ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ11918321

จำหน่ายเอกสารอ่านสอบ แนวข้อสอบ ครู กศน. (ศรช.) ใหม่ล่าสุด

แสดงภาพทั้งหมด

จำหน่ายเอกสารอ่านสอบ แนวข้อสอบ ครู กศน. (ศรช.) ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ ครู กศน. (ศรช.)

แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


1. ถ้าจะจบระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำกิจกรรม กพช. ไป 130 ชั่วโมง เมื่อมาเรียนระดับ ม.ต้น ต้องทำกิจกรรม กพช. กี่ชั่วโมง
ก. 30 ชั่วโมง
ข. 70 ชั่วโมง
ค. 100 ชั่วโมง
ง. 430 ชั่วโมง
2. จำนวนหน่วยกิจระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม. ปลาย ตามลำดับ คือข้อใด
ก. 32 – 54 – 67
ข. 35 – 56 – 67
ค. 36 – 56 – 76
ง. 48 – 56 – 76
3. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตร
ก. ผ่านการประเมินคุณภาพชีวิต
ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ค. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ง. ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านครบตามโครงสร้างหลักสูตร

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4
a. ทักษะการเรียนรู้ f. วิทยาศาสตร์
b. การคิดเป็น g. การประกอบอาชีพ
c. คณิตศาสตร์ h. เศรษฐกิจพอเพียง
d. ความรู้พื้นฐาน i. ทักษะการดำรงชีวิต
c. การพัฒนาสังคม j. การพัฒนาสังคมและชุมชน


3. ข้อใดคือชื่อสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. a – b – e – g – j
ข. a – d – e – g – i
ค. b – c – f – I – j
ง. c – e – g – h – i
4. รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยู่ในสาระใด
ก. ความรู้พื้นฐาน
ข. การพัฒนาสังคม
ค. การประกอบอาชีพ
ง. ทักษะการดำเนินชีวิต
5. รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนหน่วยกิจเท่าใด
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 7
6. จากรหัสวิชาที่กำหนด B มีความหมายตามข้อใด
อช 12 001

C
B
Aก. ลำดับที่ของรายวิชา
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค. รายวิชาเลือกที่ส่วนกลางพัฒนา
ง. รายวิชาเลือกที่สถานศึกษาพัฒนา
7. รายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์จะอยู่ในสาระใด
ก. ความรู้พื้นฐาน
ข. ทักษะการเรียนรู้
ค. การประกอบอาชีพ
ง. ทักษะการดำเนินชีวิต
8. ข้อใดเป็นหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก. จัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนในภาคเรียนแรก
ข. จัดให้ผู้เรียนยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมโครงการในภาคเรียนแรก
ค. นำความรู้และประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ มาเทียบโอนได้
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นกิจกรรมตามหลักการของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตร
ก. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ข. การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ค. การทำความสะอาดสนามของสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ครู
ก. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข. เป็นที่ปรึกษา และติดตามการดำเนินงาน
ค. จัดทำแผนและกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน
ง. เป็นผู้อนุมัติโครงการ


11. แนวทางการฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็นควรจัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
ก. สอดแทรกในการพบกลุ่มและทำโครงงาน
ข. จัดให้เรียนในรายวิชาคิดเป็น ในรูปแบบการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
ค. บูรณาการในทุกรายวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ง. เรียนรู้กระบวนการคิดเป็น และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆเชื่อมโยงเข้า
12. การจัดการเรียนรู้ในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ดารเรียนรู้แบบชั้นเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข. การเรียนแบบพบกลุ่มควรเน้นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
ค. การเรียนรู้แบบทางไกลจะเน้นการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้างานเดี่ยว
ง. การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบสถานศึกษาจะต้องจัดทำปฏิทินการจัดการเรียนรู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ
13. สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ
ก. สถานศึกษาต้องจัดเตรียมสื่อให้พร้อม
ข. มีการวางแผนการเรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ค. จัดทำสัญญาการเรียนระหว่างครูและผู้เรียน
ง. ครูควรวางแผนจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์และแจ้งผู้เรียนทราบ
14. ถ้าจะให้ผู้เรียน กศน. ที่เป็นผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูควนคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
ก. ควรศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ข. ควรจัดการเรียนการสอนให้ต่างจากโรงเรียน
ค. ควรให้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาในทุกโอกาส
ง. ควรให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ทันที


15. หลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นนั้น กำหนดสอดคล้องกับข้อใด
ก. สภาพ ปัญหาของผู้เรียน และชุมชน
ข. สภา ปัญหาในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. สภาพแวดล้อมในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง. สภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
16. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปรัชญา “คิดเป็น”
ข. การติดตามและประเมินผล
ค. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียน
17. ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการของแต่ละระดับการศึกษา
ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
18. จงเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนพันธกิจ
1. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
2. มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
3. สถานศึกษาจะทำอะไร
4. มีวิธีดำเนินการอย่างไร
ก. 1 – 2 – 3 -4
ข. 2 – 3 – 4 -1
ค. 3 – 1 – 2 – 4
ง. 3 – 2 – 1- 4
19. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรเริ่มต้นจากการกำหนดในเรื่องใด
ก. การกำหนดพันธกิจ
ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
ค. การวิเคราะห์ปรับพื้นฐาน
ง. การกำหนดกรอบโครงสร้าง
20. ทำไมไต้องมีการเทียบโอน
ก. ผู้เรียนต้องการ
ข. กฎหมายกำหนด
ค. หลักสูตรกำหนด
ง. สถานศึกษาต้องการ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา