ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13611781

แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี,เศรษฐศาสตร์(ป.โท)

ตัวอย่างข้อสอบจริง ส่วนบัญชี

1. ให้ท่านอธิบาย พอสังเขป
1) เทคนิคในการจัดทำกระดาษทำการที่ดี
2) แฟ้มกระดาษทำการ

2. การวางแผนงานสอบบัญชี มีประโยชน์ คือทำให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจว่า ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญอย่างเหมาะสม และทำให้สามารถระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและทำให้งานที่ทำเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการวางแผนงานสอบบัญชี มีปัจจัยใดบ้าง ให้อธิบายให้เข้าใจ

3. COSO เกี่ยวข้องอย่างไรกับการควบคุมภายใน และองค์กรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร และมีขั้นตอนในการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายในองค์กรที่จะตรวจสอบอย่างไร

4. ให้อธิบายวิธีการทดสอบการปฏิบัติสอบตามระบบ (compliance test) กับวิธีการทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ และรายการในบัญชี (substantive test) ต่างกันอย่างไร

5. ค่าเสื่อมราคาหมายถึงอย่างไร มีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคากี่วิธี (อธิบายให้พอเข้าใจสัก 2 - 3 วิธี) และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

6. โครงการบริหารปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (gfmis) มีการดำเนินงานอย่างไร และมีประโยชน์เช่นไรเกี่ยวกับระบบราชการในงานตรวจสอบของ สตง.

7. ในสถานะการใดที่ผู้สอบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเพิ่มวรรคอธิบาย

8. ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
1) การทดสอบการควบคุม
2) การตรวจสอบสาระสำคัญ
ในวงจรรายได้ในเรื่องการขายสินค้า การเรียกเก็บเงินและการรับคืนสินค้า

9. ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดซื้อ เจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน กรณี
1) การทดสอบการควบคุม
2) การตรวจสอบสาระสำคัญ

ส่วนกฎหมาย (ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
1. ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ท่านเข้าใจความหมายเกี่ยวกับคำว่า "ผู้รับตรวจ" กับ "หน่วยรับตรวจ" อย่างไร
2. การเปิดเผยความลับจากการปฏิบัติหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดินมีบทกำหนดโทษอย่างไร
3. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฎว่ามีข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติจะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร
4. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อหน่วยรับตรวจอย่างไร
5. ตามปกติเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิต้องนำส่งคลัง ยกเว้น กรณีใดบ้างจงอธิบาย
6. ให้ท่านอธิบายกระบวนการควบคุมงบประมาณมาให้เข้าใจโดยละเอียด
7. เงินคงคลังบัญชีที่ 1 และเงินคงคลังบัญชีที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง
---------------------------
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ
ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
ก. 31,000 ข. 17,000
ค. 25,000 ง. 11,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
28,000 = 10,000 + ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท
= 18,000 บาท
ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม
18,000 = 7,000 + 11,000
2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
ก. 1,000 ข. 2,000
ค. 3,000 ง. 4,000
ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
+ กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)
จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
= 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000 บาท
= 2,000 บาท
3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท
ก. 35,000 ข. 45,000
ค. 55,000 ง. 75,000

ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
= 40,000 + (15,000 + 20,000)
----------------------------------------------------------------------------

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาการตรวจสอบบัญชี
***********************************
- ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อ
086-3185941
090-9278699

อีเมล์ wchaiyakun@gmail.com

แนวข้อสอบอื่นๆ เข้าชมได้ที่
http://www.topbooks.lnwshop.com

-----------------------ขอให้ทุกท่านประสพความสำเร็จดังมุ่งหมายค่ะ------------------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา