ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13203652

มาใหม่แนวข้อสอบ กกต. พนักงานการเลือกตั้ง กกต.จังหวัด

แสดงภาพทั้งหมด

มาใหม่แนวข้อสอบ กกต. พนักงานการเลือกตั้ง กกต.จังหวัด
http://www.caithai1.com/read.php?tid=13102

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550‏
แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

http://www.caithai1.com/read.php?tid=13102

1. ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
2. ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบงานสารบัย ราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277 คุณกิตติยา
http://www.facebook.com/KittiTest
http://www.caithai1.com

แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต.จังหวัด

1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 บังคับให้เมื่อใด
ก. 6 ตุลาคม 2550 ค. 6 พฤศจิกายน 2550
ข. 7 ตุลาคม 2550 ง. 7 พฤศจิกายน 2550
ตอบ ข. 7 ตุลาคม 2550
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ” ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด
ก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ข. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี
ตอบ ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ผู้ได้รับการเสนอชื่อ” หมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. กรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
4. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ก. 30 วัน ค. 7 วัน
ข. 15 วัน ง. 3 วัน
ตอบ ค. 7 วัน
5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ค. 7 วัน
ข. 15 วัน ง. 3 วัน
ตอบ ก. 30 วัน
มาตรา 8 ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไม่ประกาศผลสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งไม่มีผลกระทบกระเทือนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 10 การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และส่วนที่ 11 การคัดค้านการเลือกตั้ง
6. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. 8 คน ค. 6 คน
ข. 7 คน ง. 5 คน
ตอบ ง. 5 คน
มาตรา15 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(2) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ก. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
ข. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ค. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ ( ตามมาตรา 15(2) )
8. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. 6 คน ค. 7 คน
ข. 8 คน ง. ตามที่เห็นสมควร
ตอบ ง. ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 15 วรรคท้าย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
9. คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน ค. 7 คน
ข. 8 คน ง. ตามที่เห็นสมควร
ตอบ ก. 9 คน
มาตรา 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(2) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
10. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน ค. ไม่น้อยกว่า 7 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 คน ง. ไม่น้อยกว่า 8 คน
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 8 คน
มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16 (2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
11. บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค. กรรมการการเลือกตั้ง
ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ตอบ ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16 (2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
12. ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ต้องกระทำการอย่างไร
ก. ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่
ข. คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ง. ข้อ ก ผิด
ตอบ ง. ข้อ ก ผิด
มาตรา 17 วรรคท้าย ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
13. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ก. 10 วัน ค. 15 วัน
ข. 20 วัน ง. 30 วัน
ตอบ ค. 15 วัน
14. ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน
ก. 5 คน ค. 3 คน
ข. 4 คน ง. 1 คน
ตอบ ง. 1 คน
มาตรา 18 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน
15. บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา
ก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้ง
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 20ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา