ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14201016

สอบท้องถิ่น2557 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ใหม่ล่าสุด

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
.................................................................................................
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ไว้เมื่อ
- วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า
- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ ใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย

๓. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๔. ข้อกำหนดของท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บังคับตามกฎกระทรวงนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่
- ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

๕. ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ให้อธิบดีกรมอนามัยมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระทำหรือให้กระทำการใดๆ

๖. ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร
- อธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายดังกล่าวนั้นแทน

๗. ประธานกรรมการคณะกรรมการสาธารณสุข
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๘. “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สองปี

๑๐. ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน
- ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง


แนวข้อสอบเพิ่มเติมhttp://www.sobdaidee.com/read.php?tid=7182

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้ ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก ราคา 679 บาท
ส่ง EMS เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 1500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร พระกาย ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา