ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ15040290

วีซ่านักเรียน อเมริกา Students (F, M) Study Abroad in USA วีซ่าอเมริกา USA B1 B2,F1 Visa

แสดงภาพทั้งหมด

-ให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนทุกระดับ
-ช่วยดำเนินการสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามความต้องการและเหมาะสม
-ช่วยดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน
-ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน
-ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
-ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทาง
-ติดต่อประสานงานช่วยเหลือด้านที่พักในประเทศ
สถาบันที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมไปมากที่สุด
Manhattan Language สถาบันสอนภาษาแบบทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Manhattan แห่งมหานคร New York

GEOS, New York Boston / Honolulu / Los Angeles / New York / San Francisco
สถาบัน GEOS สถาบันภาษาชั้นนำของโลก ตั้งอยู่บนถนน 26th Street ในย่าน Broadway ทำเลที่ดีที่สุดอยู่ย่านกลางเมือง นักเรียนยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่ายดาย

St. Giles International San Francisco / New York / London สถาบันคุณภาพการสอนมีชื่อเสียงในระดับสากล

บทเรียนที่น่าตื่นเต้นทำให้นักเรียนมีความสนใจและพัฒนาในการเรียน
LADO International College Washington DC / Arlington / Virginia

สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนต่างชาติ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนอันมีประสิทธิภาพและไม่เหมือนใคร
นักเรียนจะได้สัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษแบบสัมฤทธิ์ผลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การพูด การอ่าน การเขียน การฟัง หลักไวยากรณ์ หรือกระทั่งการออกเสียงก็ตาม

วีซ่านักเรียนมีทั้งหมด 3 ชนิด
F-1-Visa (Student Visa วีซ่านักเรียน-นักศึกษา) F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือ

J-1-Visa (Exchange Visitor วีซ่าแลกเปลี่ยน)J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ เป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสายอาชีวะ หรือหลักสูตรสายอาชีพแบบเต็มเวลา ผู้ทีถือวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาได้ในช่วง 6 เดือนแรก ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้ และไม่สามารถเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย ด้านการศึกษาได้ การขอเข้ารับการฝึกงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังสำเร็จการศึกษา สามารถขอได้โดยการ ขออนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง โดยทั่วไปสามารถฝึกงานได้ 1 เดือนสำหรับทุก ๆ 4 เดือนที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้ระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า จะไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่เกิน 1 ปี จะต้องขอต่ออายุวีซ่า ในประเทศอเมริกา
USA Student (F1/M1/J1) Visas วีซ่านักเรียนมีทั้งหมด 3 ชนิด
F-1-Visa (Student Visa วีซ่านักเรียน-นักศึกษา) F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม

ขั้นตอนการยื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1 : เป็นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

1. ชำระค่าเรียนให้กับสถาบันการศึกษาที่ต้องการจะเข้าเรียน เพื่อให้ทางสถาบันนั้น ๆ ออกหนังสือ I-20 คือ เอกสารการยินยอมให้อาศัยอยู่ในสหรัฐ ฯระยะเวลาที่สามารถอาศัยได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หนังสือฉบับนี้ลงไว้
2. ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ {PIN} เพื่อใช้สำหรับนัดหมายวันสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาสามารถซื้อได้ 3 ทาง
2.1 ทางไปรษณีย์ สามารถใช้รหัส PIN ได้หลัง 13.00 น.ของวันทำการถัดไป แบ่งออกเป็น
• ซื้อเพื่อใช้นัดหมายวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
• ซื้อเพื่อใช้นัดหมายวันสัมภาษณ์ทาง Web site

3. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ราคา 100 $ หรือ เทียบเท่าค่าเงินบาทไทยในปัจจุบัน สามารถชำระได้ที่ไปรษณีย์ 247 สาขาทั่วประเทศ สอบถามสาขาที่ชำระได้ที่ เบอร์ 1111 ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

4. ชำระค่า SEVIS FEE ราคา 100 $ SEVIS FEE: คือ

ค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรต่างชาติ ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากนักเรียนต่างชาติ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าประเภท F, M, หรือ J โดยทั่วๆ ไป หลังจากที่นักเรียนได้รับ I-20 หรือ DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้แล้ว นักเรียนต้องจ่าย SEVIS Fee ให้ US Department of Home Land Security ก่อนที่จะไปดำเนินเรื่องขอวีซ่า ณ สถานกงสุล สามารถจ่ายได้ทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต https://www.fmjfee.com/index.jhtml หากจ่ายทางไปรษณีย์ ให้ใช้แบบฟอร์มของ Homeland โดยส่งไปพร้อมภาพถ่ายเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินด้วย ในกรณีที่จ่ายทางอินเทอร์เน็ต ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่า SEVIS Fee เก็บไว้อย่างน้อย 3 ชุด ชุดแรกให้กับสถานกงสุลเมื่อไปยื่นเรื่องขอวีซ่า ชุดที่สองติดตัวช่วงเดินทางไปอเมริกา . และชุดสุดท้ายเก็บเป็นหลักฐานของตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ สถานศึกษาบางแห่งอาจเรียกเก็บ SEVIS Fee จากนักเรียนโดยตรง ซึ่งบางแห่งก็คิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า SEVIS เพิ่มจากที่ต้องจ่ายให้ Home Land Security ขั้นตอนที่ 2 : การเตรียมเอกสาร มีดังนี้
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียน จะต้องเตรียม เอกสาร ตัวจริง ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางจะที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. คำร้องขอวีซ่า (OF-156) ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์ทุก ๆ ข้อ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าซึ่งถือ สัญชาติไทย ควรเขียนชื่อ และ นามสกุล เป็นภาษาไทย กำกับไว้ในข้อ 3 ของใบคำร้อง (นอกเหนือจากนามสกุล ก่อนแต่งงาน นามทางศาสนา หรือ นามทางอาชีพ หรือนามสมมุติ)
3. ฟอร์ม I-20 ที่ยังมีอายุใช้ได้ออกให้ โดยสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ (กรุณากรอก และ ลงชื่อในแบบ ฟอร์ม I-20 ให้สมบูรณ์)
4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 1-1.5 *1-1.5 นิ้ว หรือ 4 *4 ซม.)
5. ผลการเรียน (Transcript) ต้นฉบับจากสถาบันการศึกษาครั้งล่าสุด ควรเป็นภาษาอังกฤษ
6. ใบผ่านงานทั้งหมด (ถ้าเคยทำงานมาก่อน ควรจะเป็นภาษาอังกฤษ)
7. หลักฐานการเงิน (Bank Statement) ต้นฉบับ สามารถขอให้ธนาคารออกให้ ต้องแสดงหลักฐานว่ามีฐานะทางการเงิน เพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการศึกษา และค่าครองชีพ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในอเมริกา และต้องมีจดหมายค้ำประกัน และเอกสาร รับรองฐานะทางการเงินของผู้ค้ำประกัน
8. หลักฐานที่แสดงว่า ผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียน มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา และ มิได้มีความตั้งใจที่จะละทิ้งที่อยู่เดิม ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ โดยการแสดงพันธะผูกพัน กับถิ่นที่อยู่เดิม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม หรือทางครอบครัว ซึ่งทำให้จำเป็นต้อง เดินทางกลับ หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สำหรับผู้เยาว์ ที่ไม่สามารถจะหาหลักฐานมาแสดงว่า ตนจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางกงสุล สหรัฐ ฯ จะพิจารณา จาก ฐานะความเป็นอยู่ของ ครอบครัวผู้เยาว์เหล่านั้นว่า มีเหตุผลสมควรหรือไม่ ที่ผู้เยาว์จะเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อสำเร็จการศึกษา กฎหมาย มาตรา 291 ว่าด้วยการเข้าเมือง และ การโอนสัญชาติ ของสหรัฐฯ ได้บอกไว้ว่าเป็นภาระ และ หน้าที่ขอผู้ยื่น ขอวีซ่า ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า จะอยู่สหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากผู้ยื่น คำร้องขอวีซ่า แต่ละท่านย่อมมีสภาวะ ทางครอบครัว สังคม อาชีพ และ เศรษฐกิจแตกต่างกัน จึงเป็น ความรับผิดชอบของ แต่ละบุคคล ที่จะต้องหาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ มาแสดงประกอบ ให้เป็นที่แจ้งชัด
9. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า นักเรียน ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย จะต้องเสียค่า ธรรมเนียมสำหรับวีซ่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราว 1,665 บาท ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน และค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอีกประมาณ 555 บาทซึ่งจะจ่ายเมื่อนักเรียนได้รับวีซ่าเท่านั้น
10. ในกรณีที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษา ก็ควรยืนยันสำเนาเอกสารตอบรับนั้นด้วย

J-1-Visa (Exchange Visitor วีซ่าแลกเปลี่ยน)J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ได้รับเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยน รวมถึง นักเรียนทุน และผู้ไปศึกษาดูงาน ฝึกงานหรือฝึกอบรม ตามคำเชิญ ของหน่วยงานในประเทศอเมริกา ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้นั้น จะต้องมีผู้ให้การสนับสนุน(Sponsor) และต้องเป็นผู้สนับสนุน ที่ผ่านการอนุมัติ ในฐานะที่เป็น ผู้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนจาก U.S. Information Agency (USIA)

ผู้ที่ถือวีซ่า J-1 สามารถ ทำงานในมหาวิทยาลัย ได้ทันที ถ้างานนั้น ไม่มีผลกระทบ ต่อการศึกษา ในบางกรณีนักศึกษา อาจได้รับการ อนุมัติ ให้ทำงานนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หลักสูตรได้

M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพเป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสายอาชีวะ หรือหลักสูตรสายอาชีพแบบเต็มเวลา ผู้ทีถือวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาได้ในช่วง 6 เดือนแรก ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้ และไม่สามารถเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย ด้านการศึกษาได้ การขอเข้ารับการฝึกงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังสำเร็จการศึกษา สามารถขอได้โดยการ ขออนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง โดยทั่วไปสามารถฝึกงานได้ 1 เดือนสำหรับทุก ๆ 4 เดือนที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้ระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า จะไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่เกิน 1 ปี จะต้องขอต่ออายุวีซ่า ในประเทศอเมริกาการจ้างงาน


F2, J2, M2
เป็นวีซ่าสำหรับ สามี/ ภรรยา หรือผู้ติดตาม ผู้ติดตามทุกคน จำเป็นจะต้องมีหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าที่ถูกต้อง โดยสามารถ ดำเนินการขอได้ พร้อมกับการขอวีซ่าของผู้เดินทางหลัก หรือยื่น ขอทีหลังก็ได้ จะต้องแนบเอกสารการตอบรับ ของสถาบัน การศึกษาไปด้วย ผู้ติดตามที่ถือวีซ่า F-2 และ M-2 ไม่สามารถ ทำงานได้ในทุกกรณี สำหรับผู้ติดตามที่ถือวีซ่า J-2 และมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่าสามารถทำงานได้ ถ้าได้รับอนุญาตจาก กองตรวจ คนเข้าเมือง

1. การจ้างงานในแคมปัส
การจ้างงานสองประเภทที่ไม่จำต้องได้รับอนุญาตจาก USCIS โดยนักเรียนจะต้องรักษาสถานภาพวีซ่าชนิด F1 หรือ J1โดยลงเรียนเต็มเวลา
1. ในช่วงเวลาเปิดเรียนนักเรียนไม่สามารถทำงานได้มากกว่า 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ถึงแม้ว่า ในช่วงปิดเทอมจะสามารถทำงานเต็มเวลาได้ นักเรียนสามารถทำงานในสถานที่ที่มีสัญญากับทางโรงเรียน เช่น ร้านหนังสือ หรือ ร้านอาหาร
2. ในขณะที่ต้องทำงานในแคมปัส กฎของ USCIS อนุญาตให้นักเรียนทำงานในพื้นที่บางส่วนนอกแคมปัส ซึ่งรวมถึง การจ้างงานที่เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือ และอื่นๆ

2. การจ้างงานนอกแคมปัส
การขออนุญาตทำงานนอกแคมปัสจะมีขึ้นได้หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 9 เดือน ทั้งนี้เหตุผลในการยื่นคำขอ อาจอ้างฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝัน เช่น การลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การเพิ่มค่าเล่าเรียนของสถานที่เรียน ค่าใช้จ่ายในการอาศัยอยู่ หรือ ค่ารักษาพยาบาล

3. การฝึกหัดงาน
กรณีนี้รวมถึงการทำงานที่ถูกกำหนดเป็นวิชาเรียน หรือการฝึกหัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่ว่าจะสามารถ เก็บหน่วยกิตได้หรือไม่ ไม่รวมถึงผู้ที่ทำงานโดยได้ค่าจ้างในช่วง 9 เดือนแรกของการเรียน ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษา
หาก คุณจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หรือมีปัญหาในการขอวีซ่า เรารับดำเนินเรื่องและปรึกษาปัญหาวีซ่าประเทศอังกฤษ และประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิง, ชาย, เกย์หรือสาวประเภทสอง ทุกอาชีพและไม่มีอาชีพ เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านด้วยความยินดี เรามีบริการดังต่อไปนี้พร้อมบริการสำหรับท่าน

การันตี วีซ่า ผ่าน!!! ทุกประเภทวีซ่า เรายินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

• เราประเมินโอกาส การขอวีซ่าและดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าคุณได้รับวีซ่า
• ถ้าคุณเบื่อเรื่องเตรียมเอกสาร
• ขาดความมั่นใจในตัวเอง
• โดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว
• ไม่มีหลักฐาน การงาน การเงิน
• ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า

วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน /เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป

• การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น
• เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่
• เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม)
• เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนักเพียงพอต่อการยื่นหรือไม่
• การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก)

ในกรณีโดนปฏิเสธมา

• ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
• และแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับ
• เข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา

วีซ่า คู่หมั้น/ แต่งงาน/ ถาวร/ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 อเมริกา การันตีวีซ่า

• การขอใบรับรองโสด
• การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
• การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
• การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
• การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
• การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
• ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์

ขั้นตอนการบริการมีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้น สอบถามข้อมูลส่วนตัว
3. ลูกค้าวางมัดจำให้แก่บริษัท ค่าบริการ
4. สอบถามข้อมูล
5. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้กับลูกค้า
6. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้กับผู้สนับสนุน (ทางเราจะเป็นผู้ประสานงานติดต่อกับผู้สนับสนุนโดยตรง)
7. กรอกฟอร์มและนัดหมายวันยื่น
8. ยื่นวีซ่าแทนลูกค้า (ในกรณียื่นแทนได้) พนักงานพาลูกค้าไปยื่นที่ศูนย์ยื่นของประเทศต่างๆ พร้อมบริการและเตรียมพร้อมให้ลูกค้าในกรณีที่ต้องสัมภาษณ์ (ในกรณีต้องโชว์ตัว)
9. รอผล และติดต่อกับสถานทูต หากสถานทูตต้องการเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม
10. พนักงานไปรับเล่มแทนลูกค้า ส่งเอกสาร พร้อมวีซ่าคืนให้ลูกค้าทันทีเมื่อได้รับเล่ม

+++++บริการรับยื่น วีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก

วีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa), วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เยี่ยมแฟน (visitor Visa)
-วีซ่าคู่หมั่น/วีซ่าแต่งงาน,วีซ่าติดตาม Settlement Visa( Fiancé Visa, Marriage Visa, Family Visa)
-วีซ่าธุรกิจ (Business Visa),วีซ่านักเรียน(Student Visa)
-สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประเทศ
-วีซ่าเซงเก้น Schengen Countries
-วีซ่าถาวรทุก ประเทศ,
-วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน
-วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน
-วีซ่าลูกติดตามพ่อแม่
-วีซ่าติดตามส ามี และอื่นๆ

*บริการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับวีซ่าทุกประเภท

*บริการให้คําปรึกษาด้าน วีซ่าทุกประเทศ

*วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน)

*วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น k-1/k-2 , วีซ่าแต่งงาน k-3/k-4 ของอเมริกา)

*บริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แบบเร่งด่วน(วันเดียวเสร็จ)

*บริการแปลเอกสารด่วน ประทับตรากระทรวงและสถานทูต

*ให้คําแนะนําในการเต รียมตัวก่อนเข้าวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตและสํานักตรวจคนเข้าเมือง

*ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ วีซ่า (กรณีถูกยกเลิก,ถูกปฏิเสธ และถูกเนรเทศ)

*จําหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาสำหรับท่าน เบี้องต้น

+++++รายละเอียดการให้บริการที่เราจะทำให้ท่าน

1.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้ สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและการให้คำปรึกษา
เพื่อ ให้การปฎิบัติของผู้สมัครดำเนินไปอย่ างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกั บสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน

2. ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า

3. การเตรียมใบสมัครที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สมัครแต่ ละท่าน

4. การตรวจสอบถึงคุณภาพและการเชื่อมโยงกันว่าเหมาะสมหรื อไม่ของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง ( sponsor )

5. เทคนิคที่สำคัญ การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้ แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีลักษณะเฉพาะเป็นกรณีๆไป

6. บริการยื่นใบสมัครให้ ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องการเดินทางไปเอง (บางประเทศเท่านั้น)

การันตี วีซ่า ผ่าน!!! ทุกประเภทวีซ่า เรายินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

• เราประเมินโอกาส การขอวีซ่าและดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าคุณได้รับวีซ่า
• ถ้าคุณเบื่อเรื่องเตรียมเอกสาร
• ขาดความมั่นใจในตัวเอง
• โดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว
• ไม่มีหลักฐาน การงาน การเงิน
• ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า

วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน /เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป
ความรู้และเชี่ยวชาญ Professional Service Link: && http://www.tadeeinternational.com/Company-Profile.php
ความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน วีซ่า :

จากประสบการณ์อย่างทุ่มเทกว่า 10 ปี ของบริษัทในธุรกิจบริการให้คำปรึกษาวีซ่า บริษทมีความภาคภูมิใจในอัตราความสำเร็จเป็นอย่างสูงของลูกค้าของ

บริษัทที่ได้รับอนุมัติวีซ่า บริษัทรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสิ่งที่สถานทูตต่าง ๆ ต้องการและคาดหวังในการอนุมัติคำขอวีซ่า ก่อนวันนัดสัมภาษณ์สถานทูต บริษัทจะบริการให้คำปรึกษาเพื่อซักซ่อมทำความเข้าใจกับลูกค้า ก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสมากที่สุดในการได้รับอนุมัติวีซ่า บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารของลูกค้า ก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์ และให้บริการคุณภาพสูงสุดและคำแนะนำต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการประมวลข้อมูลวีซ่า นับตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด การซักซ่อมทำความเข้าใจก่อนการสัมภาษณ์จนกว่าสถานทูตจะออกวีซ่าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า บริษัทจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์

ความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน ไอที คอมพิวเตอร์ :
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที คอมพิวเตอร์ เรามีทีมงานมืออาชีพ ออกแบบเว็บไซต์, โปรโมทเว็ทไซต์ ทางด้าน SEO, ปรับปรุงเว็บไซต์ แบบคำนวนจำนวนเพจ ปรับปรุงเว็บไซต์ แบบรายเดือน, ออกแบบระบบฐานข้อมูล, เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในองค์กร,

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Network สำนักงาน องค์กร, รับซ่อม และ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ รับดูแลทั้งแบบรายเดือน/รายปี, โปรโมทสินค้าในเว็บไซต์, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต บริการจดโดเมนเนม (Domain)

บริการเว็บโฮสติงค์ (Hosting) บริการติดตั้งอีเมลล์ (Web Mail) บริการถ่ายรูปสินค้า บริการ โปรโมตเว็บต์ (Web Promote)

ความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน บริการงานกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ :

ออกแบบโลโก้ (Logo Brand)
แฟลชอนิเมชั่น (Flash Animation)
ออกแบบโบรชัวร์ (Brochure)
ออกแบบนามบัตร (Name Card)
ออกแบบแบนเนอร์ (Banner)

อีกทั้งยังมีบริการ ขาย-เช่าอาคารพาณิชย์ บ้านและที่ดินต่างจังหวัด ภาค อีสาน เช่น ศรีบุญเรือง, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย,หนองคาย, ขอนแก่น, ราคาถูก มีโฉนด ทุก พื้นที่มีโฉนดถูก กฎหมาย ทุก พื้นที่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อ้อย น้ำตาล ข้าว ผลไม้ ฯลฯ

เลขที่ 600 ถนนรัชดา 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , tadeeinter@hotmail.com , tadeeinter@gmail.com
มือถือ : 091 698 1972 วาสนา
-------------------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd. บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 600 ถนนรัชดา 13 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0916981972
107 หมู่ที่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Tadee International Co., Ltd.
107 Moo.13 T.Mueang Mai , Si Bun Rueang District Nong Bua Lam Phu Province

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา