รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน12/12/2013
อัพเดท28/08/2014
เป็นสมาชิกเมื่อ 06/12/2013
สถิติเข้าชม12000
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe
ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  สนใจสั่งซื้อมาที่ : .โทร 085-009-7219 หรือแจ้งที่ s.pha.pa@gmail.com หรือ Facebook : รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเข้าที่ ธนาคารทหารไทย (TMB BANK) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 384-2-15836-6 ชื่อบัญชี : ศิริประภา ธั 40000
โทร.  0850097219
Mail  s.pha.pa@gmail.com
Search      Go

Home / All Product List / แนวข้อสอบ อบต. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบ อบต. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบทั้งหมด 1 รูป

แนวข้อสอบ อบต. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  13/12/2013
แก้ไขล่าสุด  :  13/12/2013
ราคา  399

แนวข้อสอบ อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม **

แนวข้อสอบ อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

แนวข้อสอบ อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ติวสอบ เอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖)ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด เน้นๆ
โดยจะประกอบด้วย
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่า ด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

   ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

 1. ผู้รักษาตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร

ก. รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ง. ผู้ว่า ราชการจังหวัด

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดได้

 1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า

ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. คณะเทศมนตรี

ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

    “คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า

ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. ปลัดเทศบาล, ปลัดสุขาภิบาล

ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

     “เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลปลัดสุขาภิบาล หัวหน้าปลัดเมืองพัทยา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ

ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบเพิ่มเติม http://sheetthai.com/index.php?topic=10584.0

 เขียนความคิดเห็น
เลือกหมวดแสดง :
ชื่อ :    เจ้าของร้าน
Email :    ส่ง Email เมื่อมีคนตอบความคิดเห็น
แนบไฟล์ :
Security Code :