ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12838990

คู่มือ ชีทข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง หนังสือสอบอปท.อบต.อบจ. เทศบาล แนวข้อสอบอปท.อบต.อบจ. เทศบาล

แสดงภาพทั้งหมด

คู่มือ ชีทข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง หนังสือสอบอปท.อบต.อบจ. เทศบาล แนวข้อสอบอปท.อบต.อบจ. เทศบาล

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบช่างยนต์
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549)

คลิกดูรายละเอียดแนวข้อสอบ http://www.caithai1.com/read.php?tid=12930

ชุดละ 399.-

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277 คุณกิตติยา
http://www.facebook.com/KittiTest

คลิกดูรายละเอียดแนวข้อสอบ http://www.caithai1.com/read.php?tid=12930

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

1.พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ให้ยกเลิกพ.ร.บ.ฉบับใด
ก.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช2477
ข.พระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481
ค.ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2477
(2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478
(3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481
(4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508
(5) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
2.พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.30 วันค. 90 วัน
ข.15 วันง. 60 วัน
ตอบ ค. 90 วัน
มาตรา2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3.การจราจร หมายความว่า
ก.คนเดินเท้าค. คนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ข.การใช้ทางของผู้ขับขี่ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การจราจร หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
4.ทาง หมายความว่า
ก.ช่องเดินรถค. ทางโค้ง
ข.ไหล่ทางง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5.ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ทาง
ก.ทางรถไฟค. ทางเดินรถ
ข.สะพานง. ช่องเดินรถประจำทาง
ตอบ ก. ทางรถไฟ
ทาง หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยกทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ
6.ไหล่ทาง หมายความว่า
ก.แนวริมของทางเดินรถ
ข.พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า
ค.พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน
ง.พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
ตอบ ข. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า
7.ขอบทาง หมายความว่า
ก.แนวริมของทางเดินรถ
ข.พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า
ค.พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน
ง.พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
ตอบ ก. แนวริมของทางเดินรถ
8.ทางร่วมทางแยก หมายความว่า
ก.พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง
ข.พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน
ค.ทางเดินรถที่กำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก
ง.พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
ตอบ ง. พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
9.ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ รถ
ก.รถไฟค. รถราง
ข.ยานพาหนะทางบกทุกชนิด ง. ข้อ ก และ ค
ตอบ ง. ข้อ ก และ ค
รถ หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
10.รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า
ก.รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์
ข.รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน
ค.รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
ง.รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
ตอบ ค. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
11.รถแท็กซี่ หมายความว่า
ก.รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ข.รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน
ค.รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน
ง.รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเกินเจ็ดคน
ตอบ ก. รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
12.ข้อใดคือสัญญาณจราจร
ก.เสียงนกหวีดค. ธง
ข.มือง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
สัญญาณจราจร หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น
13.เจ้าพนักงานจราจรหมายความว่า
ก.ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
ข.ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร
ค.ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
ง.ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ตอบ ค. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
-พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
-อาสาจราจร หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีให้
-ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
-\"ผู้ตรวจการ\" หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์
14.ใครคือรักษาการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522
ก.นายกรัฐมตรีค. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยง. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
15.พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ห้ามมิให้นำรถชนิดใดมาใช้ในทางเดินรถ
ก.รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
ข.รถที่อาจทำให้เกิดอันตราย
ค.รถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้คนโดยสารหรือประชาชน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา