຶ່ງປີ (ຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ) ຂອງລະບົບຂອງທ່ານຈະອອນໄລນ໌! ເບິ່ງເຄຣດິດພາສີແລະສິ່ງຈູງໃຈສໍາລັບການລາຍລະອຽດ.
- - - - - - - - - - - - - - - -.
ការដំឡើងនៃកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកបច្ចេកទេសសម្រាប់ photovoltaic ដែលត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងការរចនារោងចក្រថាមពលថ្មកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូលកំពូលព្រះអាទិត្យដំបូលព្រះអាទិត្យ, 0.7 គីឡូវ៉ាត់។ - 2 មេហ្គាវ៉ាត់។
084 321 0757 លេខសម្គាល់បន្ទាត់: open2010 ។
ក្រុមការងាររបស់យើង
គណៈកម្មាការដំឡើង►ពន្លឺព្រះអាទិត្យកោសិកានៃព្រះអាទិត្យ។
►ការដំឡើងនៃការបញ្ច្រាស់។
►ទទួលបានកោសិកាចូលព្រះអាទិត្យកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
►បានដំឡើងនៅលើដំបូលរោងចក្រ។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងដៃគូរបស់ខ្លួនសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
រចនា►និងការដំឡើង ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ
►ដំឡើងរោងចក្រសូឡាព្រះអាទិត្យដំបូលដំបូលរបស់។
ការដំឡើងនៃកូនកាត់ក្រឡាព្រះអាទិត្យ។
ដំឡើងព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលព្រះអាទិត្យ Louvre និងបិទប្រព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គនៅលើប្រព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានប្រព័ន្ធនៅលើ / បិទកូនកាត់ក្រឡាចត្រង្គ។
ដំឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអគ្គិសនីឬតំបន់ដែលគ្មានអគ្គិសនីឬមានអ្នកអាចដំឡើងវាដោយប្រើអំណាចនៃភ្លើង។

ក្នុងការបន្ថែមទៅការដំឡើងប្រព័ន្ធ, ប្រព័ន្ធតូចទៅធំ។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ crema ការសិក្សាក្រិចត្រូវបានដំឡើង។

គេបំពាក់ដោយកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
- បន្ទះសូឡា (ម៉ូឌុលដៃព្រះអាទិត្យ) ។
- អាដាប់ទ័រ ញ្ច្រាស់ (ព្រះអាទិត្យ Inverter) ។
- ព្រះអាទិត្យឆនំ (ត្រួតពិនិត្យសាកព្រះអាទិត្យ) ។
- អាគុយវដ្តជ្រៅ (វដ្តជ្រៅថ្ម) ។
- បរិក្ខារនិងការដំឡើងសូឡា (ព្រះអាទិត្យឧបករណ៍) ជា MC4 ភ្ជាប់, Breaker វ៉ាស៊ីនតោន, ការពារការកើនឡើងជាឌីស៊ី, ការកើនឡើងជាក្រុម AC ការពារ, ខ្សែ PV1-ស្រី។
- ការសមបន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ (សូឡាឧបករណ៍ម៉ោន) ដូចជាការផ្លូវរថភ្លើងបន្ទះម៉ោនព្រះអាទិត្យ, ពាក់កណ្តាលមានការគៀ ,.
បញ្ចប់មានការគៀ, Hook
 កសិដ្ឋានពន្លឺព្រះអាទិត្យ, សណ្ឋាគារ, ការិយាល័យឬនៅជុំវិញឧស្សាហកម្មនេះ។
xx
ខណៈពេលដែលប្រាក់សន្សំសម្រាប់ប្រព័ន្ធ PV នៅផ្ទះគឺស្រដៀងនឹងរថយន្តថ្មីការវិនិយោគគួរតែរកលុយឱ្យបានច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ។ សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជាមធ្យមចំណុចប្រមូលធម្មតាគឺប្រហែលប្រាំពីរឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីនោះការរកប្រាក់របស់អ្នកចាប់ផ្តើមកើនឡើងលើការគិតថ្លៃសេវាកម្មដែលអ្នកលែងបង់ក្នុងមួយខែ។ ហើយប្រសិនបើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំពោះការទិញប្រព័ន្ធគឺជាបញ្ហាបញ្ហាកម្ចីមានប្រសិទ្ធិភាពមួយរបស់ FHA អាចមានសម្រាប់ការចំណាយលើការតំឡើង។ ឥណទានពន្ធនិងការបង្វិលប្រាក់ក៏មានផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែអត្រាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះវាមានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យឥឡូវនេះអាចជាប្រាក់ចំណេញដ៏ធំមួយនៅលើផ្លូវ។

ឥឡូវនេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយ ... តាមរយៈឆ្នាំពន្ធនៃឆ្នាំ 2016 IRS នឹងសងម្ចាស់ផ្ទះមួយសម្រាប់ 30% នៃតម្លៃនៃប្រព័ន្ធ PV ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងទម្រង់ជាឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូល។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកចំណាយប្រាក់ 24,000 ដុល្លារឥណទានរបស់អ្នកគឺ 8,000 ដុល្លារ។ បន្ថែមទៅកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនរួមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ហើយអ្នកអាចទទួលបាន 40% នៃការវិនិយោគរបស់អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំ (ឬតិចជាង) នៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត! សូមមើលឥណទានពន្ធនិងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
- - - - - - -

ความคิดเห็นจำนวนข้อความทั้งหมด 4 ข้อความ

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น
ช่างต้อม 太陽電池solarcell太陽電池をインストールします
インバータ(インバータ)が電子デバイスです。直流変圧器、電気オルタネータ、電気オルタネータのために使用します。
変換される直流電流は、電池、発電機からです。直流電流または太陽電池パネルは電気です。
交流電流は同じです。インバータによって、家庭用コンセントからの電気で。モータ等の機器を確認します。
ファンやオルタネータで使用される電気機器は直流電源で使用することができます。

インバータ(インバータ)は、他にも多くの名前を持っています。
VSD:可変速度ドライブ
VVVF:可変電圧可変周波数
VC:ベクトル制御

電子デバイスです 太陽電池パネル
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 7 5/08/2560 เวลา 12:44:03 110.77.138.201
ช่างต้อม Install solar cell solarcell Solar cell
Inverter (Inverter) is an electronic device. Used for direct current transformers, electric alternators, electric alternators.
The direct current to be transformed is from batteries, generators. Direct current or solar panel is electric.
The alternating current is the same. With electricity from home power outlets by inverters. Make equipment such as motors.
Fan or electrical equipment Used with alternator Can be used with DC power.

Inverter (Inverter) also has many other names.
VSD: Variable Speed ​​Drives
VVVF: Variable Voltage Variable Frequency
VC: Vector Control

Inverter จ่ายไฟ กระแสสลับ Control Circui
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 6 20/07/2560 เวลา 12:08:12 110.77.138.201
ช่างต้อม รับติดตั้ง solar cell solarcell โซล่าเซล
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกซฺ์ ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระเเสไฟฟ้าสลับ โดยไฟฟ้า
กระแสตรง ที่จะนำมาทำการเปลี่ยนนั้นมาจากแบตเตอรี่,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงหรือแผงโซล่าเซลล์ก็ได้ ไฟฟ้า
กระแสสลับที่ได้มานั้นจะเหมือน กับไฟฟ้าที่ได้จากปลั๊กไฟตามบ้าน โดย อินเวอร์เตอร์ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นมอเตอร์
พัดลม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กระแสสลับ สามารถนำมาใช้กับไฟกระแสตรง

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ยังมีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น
VSD : Variable Speed Drives
VVVF : Variable Voltage Variable Frequency
VC : Vector Control

รับติดตั้ง solar cell solarcell โซล่าเซล
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 5 20/07/2560 เวลา 11:46:37 110.77.138.201
ช่างต้อม Hybrid Off-grid System ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ต้องการใช้ไฟระบบนี้ จะต่อจาก AC output อินเวอร์เตอร์เท่านั้น

ระบบ on grid off grid hybrid Hybrid Off-
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 1 18/07/2560 เวลา 13:48:43 110.77.138.201

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา