ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

สินค้า Green Product ตรารับรองมาตรฐาน ที่ได้รับรองจากระบบต่างๆ รวมถึงมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูผลิตภัณฑ์ Geen Product เพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์สีเขียว

คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การลดขยะ การลดสารพิษ การมีมาตรฐานการรับรองสินค้าที่ผลิตออกมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตออกมาพอดีต่อผู้บริโภค ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที่สุด ปราศจากความฟุ่มเฟือย

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

  2. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่นำกลับมาใช้หมุนเวียนได้ใหม่ จากการประดิษฐ์ ใช้กรรมวิธีย่อยสลาย หรือ ใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน

  3. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน เริ่มตั้งแต่การผลิต การใช้ ไปถึงการสิ้นสภาพ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ หรือทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติ

 

ตรารับรอง

มาตรฐาน/ หน่วยงานรับรอง

ฉลากเขียว (Green label)

 

หรือฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มโครงการนี้เมื่อ พ.. 2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ฉลากเขียวนี้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง

สัญลักษณ์ของ BPA free สำหรับการันตีพลาสติกเกรด 7

 

ผลิตภัณฑ์ BPA Free หมายถึง ปลอดสาร BPA

BPA (Bisphenol) เป็นสารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากพลาสติก และที่สำคัญคือ มีการทดลองในหนูพบว่า BPA เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งในต่อมลูกหมากและส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย

 

 

ตราสัญลักษณ์ตัว G (Green Production)

เป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง เป็นเครื่องการันตีสินค้า ว่ามาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับโล่เกียรติคุณนี้ แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า การผลิตของสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบของมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีการมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G

 

โดยตราสัญลักษณ์ตัว G แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับดีเยี่ยม (Gสีทอง)

ระดับดีมาก (Gสีเงิน)

ระดับดี (Gสีทองแดง)

 

 

มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง ตารางแสดงตรารับรองมาตรฐาน ที่ได้รับรองจากระบบต่างๆ

ตรารับรอง

มาตรฐาน/ หน่วยงานรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.)

 

A.C.T.(Organic Ariculture Cetification Thailand) หรือ มกท. ย่อมาจาก "มาตราฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย" เป็นตราของไทยเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย เรียกว่า Certified Organic ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือ สมาพันธ์เกษตรอนิทร์นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์นี้จึงได้รับการรับรองระดับสากลด้วย

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

 

มีหน่วยงานหลายแห่งที่สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานนี้ได้ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยตรวจรับรองต่างประเทศ ในประเทศไทย มีเพียง มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ตุลาคม 2554 โดยในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา

 

รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกใช้ในปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 (SOR/2009-176) โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่มิถุนายน 2552 ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองในขอบข่ายการเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

มาตราฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA)

 

USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา ขอบข่ายการตรวจรับรองในระบบนี้จึงเหมือนกับระบบของแคนาดา คือ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.

 

เนื่องจากมีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางอย่างที่เพิ่งเริ่มพัฒนาขึ้น ทาง มกท. จึงได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เฉพาะที่เหมาะกับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเหล่านี้ โดยขอบข่ายการตรวจรับรองที่ มกท. ได้จัดทำขึ้นแล้วในระบบนี้ คือ การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงผึ้ง การประกอบอาหารสำหรับร้านอาหาร

 

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. (ห้ามมีคำ "IFOAM Accredited" บนโลโก้)

ผลิตภัณฑ์อิทรีย์ Organic Thailand's Brand

 

มาตรฐานสนค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำจำกัดความของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า เกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture) หมายถึงระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ องค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพวงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)

 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) เป็นองค์กรเอกชน ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้บริการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์เฉพาะในภาคเหนือ

bioagricert.jpg

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยตรวจสอบรับรองเอกชน Bio AgriCert

 

ไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) มาจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ ซึ่งได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานซึ่งดูแลเกี่ยวกับการให้การ รับรองในยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยตรวจสอบรับรองเอกชน Eco Cert

 

เป็นหน่วยงานรับรองเอกชนของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผู้ผลิตจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองมาตรฐานี้ได้

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ http://www.actorganic-cert.or.th/ และ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  http://local.environnet.in.th/


โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่