ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
14114889

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (9 – 19 ธ.ค.

"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 53
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 19 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่ง ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครได้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) หลักการบริหารงาน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง มหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย)
- ทักษะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล พิจารณาจาก 1. ประวัติส่วนตัว 2. ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 5. ความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดที่เป็นระบบ ทักษะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ
- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 3.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 247 หน้า
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ
ราคา: 399 บาท  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก, ขายส่ง
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: จัดส่ง
พื้นที่จัดส่งสินค้า: จัดส่งทั่วประเทศ
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7141669
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา ราคา 679 บาท
วิธีการชำระเงิน: กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 242-2-07927-5 ธ.กสิกรไทย
สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก่น ชื่อบัญชี นภพร ยุ่นชั้น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ ma_meal1669@hotmail.com
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 14114889 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 9 ธ.ค. 2556, 15:53:35
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดขอนแก่น » อำเภอเมือง IP ที่ลงประกาศ: 61.91.41.218|61.91.41.218
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 13 ธ.ค. 2556, 10:45:13 เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: --
ข้อมูลผู้ขาย
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14060311/19 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14060347/19 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14086377/28 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14086389/28 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14086411/28 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14090619/29 พ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114827/9 ธ.ค., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114836/9 ธ.ค., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114842/9 ธ.ค., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114851/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114863/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114868/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114873/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114889/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114894/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114900/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114908/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114917/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114929/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114936/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
 
 
ติดต่อ : นภพร, 089-7141669 Click Email [14114950/2 มิ.ย., ขอนแก่น » เมือง]
399 บาท
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
27 ก.ค. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ